Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fonetika- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

kulaci hlásky: rty (labia)měkké patro (velum)jazyk (linqua)hlasivky (glottály) Pasivní: tvoří se na nich překážka výdechovému proudu, samy se nepohybují, na nich se artikulace provádí: rty (labia)dásně (alveoly)zuby (dentes)tvrdé patro (palatum)měkké patro (velum)hrdlo, hrtan (larynx) Vokalická artikulace- mluvíme o ní jako o tónech, apertura- otevřená hlásková štěrbina Konsonantická artikulace- vytvoření překážky výdechovému proudu, artikulují se při striktuře=> hlásky šumové Fáze tvoření konsonantů: intenze- fáze zaujímání celkové postavenítenze- cílové postavení, délka jeho trvánídetenze- ústup z cílového postavení 1. Tvoření závěrové- artikulační orgány uzavřou na některém místě úplně cestu výdechovému proudu=>vznikne závěr (striktura). Detenze je rychlá, jednorázové uvolnění překážky. (p, b, t, ť, d, ď, k, g,?) Artikulace= okluziva Akusticky= exploziva 2. Tvoření úžinové- tenze= artikulační orgány se k sobě přiblíží, ale úplně se neuzavřou a vznikne úžina (konstrikce). Detenze je postupná. (f, v, s, š, z, ž, j, ch, h) Artikulace= konstriktiva Akusticky= frikativa 3. Tvoření polozávěrové- cesta výdechovému proudu se na krátký okamžik uzavře (polozávěr= semiokluze). Detenze= závěr přejde v úžinu, která postupně zaniká. (c, č) Artikulace= semiokluzivy Akusticky= afrikáty Prozodické/ modulační prostředky Tempo- trvání/ rychlost artikulační práce, počet slabik za jednotku času Výška hlasu- střídání výšky hlasu= melodie, častý signál emocí, mění význam věty Pauzy- přerušení řečového proudu, vdechová/ nádechová pauza je fyziologická nutnost, správné kladení pauz= frázování. Komunikativní pauza- absolutní, relativní, fakultativní. Slabika= Sylaba- základ rytmické stavby jazyka, je nejmenší jednotkou řeči, charakterizuje ji fonace, v češtině je především jednotkou zvukovou Přízvukový takt- lineární jednotka, která váže jednu slabiku nesoucí slovní přízvuk a jistý počet slabik nepřízvučných. Takt určují dvě složky: přízvukový vrchol a mezitaktová hranice. Slovní přízvuk- může pomoci k rozlišení slova Vedlejší slovní přízvuk- objevuje se, když je slovo delší než 3 slabiky a objevuje se na lichých slabikách Rytmus řeči je dán systematickým opakováním určitých zvukových prvků, jejich organizací, uspořádáním a využitím. Promluvový úsek- lineární jednotka souvislé řeči nadřazená taktu, vzniká spojením několika taktů, které jsou ohraničeny pauzou, správné členění se nazývá frázování. Výpověď- věta, která je uzavřena významově a intonačně. Promluva- nejvyšší jednotka, skládá se z vět. Celek mezi dvěma absolutními pauzami. Melodie- změny hlasové výšky v průběhu souvislé promluvy. Kadence- zvukové útvary založené na dvou elementech, hlasové výšce a přízvuku, vykazují fonologickou strukturu. Antikadence- zvláštní typ intonačního vyznění koncových úseků otázek. SOUČASNOST JAZYKA- hlediska hodnocení změn: 1. Spisovnost- spisov. X nespis. 2. Vztahy v systému- paradigmatické- v inventáři fonémů (soubor hlásek), syntagmatické- změny hlásek v proudu řeči na základě jejich spojování 3. Závaznost změn- změny obligatorní- pravidelné, zákonité (asimilace znělosti), sporadické- fakultativní, často jsou omezeny jen na určité výrazy (disimilace) 4. Blízkost hlásek- tautosylabické změny, heterosylabické změny 5. Pozice hlásek- kombinatorní změna- je podmíněna umístěním hlásek (asimilace znělosti), poziční změna- ztráta znělosti na konci slova PŘIZPŮSOBOVÁNÍ X KONTRAST 1. Asimilace- dochází k vzájemnému přizpůsobování hlásek (změny, při kterých určitá hláska ovlivňuje hlásku jinou a předává jí některou svou vlastnost). Častá změna ve všech jazycích. 2. Disimilace- v určité kombinaci hlásek dojde ke změně, jejímž výsledkem je větší zvukové odlišení hlásek navzájem (např. dvanáct-> dvanást) DALŠÍ ROZLIŠOVACÍ HLEDISKA SE UPLATŇUJÍ U ASIMILAČNÍCH JEVŮ: 1. Stupeň změny – úplná (odtáhnout-> ottáhnout), částečná (odsunout-> odsunout) 2. Podle směru, kterým změna probíhá- Progresivní= předcházející hláska ovlivňuje hlásku následující, která stojí v řečovém řetězu za ní.Regresivní- hláska následující působí zpětně na hlásku, která se v řečovém řetězu objevila dříve (spjef, stuška) 3. Podle toho, jaké hlásky se navzájem ovlivňují-Asimilace- změna mezi hláskami téhož typu (KK, VV), v ČJ jen u K.Akomodace- působení K na V, nebo naopak. AKOMODAČNÍ ZMĚNY 1. Nazalizace- nazální konsonant způsobuje, že sousední vokál se stává také nazálním 2. Palatalizace- výslovnost v sousedství předních vokálů – posouvá místo artikulace konsonantu směrem k palatu (v nedbalé výslovnosti) 3. Asibilace- palatalizovaná alveolární nebo palatální exploziva získává při zesílení svého závěru sykavkový

Témata, do kterých materiál patří