Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká meziválečná próza

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. Česká meziválečná poezie Rok 1918 znamenal výrazný historický mezník. Národ dosáhl politické samostatnosti. Literatura se mohla zbavit dříve převažujícího národně povzbuzujícího úkolu. Tradiční národnostní cítění je překrýváno sociálním. Národní otázky a vlastenecké tóny se do literatury vrací v době ohrožení před 2. sv. válkou. V meziválečné době česká literatura dosáhlavysoké umělecké úrovně, mnohými autory až světové. Bylo to období umělecké tvůrčí svobody, rozvíjí semnoho směrů i tvůrčích individualit. Poměrně krátká vlna civilismu a vitalismu ustupuje záhy do pozadí, autoři se posléze rozdělili podle ideologického přesvědčení. Někteří spisovatelé měli kontakty spíše se západní literaturou (např. surrealismus) a jiní s východní (proletářská literatura a socialistický realismus). poezie: - proletářská (poč. 20.let) - poetismus (20.léta) - surrealismus (30.léta) - básnické individuality (30.léta) - katolicky orientovaná poezie(20.-30. léta) Proletářská poezie Významnou roli ve 20.letech má avantgardní sdružení„Devětsil“–založeno 1920 (u zrodu Vančura, Teige-kritik). Sdružovala se v něm mladá generace, nejprve proletářský proud (levicově orientovaný, s ideou revoluce), později poetisté (proti ideologické poezii) Proletářská poezie – rozvíjí se 1920-1924 - rysy: program vychází z toho, že básníci se chtěli podílet na revoluční přeměně světa (revolučnost); tématika sociálně angažovaná, vytvořen hrdina z dělnického prostředí, umění je tendenční (stranící proletářské třídě), poezie záležitostí kolektivní (přednesy), ne individuální, optimismus, realistická umělecká metoda - takové zásady umělce dost svazují, proto mnohými brzy opuštěny - pro většinu autorů jen krátká epizoda v jejich tvorbě, většinou počáteční (kromě Wolkera – předčasná † ) - S.K.Neumann, J.Hora, Jindřich Hořejší, J. Seifert, Konstantin Biebl; A.M.Píša - kritik a teoretik - kolem časopisů:Kmen, Červen, Var; teoretická díla (obdoba manifestů) např. Neumann, Wolker Srovnání pojetí představitelůproletářské poezie: Jiří Wolker- motivace citová, vychází z všeobjímající lásky a soucitu, jež se v proletářských verších mění ve vědomí nespravedlnosti, s níž se nechce smířit, je odhodlán změnit svět a život k lepšímu, proto ve verších revoltuje, vyzývá k zvrácení dosavadního řádu, k revoluci, svět jeho veršů je stále naivní- sbírkaTěžká hodina (čít 3, s.68) např.:Balada o snu – dělník Jan měl sen o krásném spravedlivém světě, ten sen ho pronásleduje; po rozhovoru se svou milou, Marií, dospěje k tomu, že musí sen zabít tím, že jej uskuteční, třeba i se zbraní v ruce - revolucí Jaroslav Seifert - z části blízký pojetí Wolkerovu, hlavně citovým přístupem - soucit s chudými (vliv žižkovské periferie, kde vyrůstal), sní o světě bez bídy a nenávisti, má naivně spontánní představy o revoluci, zobrazuje ji jako slavnou, radostnou událost, která splní touhu lidí po štěstí. V přístupu je tedy spíše živelnost, smyslovost než rozumová úvaha. SbírkaMěsto v slzách(čít 3, s.101) - (v slzách, protože město symbolem utrpení a bídy proletářů) např. báseňDěti z předměstí Josef Hora - intuitivní etická motivace, revoluce je pro něj aktem spravedlnosti, očistnou morální lázní, ze které vyjde čistší člověk, ne jako mocenský převrat (pomsta). Také má soucit s lidským utrpením, sny, touhy, ale není tak chlapecky naivní jako Wolker a Seifert. SbírkaPracující den -např. báseňDělnická madona (čít 3, s.78) Stanislav Kostka Neumann- všichni tři předchozí autoři jsou stejně vzdáleni pojetí Neumannovu, jeho agitačnímu nadšení. Tento básník s anarchistickou a buřičskou minulostí je opravdu třídně uvědomělý revolucionář s komunistickým přesvědčením. Jeho poezie je politická, ideologická, agitační, bez větších estetických hodnot (hodila se k zahajování schůzí apod.). Patetické optimistické básně, které burcují k revoluci, nekriticky oslavují ruskou revoluci a vůbec SSSR (aniž ho znal). Ve 30. letech u něj proletářská poezie přerostla v socialistický realismus. Sbírky:Nové zpěvy (čít 3, s. 32),Rudé zpěvy (čít 3, s. 34) Jiří Wolker (1900 – 1924) Oslovuje zejména mladé lidi, cení jeho citovost, opravdovost. Narozen v Prostějově, studoval v Praze právnickou fakultu, zemřel na TBC ve 24 letech, nadějný, nadaný……. Host do domu čít 3 s.68 - jinošská lyrika plná všeobjímající lásky, touhy po lidské družnosti, sbratření, soucitu s trpícími, chlapecké důvěřivosti - věří, že utrpení lze vykoupit láskou a dobrotou; něžně se obrací ke všedním, prostým věcem (poštovní schránka, kamna) a zlidšťuje je, poetizuje; projevuje se zde vliv vitalismu - k názvu = básník vstupuje jako host do domu všech trpících, soucítí s mini, otvírá jim své pokorné srdce – citově otevřená lyrika, zdrojem je harmonické křesťanské rodinné prostředí, zázemí - básnické prostředky - metafory, personifikace, ale jednoduché, prosté symboly a zlidovělé biblické představy, zdrobněliny Svatý kopeček– rozsáhlejší polytematická skladba typu apollinairovského pásma; autobiografické, vzpomínkové rysy - volný sled motivů: láska k rodnému kraji, prožitek na návštěvě nemocné babičky, vzpomínky na dětství, setkání s přáteli z mládí, představy o uzdravení nemocného světa (zde se projevuje změna pohledu na svět – nejen být okouzlen, milovat jej, nutný je i čin, „já“ se postupně mění na „my“), časté jsou křesťanské motivy a motivy srdce a očí Těžká hodina čít 3 s. 72 - sbírka proletářské poezie, je zde i stejnojmenná báseň o bolestném přerodu chlapce v muže; od lyriky posléze přechází k epice, mizí důvěřivost, nastupuje vzpoura a píše sociální balady, v nichž jsou obrazy osobních tragédií, jež jsou důsledkem společenských jevů, tyto balady jsou zaměřeny na dějovost, dramatičnost, konflikty, děj je přímočarý s jedním rozhodujícím momentem, převažuje vyjadřování přímé a úsporné (nad obrazným), např.Balada o snu, Balada o očích topičových, Balada o nenarozeném dítěti -trvalou hodnotu představují básně z pozůstalosti Balada o námořníkovi-klasická balada- typické téma viny a trestu Námořník se loučí se svou ženou, navzájem ž

Témata, do kterých materiál patří