Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

čelem péče o pracovníky je dosáhnout příznivých hodnot všech časových (pracovní doba), prostorových (pracovní prostředí), bezpečnostních (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a jiných faktorů, které ovlivňují zaměstnance v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu. Zahrnuje: Povinnou péči, tj. smluvní péči, která vyplývá z pracovních, kolektivních a jiných smluv, převážně však z pracovněprávních předpisů. • Dobrovolnou péči vyplývající z personální politiky zaměstnavatele. Povinna pece: Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až 226 zákoníku práce). •Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235 zákoníku práce). •Stravování zaměstnanců (§ 236 zákoníku práce). •Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 až 247 zákoníku práce). Pracovní podmínky zaměstnanců : • Bezpečný výkon práce a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči. Odborný rozvoj zaměstnanc• zaškolení a zaučení zaměstnanců • odborná praxe absolventů škol • prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Stravování zaměstnanců • Umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců • Zvýšená ochrana zaměstnanců se zdravotním postižením, zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců. Evidence pracovníků Slouží k získávání informací o průběhu personální činnosti.Obsah sledovaných údajů vyplývá z příslušných zákonů a povinností zaměstnavatele. • Základem evidence jsou záznamy o jednotlivých pracovnících – osobní karty. Personální dokumenty Pracovní smlouvaPřihláška OSSZPřihláška ke zdravotní pojišťovněProhlášení poplatníka daně z příjmů FODoklad o rozvázání pracovního poměru, včetně kopie potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)Doklady o předchozím pracovním poměruÚdaje o dosažené kvalifikaciÚdaje o zdravotní způsobilostiMzdový listEvidence pracovní dobyEvidenční list důchodového pojištění•Doklad od soudu (srážky ze mzdy)Potvrzení o zaměstnání Pracovně-pravní legislativa Základní pracovně-právní zákony • Zákoník práce • Zákon o zaměstnanosti • Zákon o mzdě Vnitřní předpisy podniku Kolektivní smlouva • Základní právní norma, kterou se musí řídit všichni zaměstnatelé a zaměstnanci. • Upravuje zejména tyto problémy pracovně-právních vztahů: způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměrupráce konané mimo hlavní pracovní poměr – dohody o provedení práce a pracovní činnostidodržování pracovní kázně,trvání a rozvržení pracovní doby, práce přesčas,dovolená na zotavenou,mzda a náhrady mezd,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,odpovědnost za škodu a náhradu škod,řešení pracovních sporů. Vnitřní předpisy podniku• Slouží k provedení základních pracovně- právních zákonů. • Po právní stránce je obsah interních předpisů omezenplatí, že jeho obsah musí vycházet z toho, co zákonné normy pracovního práva povolují. Kolektivní smlouva zaměstnavatel–odboryKolektivní smlouva je dohoda vedení podniku s odbory příp. výborem zaměstnanců.Sjednávajísevnívšechnypracovně-právní podmínky, na kterých mají zaměstnanci i zaměstnavatelé zájem.Úlohou odborů je formulovat, obhajovat a prosazovat zájmy a potřeby zaměstnanců v podnicích.Zaměstnavatelé bez odborů upravují podmínky v rámci vnitřních předpisů. ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Zákon o mzdě (č. 1/1992 Sb., v platném znění)Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda.Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty.Mzda se především sjednává v pracovní smlouvě. Formy mzdy časová mzdaúkolová mzdapodílová mzdasmíšená mzdadalší formy mzdy – prémie, odměny, osobní ohodnocení, podíl na hospodářskýchvýsledcích podniku, podíly na zisku, aj. Systém odměňování pracovníků by měl: Přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnáníStabilizovat žádoucí pracovníky.Odměňovat pracovníky za jejich úsilí, výsledky, loajalitu, zkušenost a schopnosti.Hrát pozitivní roli v motivování pracovníků.Sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovníků.Investiční rozhodování Zdroje financování podniku Externí x interníVlastní x cizíKrátkodobé x dlouhodobéExterní - úvěry - dotace - zvláštní formy financování Interní - čistý zisk, nerozdělený zisk - odpi

Témata, do kterých materiál patří