Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Důsledky členství v EU pro ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Důsledky členství v EU pro ČR Popis situace před vstupem ČR do EU Počátky zájmu ČR o vstup do EU Československo projevilo zájem o členství do Evropského společenství už před rokem 1990. V září 1988 navázaly Evropské společenství a Československá republika diplomatické vztahy.První vzájemná dohodana19. prosince 1988na 4 roky). V rámci přístupového procesu ČR do EU je důležité datum 17. ledna1996, kdybyla podána oficiální žádost o členství v EU prostřednictvím předsedy české vlády Václava Klause. V červenci1997 schválila Evropská komise zahájení jednání opřistoupení sČR. V tomto roce byl přijat také dokument Agenda 2000, jejíž součástí se stal i rozpočet EU na období 2000 – 2006. Tento rozpočet počítal i s rozšířením EU a byly definovány pravidla pro kandidátské země. V tomto ohledu byl ČR vytknut zejména stav veřejné správy, zemědělství a energetiky.Přístupové rozhovory započaly v roce 1998. V tomto roce započala i první fáze hodnocení právního systému země Cílem bylo vyjednat konkrétní podmínky přistoupení. Proces přípravy na členství byl průběžně monitorován ze strany EK, která od roku 1998 každoročně vydávala zprávy o pokroku kandidátských zemí v přípravách na členství v EU. První zpráva byla pro ČR kritická.Česká republika zaostávala v oblastech státní správy a soudnictví a proto se vláda v reakci na situaci snaží zrychlit legislativní proces přejímání práva EU. Druhá zpráva Komise v roce 1999 pozitivně označila přijetí vládního dokumentu „Hospodářská strategie vstupu do EU“, posun při liberalizaci pohybu kapitálu, přijetí základních pravidel pro regionální politiku. I přesto celkový výsledek plnění byl Komisí označen za neuspokojivý. Dne 16. dubna 2003 došlo k významné události v dějinách České republiky a Evropě jako celku. V Athénách byla slavnostně podepsána Smlouva o přistoupení České republiky a dalších devíti zemí k EU.Smlouva o přistoupení vstoupila v platnost 1. května 2004 a od tohoto dne se ČR a dalších devět zemí staly plnoprávnými členskými státy EU. Volný pohyb zboží Základní svobodou jednotného vnitřního trhu scílem zajistit bezproblémový přechod zboží přes hranicea zajistitnaprosto rovné prostředí pro výměnu zbožív rámci celé Unie. Existuje několik opatření, která mají zajistit splnění tohoto cíle: Zákaz poplatků, jež mají rovnocenný účinek jako claZákaz opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezenímVýjimky ze zákazu opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezenímHarmonizace vnitrostátních právních předpisůDokončení vnitřního trhu Zákaz poplatků, jež mají rovnocenný účinek jako cla Soudní dvůr Evropské unie má za to, že jakýkoli poplatek, jakkoli je nazván nebo uplatněn, „který, je-li uvalen na výrobek dovezený z členského státu, ale nikoliv na podobný domácí výrobek, má stejný účinek na volný pohyb zboží jako clo, tím že mění jeho cenu a může být považován za poplatek, jenž má rovnocenný účinek, bez ohledu na svou povahu nebo formu. Soudní dvůr Evropské unie dospěl k závěru, že veškeré obchodní právní úpravy členských států, které by mohly přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně narušit obchod uvnitř Společenství, je třeba považovat za opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením Výjimky ze zákazu opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením. Soudní dvůr dále uznal, že členské státy mohou učinit výjimku ze zákazu opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením na základě závazných požadavků (týkajících se mimo jiné účinnosti daňových kontrol, ochrany veřejného zdraví, poctivosti obchodních transakcí a ochrany spotřebitele). Členské státy jsou povinny oznámit veškerá opatření tohoto typu Komisi. Harmonizace vnitrostátních právních předpisů Od druhé poloviny 70. let 20. století bylo vynaloženo značné úsilí s cílem harmonizovat vnitrostátní právní předpisy. Přijetí harmonizačních předpisů umožnilo, aby překážky vytvořené vnitrostátními ustanoveními byly odstraněny jako nepoužitelné a byly zavedeny společné předpisy, jejichž cílem bylo zajistit jak volný pohyb zboží a výrobků, tak dodržování dalších cílů stanovených Smlouvou o ES týkajících se např. ochrany životního prostředí a spotřebitelů, hospodářské soutěže atd. Dokončení vnitřního trhu Nezbytné bylo odstranit všechny zbývající překážky ve volném pohybu zboží. V bílé knize vydané Komisí v červnu 1985 byly uvedeny fyzické a technické překážky, jež bylo třeba odstranit, a opatření, která mělo Společenství za tímto účelem přijmout. Většina těchto opatření je již v současnosti přijata. Jednotný trh však stále potřebuje zásadní reformy, má-li být schopen reagovat na výzvy technologického pokroku – je to klíčový faktor pro posílení konkurenceschopnosti EU na celosvětových trzích Dopady a důsledky těchto opatření na ČR. Česká republika se prakticky již od svého vzniku cílevědomě připravovala na splnění podmínek pro volný pohyb zboží. V Evropské dohodě (dohoda o přidružení k ES) se zavázala nejpozději do roku 2004 odbourat veškerá dovozní cla na výrobky s původem v EU. U naprosté většiny zboží (veškeré průmyslové výrobky) se tak již stalo. Z tohoto důvodu a také kvůli vysoké otevřenosti české ekonomiky (ČR má mnohdy nižší cla než EU). Pravidelné kontroly pohybu zboží přes státní hranici pro celní a daňové účely zachovány pouze na mezinárodních letištích (Tyto kontroly se však nebudou vztahovat na lety do a z letišť na území EU ) na všech hranicích ale dočasně zůstanou zachovány kontroly pohybu osob přes státní hranici, tedy kontroly pasů a víz prováděné Policií ČR Jakýkoliv obchod se členskou zemí EU (včetně nově přijatých zemí) bude tzv. vnitrounijním obchodem. Nebude podléhat pravidelné celní kontrole, ani clům a dalším poplatkům vybíraným v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží. Zboží bude přes vnitřní hranice EU volně prováženo. Společná obchodní politika, dopady a důsledky pro ČR Česká republika se vstupem do EU formálně vzdala práva uskutečňovat samostatnou obchodní politiku a připojila se k celní unii, která na dovozy a vývozy z/a do třetích zemí uplatňuje jednotné úpravy obchodníc

Témata, do kterých materiál patří