Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7A - Pedagogické principy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (82,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

7A PEDAGOGICKÉ PRINCIPY A SEBEVÝCHOVA Pedagogické principy − Princip (pravidlo): ukazuje nám, jak bychom měli postupovat, abychom dosáhli úspěchu − Pedagogika po staletí usilovala o pravidla, která by zajišťovala efektivnost výchovně vzdělávacího působení − Tak vznikly pedagogické principy − nejobecnější zásady, které optimalizují výchovně vzdělávací proces − nejobecnější pravidla, praxí ověřené zásady, které podmiňují efektivnost výchovy, usnadňují práci učitelů, žáků a vedou k trvalejším výsledkům − platí pro děti, mládež i dospělé, v oblasti školní i mimoškolní, ve všech institucích a situacích − PED princip = PED zásada: platí, že zásada se stává principem až po jejím opětovném prověření v praxi − O formulaci pedagogických principů se pokusili: J. A. Komenský, Pestalozzi, Spencer, John Locke, … Historický vývoj pedagogických principů − Platón a Aristoteles: vyslovili požadavky jako soustavnost vých. práce, aktivnost vychovávaného jedince, přiměřenost − období renesance: požadavek názornosti, aktivity a samostatnosti → v praxi se neprosadili − J. A. Komenský: • Velká didaktika • pedagogické principy jsou jeho klíčovou otázkou • důraz kladl na názornost, soustavnost, přiměřenost, všestrannost • všechny principy uplatnil při tvorbě svých učebnic (například Brána jazyků otevřená) − J. J. Rousseau: přirozenost, svoboda a osobní zkušenost jedince − Spencer: v polovině 19. století kritizuje odtržení výchovy od sociálních funkcí, které má jedinec ve společnosti − novodobá pedagogika: • Pestalozzi • princip soustavnosti, princip výchovného vyučování jako požadavek stálého vyučování, vzdělávání s mravní výchovou jedince − reformní a alternativní PED 20. století: zdůrazňuje princip aktivnosti, samostatnosti, přiměřenosti a tvořivosti Základní pedagogické principy 1. princip cílevědomosti • záměrné působení na jedince • je třeba jasně stanovit konečné i dílčí cíle • tyto cíle dostatečně zdůvodnit (motivovat) • cíle pro vychovávaného musí být jasné, splnitelné, musí mít pro něho smysl, mají navazovat na před. zkušenosti • neujasnění vede ke ztrátě pedagogické práce, smyslu a významu 2. princip soustavnosti (systematičnosti) • požadavek uspořádání veškerých vých. podmětů do logického systému odpovídajícímu PSY zákonitostem: ▪ vytvořit systém vyučovacích předmětů ▪ vybrat a systematizovat potřebné učivo – zajistit osvojování v logickém sledu – např. budu postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, od nejobecnějšího ke konkrétnímu ▪ zajistit pracovní režim školy ▪ dosáhnout systematického pracovního postupu ve výuce každého předmětu • učivo je nutné přizpůsobit věku, stávajícím znalostem, obsahu a délce vyučování 7A PEDAGOGICKÉ PRINCIPY A SEBEVÝCHOVA 3. princip aktivnosti • samostatná činnost jedince musí být upřednostňována • cílem je aktivizovat poznávací, citové a volní procesy žáka • je nutné žáka povzbuzovat vhodnou motivací • pedagog vede žáka k praktickému využívání získaných vědomostí a dovedností • učitel vychází ze žákovy aktivity, přemýšlení, činností a zkušeností • moderní pedagogika usiluje o rozvoj tvůrčího přístupu jedince ke skutečnosti: ▪ poznávání a pochopení reality, na základě dosaženého vzdělání ji měnit ▪ aktivita – samostatnost – tvořivost (kreativita) 4. princip názornosti • nejznámější pedagogický princip • je třeba vycházet ze smyslového pozorování jevů, předmětů skutečnosti a z jejich obrazů • opírat se o dosavadní představy a zkušenosti vychovávaného jedince • systematicky rozvíjet vnímání, pozorování a fantazii • J. A. Komenský považoval toto pravidlo za „zlaté pravidlo didaktiky“ • princip názornosti má nezastupitelné místo při rozvíjení rozumových schopností zobecňování, abstraktního myšlení, rozvoj obrazotvornosti • uplatnění názornosti v praxi: sledování filmu, televize, … • požadavky pro vyučování: ▪ opírat proces učení o bezprostřední názor ▪ systematicky rozvíjet schopnosti žáků ▪ již J. A. Komenský postupoval od názornosti k pravidlu a poté k praktickému využití poznatků 5. princip uvědomělosti • učivo se má ve vědomí žáka odrážet ve formě představ, přesných pojmů, úsudků • zkoumané jevy musí žáci promýšlet a na základě srovnání, analýzy, syntézy, dedukce mají postupně zaznamenávat jejich souvislosti, zákonitosti a vystihovat jejich podstatu • získané vědomosti pak správně vyjadřovat i jazykově • žák má pochopit úlohu získaných vědomostí, dovedností a správně jich v praxi užívat • tento princip požaduje, aby žák učivu a požadavkům rozuměl, chápal jejich smysl a ztotožňoval se s nimi 6. princip trvalosti • tento princip vyžaduje, aby se osvojené vědomosti, dovednosti a postoje staly trvalou součástí života jedince, aby se trvale uchovaly v paměti • v praxi je často podmiňováno pouze opakováním a procvičováním učiva • platí: přiměřené pracovní tempo, vhodný výběr učiva (rozlišit podstatné od méně podstatného) 7. princip přiměřenosti: • požadavek, aby obsah, formy a metody výchovy byly v souladu s věkovou vyspělostí a dosavadní úrovní jedince • požadavek individuálního přístupu • základní pravidlo tohoto principu: ▪ od blízkého ke vzdálenému ▪ od známého k neznámému ▪ od konkrétního k abstraktnímu ▪ od snadného a jednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu 7A PEDAGOGICKÉ PRINCIPY A SEBEVÝCHOVA 8. princip jednotnosti • jednota v požadavcích a přístupech všech, kdo se na výchově podílí (např. všech učitelů ve škole) • v rodině je zapotřebí jistého souladu mezi oběma rodiči • jde o spolupráci mezi vychovateli, učiteli a rodiči, organizacemi a institucemi 9. princip emocionálnosti • požadavek probouzet v pedagogickém procesu citové prožitky u žáků (především pozitivní), opírat se o ně, udržovat stále radostnou atmosféru – zvyšuje výkon, zlepšuje výsledky práce, snižuje pocit únavy • žáci by měli mít radost, že něco nového poznávají 10. princip všestrannosti • požadavek, aby pedagog při výchovné práci měl stále ohled na hlavní úkoly všech složek výchovy • působení na všechny složky osobnosti žáka • propojení praxe, duševní a fyzické stránky • cíl: všestranný rozvoj žáka

Témata, do kterých materiál patří