Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náklady je třeba odlišovat od výdajů

 • výdaje jsou úbytkem peněžních prostředků bez vazby na konkrétní výkony. (například zaplacení faktury, zaplacení za pohonné hmoty na benzínové pumpě).

 • výdaje se přeměňují v náklady jen tehdy, jestliže vynaložený majetek vstupuje bezprostředně do tvorby výrobku, práce či služby.

 • finanční přírůstky či úbytky mohou být v jiných časech než v jakých vznikají náklady. Mezi příjmy a náklady vzniká tedy časový nesoulad.

Klasifikace nákladů

 • členění podle druhů vynaložených ekonomických zdrojů (druhové členění),

 • členění podle účelu vynaložení (účelové členění),

 • členění podle závislosti na změnách
  v rozsahu aktivity (objemu) výkonů,

 • členění z hlediska potřeb rozhodování,

 • další.

Druhové členění nákladů

Odpovídají na otázku: Co bylo spotřebováno ?

 • Spotřeba surovin a materiálu,

 • odpisy,

 • mzdové a ostatní osobní náklady,

 • finanční náklady ,

 • náklady na externí služby,

 • apod.

Účelové členění nákladů

 1. Podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů a středisek

b) Podle výkonů tj. kalkulační třídění nákladů

Členění nákladů dle objemu výroby

 • Náklady fixní FN (s vyráběným množství se tyto náklady nemění, musí se hradit ikdyž se nevyrábí)

Do fixních nákladů patří zejména: odpisy, splátky úvěrů, leasingy, pronájem, daně a další.

 • Náklady variabilní VN (s vyráběným množstvím se zvyšují)

Mezi variabilní náklady řadíme přímé mzdy, přímý materiál a ostatní přímé náklady.

Nákladová funkce

Parametrem (parametry) nákladové funkce se rozumí stanovení (kvantifikace) hodnot variabilních nákladů v (jednotkových) a celkových fixních nákladů FN v nákladové funkci.

Platí vztah:

N = NV + FN

Dále platí:

NV = v ∙ Q

N = v · Q + FN

kde:

v variabilní náklady vztažené na jednotku produkce (jednotkové variabilní náklady) [Kč/ks,m,kg…]

Q množství (objem, masa) produkce [ks,m,kg…]

FN celková výše fixních nákladů za příslušné období [Kč]

Obecná formulace nákladové funkce: N = v · Q + FN

Konkrétní nákladová funkce pro
měsíční výrobu : N = 2 568 · Q + 852 000

N = 0,25 · Q + 852 000

Nákladová funkce – rozdíl mezi homogenní a nehomogenní produkcí

Homogenní produkce – nebo-li produkce stejnorodá, podnik vyrábí pouze jeden druh výrobku. V tomto případě jsou jednotkové variabilní náklady vyjádřeny v Kč/ks a objem produkce v ks.

Nehomogenní produkce – nebo-li produkce různorodá, podnik vyrábí široké spektrum různých výrobků (desítky, stovky nebo tisíce různých výrobků). Pokud chceme vyjádřit nákladovou funkci za celou výrobu, nemohou být variabilní náklady a objem produkce vyjádřeny ve stejných jednotkách jako u homogenní produkce. V tomto případě je variabilní složka vyjádřena jako – průměrný variabilní náklad připadající na 1 Kč objemu produkce, nebo-li kolik je variabilní složka z jedné koruny tržeb. Objem produkce je u nehomogenní produkce vyjádřen v peněžních jednotkách.

Témata, do kterých materiál patří