Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

návratnosti investice Vyjadřuje čas provozu, za který se investované prostředky navrátí provozním efektem I = Suma(Zi + Qi) I – investiční náklad (kapitálový výdaj), Zi – zisk v i-tém roce, Qi – odpisy v i-tém roce. Nevýhody metody doby splacení nerespektování faktoru času (tento nedostatek lze odstranit diskontováním čistých výnosů),zanedbání výnosů po době návratnosti, které mohou mít pro projekt rozhodující význam. Diskontní sazba Diskontní sazba výrazně ovlivňuje výpočet rozhodujících kritériíSprávná volba diskontní sazby ovlivňuje výsledek našeho rozhodováníMožné určení diskontní sazby: Riziková přirážka Úrokové sazby Metoda průměrných nákladů kapitálu CK VK WACC = i (1 – T) _______ + r _________ K K hodnota (ČSH) • Jde o teoreticky nejpřesnější metodu investičního rozhodování, založenou na respektování faktoru času pomocí diskontního počtu. • ČSH vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotu kapitálových výdajů na investice. Metoda čisté současné hodnoty n – doba životnosti projektu,CFt – peněžní toky v jednotlivých letech doby života projektu,i – diskontní sazba projektu,IN – investiční náklad (kapitálový výdaj) na pořízení investice. Čistá současná hodnota (NPV) Výklad kritéria NPV je-li hodnota NPV>0 znamená to, že investice přináší za dobu hodnocení výnos větší, než je zadaná hodnota diskontu Hodnota NPV = 0, že za tuto dobu dosáhneme míry výnosu vloženého vlastního kapitálu právě v očekávané výši rVarianty NPV< 0 mohou být sice ziskové (měřeno účetním ziskem), ale jejich míra výnosu bude menší než zadaný diskont. Tyto varianty by neměly být ve srovnání s jinými realizovány. Výhody a nevýhody NPV Výhody: zkoumání realizovatelnosti investice na základě celé uvažované doby života, respektuje časovou hodnotu peněz a prostřednictvím diskontní sazby projektu může také vyjádřit rizika projektu Nevýhody použití: při porovnávání projektů, zejména pokud mají projekty různou dobu života Vnitřní výnosové procento Tato metoda je rovněž založena na koncepci současné hodnotySpočívá v nalezení diskontní míry, při které je současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná hodnotě kapitálových výdajů na investiciProtože i (diskontní sazba) je číslo, které hledáme, musíme postupovat metodou pokusů a a omylů, a postupně rozdíl levé a pravé strany rovnice snižovat tak dlouho, až se rovnají a nebo je jejich rozdíl nulový. Vnitřní výnosové procento (VVP) VVP – vnitřní výnosové procento IN – investiční náklad CF – peněžní toky v jednotlivých letech života investice VVP – vnitřní výnosové procento i1 – úrokové procento při kladné NPV i2 – úrokové procento při záporné NPV NPV1 – kladná NPV při úrokovém procentu i1 NPV2 – záporná NPV při úrokovém procentu i2 Tato metoda je v praxi velmi oblíbená a používaná, protože udává předpokládanou výnosnost investicePokud je investice na úvěr, mělo by být VVP vyšší než je úroková míra Metoda indexu ziskovosti Index ziskovosti = Σ SHCF / kapitálové výdaje Index > 1 přijatelná investice (je-li více alternativ investičního záměru, je výhodnější ta s vyšší ČSH nebo indexem ziskovosti a s nižší dobou návratnosti) INVESTIČNÍ RIZIKO Jedním ze znaků podnikání je nejistota a riziko. Investiční riziko je tedy spojeno s pravděpodobností budoucích výnosů: Čím je větší pravděpodobnost nízkých nebo dokonce záporných výnosů (ztráty), tím je investice (nebo jiné rozhodnuto rizikovější. Analýza rizika tvoří důležitou část hodnocení každého jednotlivého projektu. K jejich určení se u velkých firem vytváří specializované týmy a používají se různé metody (rozhodovací stromy, scénáře, simulace aj.). Analyzuje se i citlivost očekávaného zisku na jednotlivé faktory, tzv. analýzy citlivosti (sensitivity analysis). Ta u zjištěných rizikových faktorů určuje sílu jejichvlivu na zisk (výsledek hospodaření) projektu. Dva možné způsoby: úprava výnosů (cash flow)úpravou podnikové diskontní míry Součástí analýzy rizika projektu je i stanovení tzv. operačního prostoru investičního projektu, který vymezuje takové změny rizikových faktorů, v jejichž rámci je projekt ještě přijatelný. Sem patří i stanovení tzv. bodu zvratu (kritického bodu rentability, kritického bodu objemu výroby), minimální ceny, maximálních nákladů atd., Shrnutí Dlouhodobé úlohy, resp. úlohy o budoucí kapacitě ovlivňují budoucí úspěšnost podnikuŘešení těchto úloh obecně vychází z ekonomického pojetí nákladůMetody řešení obecně vychází ze dvou základních situací a to buď hledáme pro náš záměr nejlepší variantu, nebo náš kapitál nejvýhodněji investujemeJe v hodné často jednotlivá kriteria kombinovat, resp. Použít více kriteriálního

Témata, do kterých materiál patří