Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Komunikace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Komunikace - Je to proces vznikající za určité situace, uskutečňovaný mezi komunikujícími účastníky. - Ty můžeme označit jako autora sdělení (produktora) a příjemce sdělení (recipienta) -Sociální komunikace – proces, v jehož rámci se sdělují či vyměňují informace - Představuje sdělování a příjímání informací při sociálním schování a sociálních vztazích Typy sociální komunikace 1. Intrapersonální – 2. Interpersonální –komunikace mezi lidmi (nejčastěji dialogová) 3.Masová – založena na centrálních médiích; reklama, TV, internet - Vznik s rozvojem techniky - Předávání informací Druhy komunikace 1.formální aneformální 2.spolupracující akonkurující 3.symetrická aasymetrická 4.mateřská - patří mezi archetypy - matky v celém světě ke svým dětem komunikují stejně nebo podobně - mazlivě, o tóninu vyšším hlasem, zdůrazňováním souhlásek nebo samohlásek Typy komunikace -kruhová- komunikace s nejbližšími sousedy -řetězová- pouze s jedním sousedem, on s dalším a pořád dokola -ohnisková- jedna osoba komunikuje s více lidmi -vertikální- informace jde shora dolů a zdola nahoru (podřízení, vedoucí) -horizontální- informace na téže úrovni, mezi členy určité skupiny Verbální - Nejběžnější forma interpersonální komunikace - Základní forma: rozhovor - proto může vyjadřovat i témata a obsahy nepřítomné, například minulé, vzdálené nebo budoucí, případně i neskutečné a fantazijní, například v literatuře nebo mýtu. - Tvoří 20% komunikace - Myslíme 4x rychleji než mluvíme Dělení: a) jednosměrná - A→ B​ ( výklad učitele, přednáška, monolog herce ) Dělení podle počtu komunikujících: 1. Intrapersonální (samomluva, vnitřní řeč) ​ 4. Masová (TV, rádio, mezi skupinami, institucemi) Složky komunikace: KDO – Komunikátor – osoba, od níž sdělení vychází COKOMU​JAK – Komunikační kanál – způsob, jakým je zpráva předávána S JAKÝM VÝSLEDKEM a)pozitivníb)negativní – 1. Rozumím, ale nesouhlasím 2. Nerozumím a nesouhlasím c)neutrálníKomunikační úroveň: a) hlediskopřímosti – vztahuje sek adresátovi b) hlediskojasnosti – vztahuje se k obsahu zprávy - řeč lze hodnotit – čím je a jak funguje – z několika hledisek: - charakter - denotační – což je takový význam, který můžeme najít ve slovníku, význam, který lidé, hovořící stejným jazykem, připisují určitému slovu -charakter – konotační – pojem se vztahuje k subjektivnímu nebo emocionálnímu významu, který mluvčí připisuje urč. slovu -míra abstrakce – zábava, film, český film, nový český film, Titanic - řídí se pravidly Gramatická pravidla – skládání slov do vět (syntax), užívání slov ve významu /sémantika/, pravidla kombinace zvuků (fonologie) - všichni umímeKulturní pravidla – soustřeďují se na zásady, které naše kultura považuje za důležité Nutno dodržet: - Zásadu mírumilovných vztahů – důležité dodržovat na veřejnosti -Zásadu zdvořilosti – ta se mění podle typu vztahu - Velká zdvořilost - přátelé - Malá zdvořilost - cizí lidé, intimní partneři -Zásadu zachování tváře – nezahanbit druhé, nezpůsobit jim tzv. ztrátu tváře -Zásadasebedegradace – objevuje se u Asiatů – nechválit se, naopak vyzdvihnout člověka, se kterým mluvíte Zásady komunikace: - Umět vést rozhovor s neznámým člověkem -významy řeči lze hledat spíše v lidech než ve slovech – pokud chceme pochopit, co člověk říká, nelze zkoumat jen slova, ale i člověka samého Řeč má:obsah – co říkám;formu – jak to říkám → záleží na intonaci, hlasitosti, pauzách (forma může mít omluvný charakter, může jít o vyjádření lítosti, žádost o pomoc…) - Člověk je vybaven fyziologicky, například utvářením a umístěním hlasivek a svalovou ovladatelností jazyka a rtů, jednak patrně vrozenou schopností jazyk se naučit. - Sám jazyk však patří do oblasti kultury a každý jednotlivec se jej musí naučit. - Jazyk a řeč úzce souvisejí s intelektuálními schopnostmi a silně ovlivňují i lidské myšlení.. Bariéry komunikace: - Vady řeči (koktavost, breptavost, špatná výslovnost některých hlásek) 2. Na straně příjemce: - nepozornost, skákání do řeči, uzavřenost, emoční ladění (rozčílení, zaujatost proti sdělujícímu…), vady sluchu Neverbální - signály těla - Pohyby těla - Gestika – komunikace prostřednictvím pohybů rukou (ťukání na hlavu, založené ruce, vztyčený palce, O.K. – palec, O, V…) - Mimika – mimické svaly umožňují stvořit různé výrazy obličeje, změny výrazu obličeje Dolní část obličeje – pozitivní emoce -Posturika – vyjádření komunikace fyzickým projevem – např.: držení těla, hrbení se, … -Proxemika = vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají – 4 zóny: -Zóna intimní – do 50cm – nejbližší přátelé a rodina -Zóna osobní – 50 – 150 cm – zóna přátel -Zóna sociální – 150 – 350 cm – zóna v zaměstnání ve škole -Zóna veřejná – 350 cm – veřejnost - Kinezika – -Haptika – označení bezprostředního kontaktu lidí, projevuje se podáním ruky, pohlazením, polibky, objetím - neverbální signály se rozdělují do čtyř hlavních skupin: -symboly- pomocí rukou, hlavy, ramen (vztyčený prostředníček…) - mnohé symboly jsou typické pro určitou kulturu a oblast -ilustrátory- doprovodná gestikulace, pro zdůraznění slov, zesilují verbální signály, většinou vyjadřovány rukou (ukázání velikosti…) -regulátory- signály změn, hrají důležitou roli pro započetí nebo ukončení komunikace, monitorují, koordinují, kontrolují (vztyčený prst- převzetí slova, kývání na souhlas, lehký dotek paže…) - adaptéry- pohyby, gesta a ostatní činnosti pro zvládnutí našich pocitů, uspokojují nějakou potřebu (poškrábání se, odhrnutí vlasů, ale i smetení smítka ze saka druhého) -Vzhled těla (životní styl) -Výška postavy (kandidát na prezidenta – vysoký) – vyšší lepší postavení - Odstín pleti - Váha - Délka a barva vlasů - Celková přitažlivost Mimické a zrakové signály - Mimická komunikace – obličej komunikuje a sděluje, zejména jsou to emoce. Mimika jako jediná vyjadřuje míru pocitu potěšení, souhlasu, sympatie, antipatie apod. 8 emocí – štěstí, překvapení, strach, hněv, odpor, smutek, opovržení a zájem -Zraková komunikace -Signály sdělené očima závisí n

Témata, do kterých materiál patří