Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 3 - Psychologie osobnosti a vývojová psychologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (189 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3) Psychologie osobnosti a vývojová psychologie zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi Osobnost a její struktura =souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů,…, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti psychická struktura osobnosti: -podle určitých znaků vlastností můžeme rozdělit do několika skupin, vytvářejících psychickou strukturu osobnosti (v ní se promítá prožívání a chování) -relativně stálá, ale s vývojem a změnou životních podmínek se může měnit -je tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů osobnosti - psychické vlastnosti osobnosti -relativně trvalé charakteristiky jedince (vyznačuje se a ovlivňuje se jimi chování, prožívání, myšlení) -na jejich základě můžeme předvídat, jak se asi člověk zachová, jak bude jednat,… (např. intelektová schopnost, temperament,…) -rysy osobnosti -psychické vlastnosti člověka projevující se v jeho chování a jednání -příznačné pro určitého jedince (odlišují ho od ostatních) -např. družnost-uzavřenost, dominance-submisivita,… -typ osobnosti -vyjadřuje konstelaci vlastností a rysů osobnosti -vyjadřuje podstatnou charakteristiku osobnosti -od poloviny 20. století využívá řada psychologů v psychodiagnostice pět základních faktorů (rysů) osobnosti – tzvvelká pětka (Big Five): extraverze -zjišťuje kvalitu a kvantitu mezilidských interakcí, úroveň aktivace přívětivost -zjišťuje kvalitu mezilidské orientace od soucítění po nepřátelství svědomitost -zjišťuje individuální úroveň při organizaci, motivaci a vytrvalosti chování zaměřeného na cíl emocionálnístabilita -zjišťuje míru přizpůsobení intelekt, kultura, otevřenost ke zkušenosti zjišťuje aktivní vyhledávání nových zážitků, toleranci k neznámému -teorie osobnosti podle Sigmunda Freuda(viz otázka č. 1) ono (id) střed nevědomí - instinktů, pudů a sexuality já (ego) střed vědomí harmonizuje (organizue) konflikty mezi pudy a morálkou (meziid asuperego) reprezentuje rozum, myšlení, vůli, chtění, inteligenci nadjá (superego) svědomí(viz charakter) výsledek výchovy a morálního nátlaku psychické jevy osobnosti: navzájem spojeny a působí jako celek → to se projevuje v osobnosti člověka funkce mozku, zformovaly se vlivem společnosti (působením výchovy) umožňují člověku poznávat svět a aktivně na něj působit v průběhu života se mění a vyvíjejí způsobují rozdíly mezi lidmi i rozdíly v jednotlivých etapách života jedince psychické vlastnosti (dispozice) osobnosti temperament schopnosti charakter motivy a postoje volní vlastnost psychické procesy osobnosti poznávací(kognitivní) procesy – vnímání, představa, fantazie, myšlení, řeč(viz otázka č. 2) procesy paměti – paměť(viz otázka č. 2) motivační procesy – citové a volní psychické stavy osobnosti stavy pozornosti citové stavy Osobnost z pohledu vývojové psychologie vývoj osobnosti ovlivňují etapy života, které mají svá biologická, sociální a psychologická specifika u člověka se nemění jen kvantitativní údaje (věk, výška,…), ale i kvalitativní (změny lidské osobnosti) v psychologii existuje mnoho teorií dělení etap vývoje osobnost, které se liší přístupem i teoretickými východisky Eiksonova teorie hra, učení, práce(viz otázka č. 2) při vývoji působí dvačinitelé (determinanty): vnitřní(biologické) –vrozené, ale i různé fyziologické změny jako např. organické poškození mozku vnější (psychosociální) – vliv prostředí a výchovy období lidského života z hlediska věkového členění: prenatální období - období nitroděložního vývoje -nejdůležitější roli hraje psychohygiena těhotné ženy rané dětství -novorozenec - prvních 6 týdnů života -kojenec - první rok života -batole - druhý a třetí rok života předškolní věk (asi 3-6 let) mladší školní věk (asi 6-11 let) -dítě navštěvuje první stupeň základní školy střední školní věk -puberta (asi kolem 13-15 let) -adolescence (asi do 20-22 let) dospělost -mladší dospělost (asi 20-30 let) -střední dospělost (asi 30-45 let) -pozdní dospělost (asi do 60-65 let) stáří (po 60-65 roce) Piagetova kognitivní teorie- člení vývoj z hlediska poznávacích procesů a způsobů myšlení: senzomotorické stadium (od narození do asi 1,5 až 2 let) - hlavní úlohu v poznávání světa hraje vnímání a pohyb -rozvíjí se záměrné jednání (např. dítě plácá do chrastítka k vyvolání zvuku) předoperační stadium (2-7 let) - dělí se do dvou fází: a)etapa symbolického a předpojmového myšlení (asi do 4 let) -to jen jako) -slova označují jen jako předpojmy (např. nějaký pes, ne konkrétní) b)etapa názorného myšlení (4 až 7-8 let) -dítě je schopno slovy vyjádřit pojmy, ale pouze základní, omezené na vlastnosti, které lze dobře vnímat -myšlení se řídí jen názorným poznáním, nikoliv logickými operacemi (např. přesypeme-li kuličky z jedné sklenice do jiné sklenice, která je užší, bude tvrdit, že je jich víc) stadium konkrétních operací (7-8 let až 11-12 let) -myšlení respektuje zákony logiky -děti zvládají základní myšlenkové operace, stále se ale váží na názorné vnímání stadium formálních operací a abstraktního myšlení(11-12 let, v průběhu dospívání) - intelekt dosahuje takové úrovně, že je možné využívat abstraktní myšlení Fredova psychoanalytická teorie-pudu (tzv.libido) -tato energie vychází z id(viz otázka č. 1) -sexualita je v člověka od narození -pokud se dítě nebo dospělý necítí dobře (prožívá vnitřní konflikt) může dojít k poruchám libida – regrese, fixace, sublimace, vytěsnění orální stadium (1. rok života) - oblastí slasti je dutina ústní -v tomto ohledu zklamání, mohou u něj vzniknout vážné psychické problémy) anální stadium (2.-3. rok života) - oblastí slasti se stává konečník -darovanému rodičům) -jak dítě zvládá problematiku vlastnění a dávání falické stadium (3.-5. rok života) - dítě zaměřuje pozornost na genitální oblast -trestání „přistiženého“ dítěte posiluje úzkost z odmítnutí, ztráty lásky, strach z tělesných trestů -zde vzniká Oidipovský a Elektřin komplex stadium latence → skrytosti (5. rok - pub

Témata, do kterých materiál patří