Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.Rodičovská dovolená může být poskytnuta matce dítěte (zaměstnankyni) i otci dítěte (zaměstnanci), a to nejdéle do tří let věku dítěte.zaměstnavatel může zaměstnanci krátit dovolenou za neomluveně zmeškanou směnu, vždy však musí být zaměstnanci poskytnuta dovolená nejméně v délce tří týdnů. ( § 223 - alespoň dva týdny)Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to potřeba pro jejich výchovu k povolání. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu. Skončení pracovního poměru – je pravda: Výčet výpovědních důvodů, z nichž může dát zaměstnavatel výpověď pracovní smlouvy, je taxativní (=pevně daný, § 52)Pracovní poměr skončí ve zkušební době dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější (§66)Pracovní poměr na dobu určitou nelze skončit před uplynutím sjednané doby (lze zrušit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením)Pracovní poměr založený pracovní smlouvou smí skončit výpovědí zaměstnanec i zaměstnavatel, přičemž ani jeden z nich nemusí uvádět důvod (může skončit výpovědí zaměstnance i zaměstnavatele, přičemž zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, ale zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů výslovně stanoveného v § 52)Zaměstnanec má nárok na odstupné, obdrží-li od zaměstnavatele výpověď dohody o pracovní činnosti z důvodu nadbytečnosti (nárok na odstupné mám pouze v případě pracovní smlouvy, ne dohod)Zaměstnanec má nárok na odstupné vždy, dojde-li k dohodě o skončení pracovního poměru z důvodu jeho nadbytečnostiNárok na odstupné má zaměstnanec vždy, je-li pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele (§ 67 - pouze z důvodů uvedených v § 52)Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit, porušuje-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané prácisoustavně méně závažným způsobem (§ 55 – zvlášť hrubým způsobem)Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 týdny ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním (§72 – ve lhůtě 2 měsíce) Dle zákoníku práce je pravdou: Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců v třísměnném provozu 37,5 hodinZaměstnanec lze přeložit do jiného místa výkonu práce pouze s jeho souhlasemZaměstnance lze přeložit do jiného místa výkonu práce i bez jeho souhlasuZaměstnavatelem může být pouze podnikatelzaměstnavatelem může být nepodnikatel (např. smlouva s chůvou, já nepodnikám, ale platí pro mě to, co pro normálního zaměstnavatele)Zaměstnancem v pracovním poměru nemůže být právnická osoba (zaměstnancem je fyzická osoba… § 6)zaměstnanec v pracovním poměru může být i právnická osobaPracovní poměr na dobu určitou lze skončit před uplynutím sjednané doby např. okamžitým zrušenímPracovní poměr na dobu určitou lze skončit před uplynutím sjednané doby výpovědí ze strany zaměstnavatelepracovní poměr na dobu určitou lze skončit před uplynutím doby např. výpovědí nebo dohodouOkamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné a musí v něm být uvedený důvodVýpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží (§50)Výpověď z pracovního poměru může být daná platně písmeně nebo ústněZákonem stanovená výpovědní doba nemůže být zkrácena písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele (lze ji prodloužit, ale nikoliv zkrátit)Nařízená práce přesčas může v kalendářním roce činit maximálně 150 hodinZaměstnavatel může krátit dovolenou o 1-3 dny za každou zameškanou směnu.Důvody okamžitého zrušení pracovního poměru jsou v zákoníku práce uvedeny taxativněOznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné a musí v něm být uvedený důvod, jinak je neplatné (skončení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné, ale může být uveden jakýkoliv důvod, nebo i bez uvedení důvodu)Plat může být naturální (mzda může být naturální, plat nikoliv) § 109 Pracovní poměr lze zrušit ve zkušební době: písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru musí být doručeno druhé straně nejménětři pracovní dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit, jinak je zrušení pracovního poměru neplatné (tři dny ano, ale netuším jestli pracovní)Pouze z důvodů stanovených zákoníkem práce. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.pouze při dodržení patnácti denní výpovědní lhůty, a to pouze písemně.pouze při dodržení patnácti denní výpovědní lhůty,Pouze při dodržení sedmidenní výpovědní lhůty, a to pouze písemněpísemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, pokud v něm není uveden den pozdější.zákoníkem práce,Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Zaměstnavatel pouze z důvodů stanovených zákonníkem práce.
Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.Pouze ze strany zaměstnance. Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr ve zkušební době zrušit.Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru musí být doručeno druhé straně alespoň tři dny předem, kdy má pracovní poměr skončit, jinak je neplatné Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpově

Témata, do kterých materiál patří