Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sikora - bakalářská práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Vstup do pubescence očima dětí Bakalářská práce Brno 2016 Vedoucí práce:Vypracoval: Mgr. Tereza ŠkubalováDaniel Sikora Bibliografický záznam SIKORA, Daniel. Vstup do pubescence očima dětí:bakalářská práceMasarykova univerzita, Fakulta Pedagogická, Katedra psychologie, 2016. 47 s., 10 s. přílohy. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Tereza Škubalová. Anotace Bakalářská práce „Vstup do pubescence očima dětí“ pojednává o pojetí přechodného vývojového období prepubescence – pubescence, zejména o nástupu období pubescence, především dětmi, které do tohoto období věkově spadají. Zřetel je zde kladen na to, jak samotné děti vůbec chápou pojem puberta. Součást mé práce zahrnuje výzkum, jehož cílem je zjistit dětská pojetí pubescence. To velice úzce souvisí se samotnými faktory ovlivňující především duševní vývoj jedince, a to ačkoliv u něho toto období proběhne či probíhá jakýmkoliv způsobem. Ve výsledcích výzkumu bylo zachyceno nejen mnoho osobitých pojetí pojmu puberťák, ale také značné množství postojů k sobě samotnému v souvislosti s identifikováním sebe jako puberťáka, které je proloženo různě intenzivními emociální náznaky a slovními výrazy, což je podstatně ovlivněno variabilitou v otevřenosti či upřímnosti. Annotation Bachelor thesis "The entry into adolescence through the eyes of children" discusses the concept of transitional developmental period prepubescence– pubescence, especially on the onset of pubescence, especially children, who in this age fall season. Consideration is given to how the children themselves ever understand the concept of puberty. Part of my work involves research that aims to identify children's concept of adolescence. It is very closely related to factors affecting mainly the mental development of the individual, and although for him this season and will take place in any way. In the results of the research were captured not only the many individual adolescent view of the concept, but also a considerable amount of attitudes towards oneself in the context of identifying himself as a teenager, which is interspersed with various intense emotional signs and verbal expressions, which is significantly influenced by the variability of openness and honesty. Klíčová slova Prepubescence, pubescence, proměna, sebepojetí, identita. Keywords Prepubescence, pubescence, change, self-concept, identity. Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne 30. 3. 2016Podpis: Daniel Sikora Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval paní Mgr. Tereze Škubalové za metodickou pomoc a cenné rady při zpracování bakalářské práce. V Brně dne 30. 3. 2016 OBSAH ÚVOD1 I.Teoretická část2 1.Prepubescence2 1.1Vývojové proměny v prepubescenci3 1.1.1Vývoj základních schopností a dovedností v prepubescenci4 1.1.2Kognitivní vývoj v prepubescenci5 1.1.3Emoční vývoj a socializace v prepubescenci6 1.2Vývoj identity a sebepojetí v prepubescenci10 1.3Činnost dětí v prepubescenci 12 2.Pubescence13 2.1Vývojové proměny v prepubescenci16 2.1.1Vývoj základních schopností a dovedností v prepubescenci16 2.1.2Kognitivní vývoj v prepubescenci17 2.1.3Emoční vývoj a socializace v prepubescenci18 2.2Vývoj identity a sebepojetí v prepubescenci21 2.3Činnost dětí v prepubescenci 23 2.4Výchovný přístup k dětem v pubertě 24 II.VÝZKUMNÁ ČÁST25 1.Metodologie25 1.1Cíl25 1.2Respondenti (účastníci)25 1.3Popis sběru dat25 1.4Metoda analýzy26 2.Analýza29 2.1Rozdělení respondentů do skupin a úprava dat pro analýzu29 2.2Postup analýzy30 2.3Analýza dat a interpretace 31 2.3.1Mladší respondenti31 2.3.2Starší respondenti35 3.Diskuze40 Závěr43 Použitá literatura45 Seznam pŘÍloh47 Přílohy Ú VOD Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě svého dlouholetého zájmu o problematiku faktorů ovlivňující dítě, případně jeho nejbližší okolí, na rozhraní prepubescence – pubescence a především při raném období pubescence. Podle mého názoru hraje jednu z nejdůležitějších rolí to, jakým způsobem je nejbližším okolím, především členy rodiny, zejména rodiči, chápán již jen samotný význam a charakter slova puberta či puberťák. Na základě vlastních osobních zážitků a zkušeností z období, kdy jsem sám byl ve věku těsného rozhraní před pubertou a na počátku puberty, jsem vnímal slovo puberťák jako něco tak ošklivého a zcela vyvádějícího z míry, že jsem nechtěl ani připustit, že by se něco takového vůbec mohlo týkat mě. O to více mě osobně opravdu až velice silně frustrovalo, když mi někdo řekl „Jde vidět, že začínáš být puberťákem,“ „S tebou začíná válet puberta,“ nebo „Heleďme se na toho puberťáka, jak to s ním tříská!“ Postupně jsem začal chápat, že puberta je ve skutečnosti jen nějaké období lidského života, kterým si musím projít i já sám, a že slovo puberťák mi sice zdí velice otřesně, avšak ve skutečnosti je to jen pojmenování pro člověka, který se nachází v určitém životním období. Hodně jsem si však také především uvědomoval, proč to slovo na mě působí tak příliš hanlivě. Bylo tomu tak, jelikož již v mém nejbližším okolí, mou rodinou, zejména mými rodiči, na mě samotný výraz puberťák působil jako něco abnormálně problematického až zlého. Po překonání pro mě snad vnitřně nejbolestivější fáze tohoto raného období mé pubescence mě místy docela zajímalo, jak podobné životní období mohou prožívat ostatní lidé, kteří jsou na rozhraní vývojového období před pubescencí a v počáteční fázi pubescence. Poslední dobou mě začalo velice zajímat, jak vnímají pojem puberťák samotné děti, které se nachází před tímto vývojovým obdobím, dále děti, které jsou na samotném rozhraní prepubescence – pubescence a děti, které by již spadaly do období pubescence. Toto zaujetí mě nakonec motivovalo ke zpracování své bakalářské práce. Má bakalářská práce obsahuje teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se snažím shrnout některé poznatky o vývojovém období prepubescence a zejména o přechodu mezi vývojovými obdobími prepube

Témata, do kterých materiál patří