Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16) Filosofie a náboženství

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (116,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ - založeno na víře v nadpřirozenou sílu smysly nepostižitelnou - forma duchovní kultury, neřešené rozumem - původní náboženství animistické - každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby -TEOLOGIE = nauka o bohu -RELIGIONISTIKA = nauka o jednotlivých náboženstvích -TEISMUS → monoteismus → polyteismus → panteismus → ateismus - náboženství dělíme například na místní a univerzální (nezávislá na místě, více otevřená) - z univerzálních náboženství mohou vznikat sekty JUDAISMUS - náboženství židovského (hebrejského) národa - vznik cca ve 2. tisíciletí př. n. l. mezi hebrejskými kmeny (pastevci na území dnešního Izraele) - člověk se musí narodit jako „etnický žid“, aby byl právoplatným členem obce (židovská obec je paralela křesťanského sboru) - lze konvertovat, vyznávat, praktikovat, ale ne vše je dovoleno - judaismus je tradičně patriarchální - nejstarší monoteistické náboženství - je základem veškeré evropské kultuře – ta stojí na křesťanství - Boha nelze oslovovat a vyslovit jeho jméno – přepisuje se tedy jakoJHV (výkladJahve, Jehova...) -základem je Tóra (5 knih Mojžíšových, tzv. Pentateuch)=STARÝ ZÁKON obsahují historické události týkající se židovského národa nejde tu ale o hodnotu historickou, spíše o svědectví o Bohu předci izraelského národa tři praotcové: Abrahám, Izák a Jákob (měl 12 synů z nichž vzniklo 12 kmenů) v Tóře jsou obsažena prorocká svědectví z kterých vyplývá, že přijde spasitel (proto nechali popravit Ježíše Krista, kterého za mesiáše považují křesťané) - dále existuje několik dalších důležitých spisů Talmud – komentáře k Tóře, rabínské diskuze, Babylónský a Jeruzalémský Midraš liturgické předpisy Sidur Kabala – velmi specifická, spíše mystická kniha, neváže se přímo k běžnému náboženskému životu - tradičně je velmi silná židovská rodina - rok je rozdělen na různá liturgická období ve kterých se slaví svátky - židé se při nich schází v synagogách SVÁTKY A TRADICE - Jom Kippur den smíření, půst, pokání, prosba o odpuštění hříchů - Chanuka – svátek světel paralela křesťanských Vánoc oslavuje nové svěcení Chrámu, rozsvěcování svícnů – Menora pro židy je jediným správným a vhodným místem pro Chrám Jeruzalém chrám tam stával (nejdříve Šalamounův, poté Davidův) nyní z Davidova chrámu zbyla jen Zeď nářků - Bar micva přirovnáváno k biřmování či konfirmaci vstoupení do židovské obce platí pro chlapce, kolem 13 let věku - Purim – paralela Velikonoc neslaví se ukřižování slaví se vyvedení Židů z Egypta, kde tvrdě otročili - Šabat každou sobotu (od pátečního do sobotního soumraku) nesmí se vykonávat žádná práce lidé se shromažďují v synagoze -Pesach – Svátek nekvašených chlebů jeden znejdůležitějších svátků nejstarší - související pojmy: sionismus (Theodor Herzl) rabín košer potraviny ortodoxní judaismus pogromy, ghetta Antisemitismus – Holocaust - Šoa Židovský stát, kibucy, Jeruzalém diaspora = roztroušení náboženství po světě KŘESŤANSTVÍ - ryze monoteistické, univerzální, historické a misijní náboženství - z latinského slova christianus - asi o 2000 let mladší, než judaismus - nejrozšířenějším světovým náboženstvím - křesťané věří, že jejich spasitel byl Ježíš Kristus, který přišel, byl ukřižován, zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa k Bohu - skrze jeho utrpení jsou nyní všem lidem odpuštěny hříchy - čekají na druhý Ježíšův příchod, který znamená konec světa, jaký známe teď - s Ježíšem přijde Boží soud -základem křesťanské morálky je židovskéDesatero rozdílné pouze ve dvou bodech (zpodobnění Boha) - nejdřívesekta, masivní rozšíření nastalo až kolem 2. století n. l. - stojí především naBibli, která se skládá zestarého a nového zákona starý je společný pro křesťany i židy (možné drobné úpravy) nový majíjen křesťané apopisuje se zde Ježíšův život, smrt a zmrtvýchvstání - příslušnost je dána křtem - rokem 313 konec pronásledování =Edikt Milánský (Konstantin) - křesťanství se během své historie mnohokrát dělilo 1. dělení – východní (pravoslavné) a západní (katolické) – 1054 n.l. 2. dělení – od katolického se vydělujeprotestantismus – 16. století 3. dělení – v moderní době se velké oficiální církve štěpí do menších církví (baptisté, řeckokatolíci, čeští bratři, evangelíci, husité, letniční hnutí...) - rozdíl mezi těmito „směry“ je většinou ve vnímání dogmatiky, přístupu k Bibli, literugii... - všichni věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna - všichni očekávají druhý příchod Kristův a uznávají křest -většina církví vyznáváBoží Trojici – Stvořitele, Ježíše Krista a Ducha svatého - Bůh bývá nazýván Hospodinem - rozšiřování zajišťovali především misionáři (např. sv. Pavel, sv. Kolumba, sv. Augustýn) - typické kláštery, které soustřeďují věřící Benedyktýni – 1. klášter v Itálii Cisterciáni – založeno 1098 Benediktem z Nursie, přísný řád Františkáni – žebravý řád, František z Assisi 1209 Dominikáni – žádný majetek, sv. Dominik SVÁTKY - Velikonoce = oslava smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista předchází 40 denní doba postní... -Vánoce = oslava narození Ježíše ISLÁM - je nejmladším z této trojice náboženství -po křesťanství druhé nejrozšířenějšínáboženství světa - počítá se od roku 622 (rok hidžra, kdy Mohamed byl donucen opustit Mekky a vydat se do Mediny) - slovoislám znamená „odevzdání se Bohu“ – jméno zvolené Mohamedem - Mohamed považoval křesťanství a židovství za odpadlické náboženství, které se odchýlili ze správné cesty Boží - zcela jasně vyznávájedinečnost boha Alláha - „Není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok“ - mimo jiné uznávají za proroka i Ježíše Krista, Abrahama, Mojžíše, Eliáše... - tenkdo se odevzdá Bohu je muslim - muslimové se schází v mešitách - posvátné místo muslimů je Mekka a svatyně Kaaba - islám vyznávají především lidé na Blízkém východě - existuje mnoho skupin, každá praktikuje trochu jinak, má třeba trošku jinou liturgii - největšírozdíl je mezisunity a šiity – Sunité (uznávají Korán a Sunnu),šíité (uznávají také Hádísy) - základním textem jeKorán v kterém jeukotveno i

Témata, do kterých materiál patří