Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (745.63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

fenotypový poměr: 9:3:3:1

Odchylky od ideálních štěpných poměrů

- kombinace některých alel může být letální (smrtelná)

dominantní letalita – 1alela dokáže eliminovat druhou – sobecký gen

polydaktilie – zvýšený počet prstů

brachydaktilie – výrazně zkrácené prsty

Huntingtonova choroba - nekoordinované trhavé pohyby těla, snížení mentálních schopností

recesivní letalita – letální je kombinace aa

cystální fibróza – vylučování hustého hlenu > špatné dýchání (slané děti)

- znak je projevem více genů (většinou) – ty jsou spolu v interakci, spolupracují, nebo si konkurují

a) komplementarita = spolupráce

- k projevu znaku musí být přítomna 1 dominantní alela od každého genu

- rozdělení fenotypů není tedy 9:3:3:1, ale 9:7

substrát > meziprodukt > antokyany (barvivo)

gen C řídí tvorbu enzymu, který katalyzuje vznik bezbarvého antokyanu, (c nic nedělá)

gen R řídí tvorbu enzymu, který přeměňuje bezbarvé barvivo na sytě červený antokyan

b) epistáze – dominance jednoho genu nad jiným

- epistatický gen – dominující

- hypostatický – podřízený

dominantní: A > B, A přebije účinek B

A – žlutá, B – světle žlutá

AaBb x AaBb

- za normálních podmínek: 9:3:3:1

- při epistázi: 12:3:1 – tam, kde se setkalo A s B, vzniklo A

recesivní - recesivně homozygotní kombinace nadřazeného genu úplně potlačí případný projev genu podřazeného

aa > B

příklad:

U papriky se na barvě podílí C (druhotný rozklad chlorofylu v buňkách zralých plodů) a R (podmiňuje tvorbu červeného barviva karotenu. Genotypy těchto rostlin:

a) červené plody - RC

b) zelené plody - rc

c) hnědé plody - Rc

d) žluté papriky - rC

VAZBA GENŮ

- jsou-li geny neseny jedním párem homologických chromozomů, pak jsou ve vzájemné vazbě; nemohou se volně segregovat a v potomstvu vzniká jen určitá kombinace znaků

- na geny ve vazbě se nevztahuje 3. Mendelův zákon, takže geny umístěné na stejném chromozomu mají větší pravděpodobnost, že budou zděděny spolu

1. Morganův zákon - geny jsou vždy uloženy na chromosomu lineárně za sebou

2. Morganův zákon - počet vazbových skupin genů každého druhu organismu je roven jeho chromosomovému číslu, tj. počtu párů homologních chromosomů v diploidním jádře (resp. počtu chromosomů v jedné sadě)

- oba zákony tvoří tzv. chromosomovou teorii dědičnosti

- při meiose jsou geny předávány do gamet společně – u potomků se tak objevují rodičovské kombinace

- za předpokladu, že během meiosy nedochází k procesu překřížení chromatid homologních chromosomů, jsou geny na nich uložené předávány vždy spolu = tzv.úplná vazba genů

- dojde-li ke crossing-overu v úseku chromatid mezi sledovanými geny, dochází k rekombinaci genů = tzv. neúplná vazba genů

- je-li vzdálenost obou genů na chromosomu větší, je vyšší pravděpodobnost crossing-overu mezi nimi a síla vazby je nižší

Témata, do kterých materiál patří