Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ezi odvážné smlouvy (Za odvážné smlouvy považujeme takové, u nichž není jisté, zda nastane plnění, přičemž rozhodující roli hraje náhoda či štěstí. Do této skupiny smluv patří i sázka či hra.)Soudní poplatek za zahájení soudního řízení v souvislosti s vymáháním pohledávky je příslušenstvím pohledávky (Je-li pohledávka uplatněna u soudu (za takové uplatnění pak lze nepochybně považovat též vymáhání pohledávky cestou soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce) považuje se nárok na náhradu nákladů řízení za její příslušenství.)????Záloha přijatá prodávajícím na základě kupní smlouvy, kdy následně došlo před předáním věci kupujícímu ke zničení předmětu koupě, je bezdůvodným obohacenímVlastnické právo se řadí k právům věcnýmSmluvní pokutu může věřitel požadovat, i když mu porušením smluvené povinnosti nevznikla škoda.Uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za 15 let ode dne uznání (§639 – 10 let)vlastnické právo zapisované do katastru nemovitostí nabývá kupující zpětně ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.Finanční záruka je jedním ze způsobů zajištění závazkuKdyž je věřitel neznámý nebo odmítl přijmout plnění, lze dluh splnit do soudní úschovyZaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich za dluh celý.Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílůPříslušenstvím peněžité pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněnímZávěť lze platně sepsat pouze ve formě veřejné listiny (lze ji sepsat i ručně)Rozhrada je například plot, zeď, mez apod.Škoda se nahrazuje do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězíchDědická smlouva může být platně sepsána vlastnoručně před svědkydědická smlouva musí být sepsána formou veřejné listiny, tj. např. notářský zápisZávěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jednoho nebo více osobám podíl na pozůstalosti, případně i odkazDědicky nezpůsobilí mohou být pouze nepominutelní dědici(§ 1481– kdokoliv, kdo se trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku, manželu…)Dědictví se lze platně zřeknout před smrtí zůstavitelenepominutelnými dědci jsou děti a manžel/ka (pouze děti)Platně nelze uzavřít smlouvu, která není jako typ smlouvy upravená (lze uzavřít jakýkoli typ smlouvy, i ta která není v zákoně upravena)Kvitance je potvrzení dlužníka o splnění dluhu (kvitance je potvrzení věřitele o tom, že dlužník splnil dluh)Od smlouvy lze platně odstoupit pouze tehdy, stanoví-li tak zákon. (lze uzavřít i dohodu s druhou stranou smlouvy)Nebyla-li ujednána lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení věci (výhrada zpětné koupě), platí vzhledem k movité věci za ujednanou tříletá lhůta a vzhledem k nemovité věci desetiletá lhůta (§ 2137)Zkušební lhůta u koupě na zkoušku a lhůta výhrady lepšího kupce je dle zákona č. 89/2012 Sb. Stejná(§ 2150– pokud si strany neujednají něco jiného u koupě na zkoušku je zkušební lhůta u movitých věci tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy.§ 2152výhrada lepší kupce – lhůta u movitých věcí je tři dny a u nemovitých věcí 1 rok)Předkupník je povinen zaplatit kupní cenu nemovité věci do dvou měsíců po nabídce(§2148 – předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce)Výhrada vlastnického práva znamená, že kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní cenymezi věcná práva k věci cizí nepatří právo stavby (patří)zástavou může být věc movitá i nemovitápředmětemzadržovacího práva může být věc movitá i nemovitá (pouze věc movitá, kterou mám u sebe)za podmínek ustanovených zákonem lze platně sjednat, že věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem (pokud si s dlužníkem nedohodnu, jak bude zástava zpeněžena, preferujeme veřejnou dražbu ) Dědictví – je pravdou: Manželé mohou sepsat společnou závěť.Zůstavitel může závěť buď napsat vlastní rukou(tj. na počítači a vytištěnou podepsat), nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu. (pokud pořizuju závěť beze svědků, musím ji sepsat vlastní rukou; jinak ji musím podepsat vlastní rukou před svědky a prohlásit, že se jedná o poslední vůli; lze ji sepsat i formou veřejné listiny)Dědictví, které nenabude žádný dědic, připadá státu. Stát neručí za dluhy zůstaviteleDědictví, které nenabude žádný dědic, připadá státu. Stát odpovídá za zůstavitelovy dluhy a za přiměřené náklady jeho pohřbu stejně jako dědic.
(stát za závazky odpovídá, ale nevím jak je to s tím pohřbem)vydědit lze pouze manžela a potomky, avšak pouze z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Důvod musí být v listině o vydědění uveden. (vydědit lze pouze nepominutelného dědice ze zákonem stanovených důvodů)Vydědit lze pouze děti a jejich potomky a manžela/manželku, avšak pouze z důvodu stanovených občanským zákoníkem. Důvod musí být v listině o vydědění uveden. (vydědit lze pouze nepominutelného dědice ze zákonem stanovených důvodů)závěť lze sepsat vlastnoručně nebo před budoucími dědici jako svědky, (§1540 – dědic není způsobilí být svědkem)osoby mladší 18 let nemohou za žádných okolností pořídit závěť, (závěť může sepsat osoba již od 15 let)závěť ve formě notářského zápisu musí pořídit nevidomí, neslyšící, osoby, které nemohou číst nebo psát a nezletilí starší 15ti let. (mohou ji pořídit před svědky § 1532 a n.)Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele.K odmítnutí dědictví může dědic platně připojit výhrady nebo podmínky; rovněž může platně odmítnout dědictví jen zčásti. (dědictví lze odmítnout pouze celé)Neopomenutelnými dědici jsou děti a manžel zůstavitele (pouze děti zůstavitele)Dědictví lze odmítnout, a to buď zcela nebo zčásti. (pouze celé)V první dědické skupině dědí zůstavitelovi děti a manžel nebo partner v registrovaném partnerství, každý z nich stejným dílem
Dědicky nezpůsobilý je ten, kdo se dopu

Témata, do kterých materiál patří