Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychicke procesy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (130,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

28. Psychické procesy Začneme psychickými jevy jsou funkcí mozku, zformovali se vlivem společnosti, zvláště působením výchovy, a umožňuje člověku poznávat svět a zároveň na něj aktivně působit - jsou determinovány biologicky i sociálně Jednotlivé psychické jevy jsou navzájem spojeny a působí na sebe jako celek, to se projevuje v osobnosti člověka V průběhu života se mění a vyvíjí Psychické jevy se dělí na: psychické procesy – části lidské činnosti s krátkodobým trváním (vnímání, představy, fantazie, myšlení, řeč, paměť, vůle, motivace, učení, city) psychické stavy – psychické prožívání jedince po určitou dobu, trvají déle než procesy(pozornost, vědomí, emoce, ..) psychické vlastnosti – relativně trvalé charakteristiky, kterými se jedinec vyznačuje a které ovlivňují jeho chování, prožívání i myšlení lze předvídat chování (schopnosti, inteligence, temperament, charakter) projevy ( pozornost, pamět, učení) dílčí psychické předpoklady – předpoklady k činnostem, jsou proměnlivější než vlastnosti (učení, postoje)Psychické procesyjsoučásti lidské činnosti, které majíkrátkodobý charakter. Dělíme na procesykognitivní (poznávací), emocionální(citové) a motivační(volní)emocionální procesy vedou kevzniku emocí, snahové/volní/motivační procesy dávajíchování směr a trvání,kognitivní procesy– (neboli poznávací či myšlenkové procesy) zahrnují zejménasenzorické procesy, vnímání, učení, myšlení a paměťUmožňují jedinci orientovat se ve svém okolí, vnímat, myslet, mluvit, hodnotit věci po volní i citové stránce, atd. VNÍMÁNÍ = psychický proces, kterým poznáváme to, co zrovna v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány Vnímání předcházíčití (proces, při kterém smysl.org. přijímají informace z okolí)Stimulační energie (např.zvuk) smysl.org. nervové signály mozek zpracování, třídění a organizace informací = vnímání Recepce – schopnost přijímat podněty smysl.org.Percepce– schopnost nervového systému uvědomovat si podnětyApercepce – vnímání využívající předchozí zkušenost, rozpoznat Výsledkem vnímání jepočitek- obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu (např. vůně, barva), jsou součástí vjemůVjem– zobrazuje obraz předmětu jako celek, výsledek vnímání 3 základní procesy vnímání: Odlišování objektů gestalgická psychologie figury a pozadí: jedinec vnímá střed svého zájmu (figuru) a zbytek (pozadí) sdružování objektů: jedinec má tendence seskupovat objekty, např.zákon blízkosti (čím blíže jsou si objekty, tím více máme tendenci vnímat je jako celek),podobnosti (seskupování objektů podobných si velikostí, tvarem, barvou)uzavírání (mentální uzavírání mezer v prostoru)Určování vzdálenosti Pro orientaci je nutné vnímat vzdálenost, např.relativní velikost (pokud se podobné objekty liší svou vzdáleností, je možné předpokládat, že ten menší je dál)Určování pohybu Rozlišujemezdánlivý (projekce filmu) askutečný pohyb Druhy vnímání podle smyslových orgánů:zrakové, čichové, chuťové, sluchové, vnímání řeči, hmatové, pohybové, vnímání doteku (chlad, teplo, bolest,..) Při vnímání může docházet k poruchám a zkreslením: Smyslové klamy – nedokonalost smyslů, např. optické klamySynestezie – spojení vjemů z různých smyslů, např. barevné slyšeníIluze – zkreslený vjem, který vzniká na základě reálného podnětuHalucinace – vjem bez skutečného podnětu, např. jedinec slyší hlasy,..Halóefekt –na základě 1 informace si dotvoříme celkový obrazEfekt primality-první dojemProfesní deformaceKategorizace -škatulkováníAtribuční chyba – „přiřazení“ (můj úspěch = moje zásluha, můj neúspěch = může za to okolí) PŘEDSTAVA = Obraz, který vzniká ze stop zanechaných v mozku počitky a vjemy, proces – představivost; schopnost vybavit si podnět, který v daném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány, ale zakládá se na minulém vnímání Dělení představ: Podlesmyslových orgánů: zrakové, sluchové, hmatové, čichové, atd.Podleobsahu:konkrétnípředstavy – můj pes Nelly abstraktnípředstav – pes obecně Podlepodnětu:paměťové (vzpomínkové) – znovu vybavení si události z minulosti, reprodukuje něco, co se stalo, takové představy nazývámevzpomínky fantazijní– nezávislé na předchozích vjemech, přetvoření paměťových představ na představy nové Představy si člověk vybavuje na základěasociacíasociační zákony:zákon dotyku a času (spojování představ, které vznikly na stejném místě ve stejném čase),zákon podobnosti a kontrastu (spojování představ, které jsou si podobné nebo v kontrastu),zákon novosti (představy novějších požitků se vybavují snáze než starších) FANTAZIE = obrazotvornost, psychický proces, při kterém se vytváří relativně nové představy. Základem jsou vždy zkušenosti, vjemy a paměťové představy, které jsou přeměněné a zkombinované, do takových celků, které se ve skutečnosti nevyskytují. Dělení fantazie: Podlezpůsobu vytváření:rekonstrukční fantazie – vytvoření relativně nové představy na základě slovního popisu nebo schématu, důležitá v technických oborech, např. geometrie tvůrčí fantazie – vytvoření nové představy, tvorba je originální, uplatňuje se v umělecké tvorbě Podlezpůsobu vybavování:záměrná fantazie - řídí se vědomým záměrem bezděčná fantazie - představy se vybavují samy, např. snění ve spánku MYŠLENÍ = proces řešení problémů, proces který zachází s vjemy a představami, dochází při něm ke zpracování a využití informací,vyšší forma poznání Formy myšlení: Pojem –základní forma myšlení, vystižení obecných a podstatných znaků jevu, nositelem významu pojmu je definiceSoud –vyjadřuje stav mezi jevy/předměty a jejich znakyÚsudek –sděluje vztah mezi dvěma či více soudyinduktivní (vyvozování obecného tvrzení z jednotlivých případů) deduktivní(uplatnění obecného poznatku na konkrétní jev) Dělení myšlení: Podle vývoje:motorické myšlení – počáteční forma myšlení, k řešení dochází pomocí manipulací s předměty imaginativní myšlení – pracuje s názornými obrazy a představami propoziční myšlení – pracuje se slovy, větami a pojmy, jedná se o abstraktní myšlení Podle stupně složitosti a abstraktnosti myšlenkových procesů: konkrétní názorné myšlení – problém je

Témata, do kterých materiál patří