Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

sy - finanční prostředky z prodeje majetku firmy Co představují investice Jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v budoucnostiRozhodování o investicích patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutímRozhodnutí musí vycházet ze strategických cílů a záměrů podnikuV době pořízení představují peněžní výdajDo nákladů vstupují formou odpisů až při svém užívání Základní typy investic Finanční investice – (nákup cenných papírů s cílem získat úrok)Kapitálové investice – (věcné – dlouhodobé), které tvoří základ pro rozšíření výrobní kapacity, zařízení, budov…Nehmotné – know-how, výsledky výzkumu, vývoje… Důležitá východiska investice: patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím o budoucím vývoji podniku.slouží řadu let a jsou zdrojem přírůstků zisku podniku, ale zároveň i fixních nákladů.nesprávně zaměřená a neefektivní investice může podniku způsobit vážné finanční problémy a přivést podnik i k bankrotu. Investiční rozhodnutí: Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice je její: výnosnost (rentabilita), tj. vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí,rizikovost (tj. stupeň nebezpečí), že nebude dosaženo očekávaných výnosů,doba splacení (tzv. stupeň likvidity investice), tj. doba přeměny investice zpět do peněžní formy. Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. Rozhodování o investicích do čeho investovat (např. nová řídící jednotka výrobní linky)kolik (cena pořízení 4 mil. Kč, doprava + instalace 1 mil. Kč)kdy (v návaznosti na vývoj mového produktu)kde (místní příslušnost) Postup při hodnocení investic Určení kapitálových výdajů na investiciOdhad budoucích čistých příjmů (CF)Určení nákladů na kapitálVýpočet současné hodnoty očekávaných příjmůAplikace metod hodnocení efektivnosti investic Určení kapitálových výdajů na investici pořizovací cena investice - nákupní ceny plus veškeré pořizovací a jiné náklady,zvýšení čistého pracovního kapitálu - zvýšení oběžného majetku mínus zvýšení krátkodobých závazků,výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného majetku - o příjmy se investiční náklady snižují,daňové vlivy apod. Odhad budoucích čistých příjmů (CF) odhadována jsou i rizika, se kterým jsou tyto příjmy spojeny,marketingové oddělení připraví analýzu trhu,technický a výrobní úsek musí zjistit výrobní náklady,zásobovací oddělení dodá podklady pro materiálové kalkulace výrobků,finanční oddělení poskytne údaje o ceně použitých zdrojů. Určení nákladů na kapitál vlastní kapitál - nákladem je požadovaný výnos z kapitálu (očekávané dividendy)cizí zdroje - (úvěr, obligace), pak náklady je úrok z úvěru.UrčeníWACC Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů účelem je její porovnání s kapitálovými výdaji na investici.výnosy vznikají v delším období, a proto je musíme přepočítat na stejnou časovou bázi(rok pořízení investice).budoucí hodnotu tedy přepočítáváme na současnou hodnotu. Na reálnosti odhadu kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého investičního plánování. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů Metodou diskontovaných cash flow DCF(Discounted Cash Flows) kde: SHCF = současná hodnota cash flow v obdobích t CFt = očekávaná hodnota cash flow v roce t i = sazba kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra) t = období prvního až n-tého roku Základní členění úloh o budoucí kapacitě Úlohy, které berou na zřetel faktor času: Čistá současná hodnota Index rentability Vnitřní výnosové procentoOstatní kritéria : Doba návratnosti Úlohy beroucí na zřetel faktor času Čistá současná hodnota (Net Present Value) Jde o absolutní, rozdílově orientovaný ukazatel, tedy zjišťujeme rozdíl mezi současnou hodnotou příjmů (kladný CF) a současnou hodnotou investičních výdajů (záporný CF). Požadavek je aby tento ukazatel byl vyšší než 0. ČSH =[CF0 + CF1 . (1+i) + …CFn . (1+i)] -[I0 + …. In . (1+i)] Index rentability(Index of Return) Tento ukazatel vychází z principu jako je čistá současná hodnota, s tím, že jde o poměrový a tedy i relativní ukazatel a představuje v zásadě míru výnosnosti investičního projektu nad rámec požadovaných nákladů kapitálu. Logicky pak je přijatelný projekt s indexem rentability vyšším než 1 CF0 + ….CFn IR = -------------------- I0 + …. In Vnitřní výnosové procento Tento ukazatel opět vychází z principů čisté současné hodnoty s tím, že v tomto případě je hledanou neznámou hodnota i, tedy úroková míra, která odpovídá nulové hodnotě čisté současné hodnoty. Jde tedy o vnitřní sílu, resp. rentabilitu dané varianty řešení. Výpočet se provádí metodou pokusů a omylů, resp.počítáme vícekrát čistou současnou hodnotu, abychom, zjistili, která hodnota diskontní sazby odpovídá nulové hodnotě kriteria čisté současné hodnoty. Doba

Témata, do kterých materiál patří