Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ám umožnila platit ho ve splátkách. Když se opozdíte se splátkou a nezaplatíte ji ani do termínu nejbližší splátky, stane se splatný celý zbytek úvěru. Označte tuto situaci právním pojmem. Ztráta výhody splátek Uzavřeli jste pracovní smlouvu s druhem práce „obchodní referent/ka“. Součástí smlouvy je ujednání o zkušební době. Jakou maximální délku zkušební doby je možné sjednat? (včetně jednotky času) § 35 - Zkušební doba Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než: a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance. (2) Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33(6) Zkušební doba musí být sjednána písemně. Stručně a jasně vysvětlete právní pojem „ochranná doba“ Je to doba v zákoníku práce, po kterou zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v zákoníku práce. Stručně a jasně vysvětlete pojem „prokura“ – co je to, k čemu slouží, u koho atd. Dodržujte právní terminologii! § 450- Prokura je institut obchodního práva, zakotvený v obchodním zákoníku, jímž podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Byl/a jste zaměstnán/a u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014. Zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr výpovědí z organizačních důvodů (pro nadbytečnost). Uveďte, zda Vám náleží odstupné, resp. v jaké výši. § 52 + § 67 – ano, mám nárok na odstupné, protože jsme uzavřeli dohodu dle § 52. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji déle než jeden rok, ale zároveň méně než dva, mám nárok na odstupné ve výši 2 násobku průměrného výdělku Kdo má dle občanského zákoníku právo zvolit způsob odstranění vady při koupi věci? Kupující Má 5leté dítě právní osobnost ve smyslu občanského práva? Ano, vzniká narozením, končí smrtí Vysvětlete pojem „zcizit věc“ Zcizit znamená převézt právo k věci na jinou osobu Na jakou maximální dobu lze sjednatkonkurenční doložkudle zákoníku práce? 1 rok Uveďte jeden důvod pro okamžité skončení pracovního poměru se zaměstnancem ze strany zaměstnavatele § 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. (2) Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. stručně a jasně vysvětlit účel odstupného v souvislosti se závazkovými vztahy dle Občanského zákoníku č.89/2012: § 1992 – ujednají-li si strany, že jedna z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila. Vysvětlete stručně a jasněztráta výhody splátek § 1931 –pokud se dlužník opozdí se splátkou dluhu (jedna nebo více – dle dohody), musí zaplatit celý zbytek dluhu najednou. Nárok na odstupné dle zákona vzniká zaměstnanci: § 67– nárok na odstupné má zaměstnanec, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodu (§52): Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho částPřemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho částStane-li se zaměstnanec nadbytečnýmNesmí-li zaměstnanec dle lékařského posudku vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění z povolání nebo pro ohrožení touto nemocíPozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku způsobilost vykonávat práciPoruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnosti atd. Výše odstupného: c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky, Co podle pracovního práva znamenátaxativní. Vylučují možnost použití ustanovení, které je vně normy. Tzn. má přesné, úplné a konečné vymezení. Dostali jsme podle kupní smlouvy zálohu na auto. Auto jsme před uskutečněním prodeje nabourali. Co je pro nás přijatá záloha? Bezdůvodné obohacení Jak se nazývá příklad, kdy nám zaměstnavatel nesmí dát výpověď, např. při nemoci Ochranná doba Jaký vliv má změna v osobě věřitele na průběh promlčecí doby Změna v osobě věřitele ani dlužníka na průběh promlčecí doby nemá vliv Vysvětlete pojem „fikce vypořádaní společného jmění manželů (SJM)“ Nedojde-li k vypořádání SJM ve lhůtě tří let, nastupuje zákonná fikce vypořádání, na základě níž se SJM stane výlučným vlastnictvím podle toho, kdo věci užívá. § 741 Hmotné věci jsou ve vlastnictví toho, kdo je užívá pro svou potřebu nebo pro potřebu rodinyOstatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou (podíly jsou stejné)Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy ná

Témata, do kterých materiál patří