Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ábí pouze jeden druh výrobku. V tomto případě jsou jednotkové variabilní náklady vyjádřeny v Kč/ks a objem produkce v ks. Nehomogenní produkce –nebo-li produkce různorodá, podnik vyrábí široké spektrum různých výrobků (desítky, stovky nebo tisíce různých výrobků). Pokud chceme vyjádřit nákladovou funkci za celou výrobu, nemohou být variabilní náklady a objem produkce vyjádřeny ve stejných jednotkách jako u homogenní produkce. V tomto případě je variabilní složka vyjádřena jako – průměrný variabilní náklad připadající na 1 Kč objemu produkce, nebo-li kolik je variabilní složka z jedné koruny tržeb. Objem produkce je u nehomogenní produkce vyjádřen v peněžních jednotkách. N = FN + vn × Q N…celkové náklady v KčQ…objem výroby v naturálních jednotkách, např. v kusechvn…variabilní náklady na jednu jednotku (jeden kus)FN…fixní náklady PŘ: Firma ČIPEX vyrábí počítačové čipy. Vypočítejte velikost fixních a variabilních nákladů, jsou-li celkové náklady prvovýrobu 10 000 čipů 100 000Kč, při výrobě 20 000čipů 150 000Kč. ŘEŠ: Nákladová f-ce: 100 000 = FN + 10 000 × vn a zároveň 150 000 = FN + 20 000 × vn. Fixní náklady(FN) jsou 50 000KčVariabilní náklady na výrobu jedné položky(vn) jsou 5Kč Metody pro stanovení parametrů nákladových funkcí Přehled vybranýchmetodických postupů k stanovení matematické (grafické) formynákladové funkce: klasifikační analýza (expertní analýza),metoda dvou období, metoda průměrů,grafické řešení (bodový diagram),regresní a korelační analýza,aj. Metodaklasifikační analýzy (expertní) je založena na roztřídění jednotlivých nákladových položek do skupin variabilních a fixních (konstantních) nákladů na základě posouzení jejich chování při měnícím se objemu produkce. Nákladová funkce(metoda dvou období) Metoda dvou období využívá ke konstrukci nákladové funkce pouze dva extrémní body ve výrobě. Principem řešení je sestavení rovnice přímky s využitím „souřadnic“ dvou extrémních bodů: NQMIN=v· QMIN +FN byly dosazeny souřadnice bodu A A[QMIN,, NQMIN ]NQMAX =v∙ QMAX +FNbyly dosazeny souřadnice bodu B B[QMAX , NQMAX ] Nákladová funkce (metoda průměrů) Postup této metody: Sledovaná období se seřadí buď vzestupně nebo sestupně dle objemu produkce s příslušnou výší celkových nákladůTakto seřazený interval se rozdělí na poloviny, kde jedna polovina obsahuje maximální hodnoty a druhá minimální hodnoty objemů produkce s příslušnou výší celkových nákladůPro maxima i minima se vyjádří průměrné hodnoty objemů produkce a nákladů. Dostáváme tedy průměrné hodnoty Qmax, Nmax, Qmin a Nmin.Pro maximum i minimum se sestaví výchozí nákladová funkce. Tímto se vytvoří soustava 2 lineárních rovnic o dvou neznámých (FN, v)Řešení soustavy je nalezení konstant nákladové funkce (FN, v) Využití nákladových funkcí v podnikové praxi Znalost fixních a variabilních nákladů umožňuje posuzovat efektivnost racionalizačních opatření, slouží ke srovnání různých variant technologických postupů, výběru vhodné lokality pro pobočkovou síť a podobně. Jednotlivé varianty se obvykle liší výši svých variabilních i fixních nákladů. Využití nákladových funkcí v podnikové praxi – postup výběru optimální varianty Pro každou z možných variant se sestaví výchozí nákladová funkce.Porovnání nákladových funkcí mezi sebou. Tímto dojde k vyjádření objemu výroby, při kterém jsou celkové náklady na stejné úrovni.Grafické znázornění průběhů celkových nákladů pro každou z variant. Výběr nejvýhodnější varianty ležící na hladině nejnižších nákladů РАЗОБРАТЬ ПРИМЕРЫ 4 Kalkulační metody Základní kalkulační pojmy Pojem kalkulace nákladů výkonů může označovat: -kalkulaci jako činnost- stanovení nákladů na výkon - metodu kalkulace jako standardizovaný kalkulační postup - výsledek kalkulační činnosti - kalkulované náklady středisko kalkulace - místo, kde se kalkulace provádí Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení výše nákladů , která je závislá: a)na vymezení předmětu kalkulace b) na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace c) na struktuře nákladů na kalkulační jednici. Základní klasifikace kalkulací Podle časového horizontu: - operativní - uplatňováno hledisko věcné souvislosti nákladů a od nich se odvíjejících výkonů (výrobky,práce,služby) - strategické - může jít o alokaci kapitálu, jeho návratnost a příští výnos Z hlediska zahrnutých nákladů: - absorpční (s plnými náklady) - s neúplnými náklady Podle účelu: - předběžná - pro operativní řízení a plánové rozpočtování - výsledná - ke stanovení vlastních nákladů a stanovení konečné ceny - následné (propočtové) a rozdílové ( pro dodržení norem) metoda „Standardních nákladů“ Kalkulační metody Metoda kalkulace je způsobem stanovení výše nákladů. Obecná metoda kalkulace závisí na předmětu kalkulace, na způsobu přičítání nákladů předmětu kalkulace a na struktuře nákladů Kalkulační jednice - je konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou a druhem, na který se stanovují jednicové náklady (ks,hod.,km,Kč ap. ). Ka

Témata, do kterých materiál patří