Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Moderní umělecké směry 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (151 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Světová literatura 20. století Ve 20. století se výrazně změnilo myšlení lidí. Bylo to způsobeno jednak politickými událostmi (1.svět.válka), které znovu otřásly dosavadními hodnotami, a také, to možná ještě více, geniálními objevy, zejména A. Einsteina (relativita) a S. Freuda (psychoanalýza) – oba lidem ukázali, že svět není takový, jak se zdá, nýbrž je daleko složitější, realita je komplikovanější, nedá se zcela věřit smyslům ani rozumu, měření a posuzování všeho kolem nás je relativní, vše se dá zpochybnit. Logickým důsledkem je určitá skepse, nedůvěra v sebe samého. To vše se odrazilo (projevilo) v umění, tedy i v literatuře. Další rysy literatury od počátku 20. století: ∙ do popředí se dostávají existenciální problémy (člověk je často stavěn před životní volbu a musí se rozhodovat v zásadních otázkách, jak vůbec dál žít, existovat) ∙ do literatury se dostávají prvky absurdity ∙ v literatuře již téměř neexistuje tabu, vše se může objevit Celé 20. století je z širšího hlediska neustálá konfrontace dvou základních tendencí (vyvíjí se paralelně): 1) proud realistický (tradiční) – směřuje převážně k objektivnosti, popisnosti, zobrazováním i kritizováním skutečnosti se snaží usnadnit orientaci v životě, ve světě, porozumět mu; uplatnění hlavně v próze 2) proud destruktivní (bourající tradice, avantgardní, moderní) – tíhne k subjektivnosti, abstraktnosti, k experimentování; diferencovaná tendence směřuje k umělecké výlučnosti, vytváření umělecké elity, neohlíží se na běžného člověka, takové umění není pro každého přístupné, je méně srozumitelné, uplatnění částečně i v próze (viz počátky moderní prózy), hlavně však v poezii (různé moderní směry) Nedá se říci, že by jedna z tendencí byla výše než druhá. Moderní umělecké směry 20.století Přinášejí (hledají) nové, originální pohledy na skutečnost, způsoby vnímání skutečnosti a metody, jak toto vnímání zachytit literárně či výtvarně. Podnětem k hledání bylo právě to, že svět a život se jevily stále složitějšími, mnohotvárnějšími a umělci se to pokoušeli zachytit, vyjádřit. Každý z proudů je jednou z možných cest, kudy se umění může ubírat. Když se hledá, často se experimentuje a přitom se skutečnost také deformuje - vytvářejí nový vlastní pocit ze skutečnosti, nebo dokonce novou skutečnost. Už jim nejde o zobrazení toho, co vidí, k tomu už nemají úctu, důvěru, že by to dostatečně vypovídalo, to už se vyčerpalo, už nestačí. Uplatnění - hlavně ve výtvarném umění a v poezii (ta dokáže rychleji reagovat, vstřebávat změny a také snese větší míru experimentování)., v próze méně. Guillaume APOLLINAIRE(1880-1918) - přední osobnost evropského moderního umění; francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista - přestože brzy zemřel, nasměroval další generace do různých cestiček moderního umění, dokázal trefně vystihnout podstatu moderních směrů – od něj např. pojem surrealismus, propagoval futurismus a kubismus - i když nemanželský syn Polky, žil v Paříži, hodně cestoval, navštívil i Prahu, za války zraněn, umírá těsně po skončení války na španělskou chřipku (1918). Nejslavnější sbírky: Alkoholy (1913) (čít 3, str.44) – vyjadřuje opojení, okouzlení životem, radostný životní pocit, zachycuje rytmus moderní doby, obdiv k ní – k moderní technice, civilizaci, městu; radost a krásu přináší kromě lásky i nejvšednější každodenní život – třeba i chůze městem v davu, motivy a inspirace z moderního světa, moderní civilizace. Taková je i nejslavnější báseň této sbírky:Pásmo –odtud pojemapollinairovské pásmo (= typ básně, žánr) - jde o bohaté využití principuasociace -volný proud představ, pocitů, dojmů, nálad, vzpomínek - řazeny tak, jak se vynořují v mysli, tj. bez logických souvislostí (jen právě na principu asociace, ta může, ale nemusí mít logiku) - výsledkem jepolytematická (mnohotematická) báseň, podávající syntetický pohled na svět, zachycuje mnohotvárnost a zázračnost života, vytváří svébytný celek, vzniká nová skutečnost, jež je nezávislá na okolí, smyslem není podat obraz vnějšího světa, ale vyslovit svůj vlastní pocit - volný proud na principu asociace umožňuje: mísí se fantazie (vzpomínky, sny) i realita, subjektivní a objektivní náhled na svět, lyrika a epika, přítomnost s minulostí, věci staré a nové, všední a vznešené, veselé s vážným, radost i nostalgie; v básni časté motivy času, cesty, střídání místa (hned ve Středomoří, hned v Praze atd.), motivy létání, ohně a žízně atd. - používá volný verš; „osvobození“ jen vět, ne slov jako důslední futuristé, ruší interpunkci - Apollinairovo dílo, hl. Pásmo ovlivnilo i českou poezii, hlavně Nezvala, Biebla, Wolkera díky překladu K. Čapka (vydal překlad Francouzská poezie nové doby) Kaligramy (čít 3, s.46) - obrazové básně, obsah je zde vyjádřen i graficky - např. : Eiffelova věž, Zrcadlo, Prší, Kravata, Krajina Moderní umělecké směry1.pol.20.stol.: Futurismus(futurus= budoucí) - vzniká v Itálii před 1.svět.válkou (1908), - zavrhuje všechny předešlé umělecké tendence, společenské hodnoty - obracel se k budoucnosti, propagoval a opěvoval svět moderní techniky, velkoměsto, pohyb, rychlost a její krásu (viz v Manifestu: závodní, řvoucí automobil je krásnější než bohyně Níké), obdivoval odvahu, nebezpečí, sílu překonávat překážky (patrný vliv Nietzscheho) - tuto dynamičnost se snaží vnést do uměleckého dílametodou osvobozených slov: Tak jako člověka chce osvobodit z dosavadních vazeb, konvencí, chce osvobodit i slova a věty z logických vazeb, spojitostí, aby sama ta slova mohla působit zvukově (např. vyjadřovat zvukomalbou i nelibozvučností rachot strojů a letadel) i graficky (velikost, tučnost, rozvržení písma), také ruší interpunkci. Básnický výraz je pak zkratkovitý, proměnlivý, mnohotvárný, má to odpovídat ruchu a tempu moderního světa techniky. - zakladatel italský básník a dramatikFilippo TomassoMarinetti, autorManifestu futurismu, sborníkuOsvobozená slova Futurismus v Rusku: odlišný od italského, zejména názorově, není tak vyhrocený a důsledný, spíše volnější; forma podobná Velemir CHLEBNIKOV - kubofuturis

Témata, do kterých materiál patří