Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OTEVŘENÉ OTÁZKY Vyjmenujte 3 podstatné náležitosti pracovní smlouvy, které MUSÍ pracovní smlouva obsahovat § 34 – druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat; místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána; den nástupu do práce K vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušená držba trvající (včetně jednotky času) § 1091 – k vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušená držba trvající tři roky. Vysvětlete (možno na příkladu) pojem „rozhrada“ § 1024 – např. ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky (to, co rozděluje dva pozemky) Do které dědické třídy spadají rodiče zůstavitele? § 1636 – druhá dědická třída Vysvětlete pojem právní osobnost § 15 – právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. (způsobilost mít práva a povinnosti) Uveďte, kdo je nepominutelný dědic §1643 – nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl. Jste zaměstnán/a na základě pracovní smlouvy u daňové poradkyně. Jaká je Vaše zákonná výměra dovolená za kalendářní rok? § 213 - Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Jak se právně označuje forma odměny, kterou u zaměstnavatele uvedeného v otázce 10 (pracovní smlouva u daňové poradkyně) za práci pobíráte? § 109 a n. - Mzda V roce 2015 jste „půjčil/a“ kamarádovi na 1 měsíc 5 000 Kč. Jaký typ smlouvy jste uzavřel/a? § 2390 – smlouva o zápůjčce Jak dlouhá je minimální sjednaná promlčecí lhůta dle občanského zákoníku? (včetně jednotky času) § 629 – promlčecí lhůta trvá tři roky § 630 – strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu (nejméně jeden rok a nejdéle 15 let) Uveďte 1 příklad veřejné listiny § 567 – veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon Např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, licence, koncese, list vlastnictví U zaměstnavatele pracujete na základě pracovní smlouvy od 1. 6. 2013. Dnes, tj. 26.5.2014, jste uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o skončení práce z důvodu nadbytečnosti, a to ke dni 27. 5. 2014. Máte-li nárok na odstupné, v jaké zákonné výši? § 52 + § 67 – ano, mám nárok na odstupné, protože jsme uzavřeli dohodu, ve které je uvedeno, že pracovní poměr končí z důvodu nadbytečnosti. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji méně než jeden rok, mám nárok na odstupné ve výši 1 násobku průměrného výdělku Co je to dlužní úpis? § 1952 (1) Věřitel, který má dlužníkovo prohlášení o uznání dluhu nebo jiný dlužní úpis, je musí dlužníkovi při splnění vrátit nebo na dlužním úpisu vyznačit, že bylo splněno částečně. Není-li to možné, může dlužník požadovat, aby mu věřitel vydal potvrzení, že dlužní úpis pozbyl platnosti v rozsahu, ve kterém byl dluh splněn. Ustanovení o kvitanci tím nejsou dotčena. (2) Obdrží-li dlužník dlužní úpis bez kvitance, má se za to, že dluh byl splněn. Dlužní úpis je samostatnálistina obsahující prohlášení o existencidluhu, kterou dlužník vystaví věřiteli. Nejčastěji má podobuuznání dluhu, pokud obsahuje označení důvodu i výše dluhu, může ale jít i o jiné písemné potvrzení pohledávky. V průběhu celého letního semestru chodíte pravidelně každé pondělí 14 – 20 h a každé úterý 13 – 17 h na „brigádu“. Vaším pracovním úkolem je vybalení zboží ve skladu. Jaký typ dohody/smlouvy dle zákoníku práce s Vámi měl být uzavřen? § 76 – měla by se mnou uzavřena dohoda o pracovní činnosti (jelikož pracuji 10 hodin týdně, tzn., že nepřekračuji polovinu stanovené týdenní pracovní doby) § 75 – jelikož pracuji pouze v době letního semestru, nepřekročím 300 hodin za rok, tudíž by mohla být uzavřena i dohoda o provedení práce Uveďte 1 příklad odvážné smlouvy § 2756– odvážná smlouva je taková smlouva, podle které závisí prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události. Odvážnou smlouvou je například pojistná smlouva nebo smlouva o sázce. Dále například smlouva o zcizení dědictví po smrti zůstavitel - § 1714 Vyjmenujte vše, co je příslušenstvím pohledávky? Úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, náklady spojené s jejím uplatněnímúroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním Uveďte 1 podstatný rozdíl mezi promlčením a prekluzí § 609 a n. – promlčení § 654 a n. – prekluze Promlčení je to právní následek marného uplynutí dobydva předpoklady, aby byl nárok promlčen, jsou:uplynutí promlčecí dobynámitka promlčení vznesená před soudem (soud přihlíží k promlčení až po vznesení námitky, tzn., že nepřihlíží k promlčení z úřední povinnosti ex offo) promlčení má za následek zánik nároku, ale právo pořád trvá, tzn., že pokud by dlužník chtěl plnit, tak může, ale kdyby plnit nechtěl, tak ho nelze k plnění nutit Prekluze je to právní důsledek marného uplynutí doby, který má za následek kromě zániku nároku i zánik práva, tzn., že kdyby dlužník chtěl sám od sebe plnit, tak nemůže, protože by vzniklo tzv. bezdůvodné obohaceníbezdůvodné obohacení znamená, že někomu plníme bez právního titulu (věřitel by musel plnění vracet)soud k prekluzi přihlíží z úřední povinnosti Ex offo

Témata, do kterých materiál patří