Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Zaměstnanec dal zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. Výpověď byla zaměstnavateli doručena dne 10. 02. 2012. V pracovní smlouvě nebyla sjednaná výpovědní doba. Následně zaměstnanec onemocněl a byl v pracovní neschopnosti od 19. 03. 2012 do 09. 05. 2012. Uveďte datum, kdy pracovní poměr skončí (den, měsíc, rok)

 • Jelikož není určena doba trvání smlouvy, budeme uvažovat, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitou

 • Doručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 10.2.2012

 • Výpovědní doba tedy začíná běžet 1. 3. 2012 a skončí dne 30. 4. 2012

 1. Dne 31. 7. 2015 uplyne výpovědní doba u výpovědi dané zaměstnavatelem u pracovní smlouvy. Jste přesvědčeni, že výpověď je neplatná. Do kdy se můžete obrátit s žalobou na soud? (den, měsíc, rok) – 30. 9. 2015

 • § 72

 • Lze uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit neplatným rozvázáním

 • Tzn. Nejpozději do 30. 9. 2015

 1. Zaměstnavatel dluží zaměstnanci část mzdy, který byla splatná 20. února 2008. Který den je posledním dnem promlčecí doby? Doplňte časový údaj (den, měsíc, rok) – 21. 2. 2011

 • Nárok na mzdu se promlčí ve lhůtě tří let od splatnosti

 • Jelikož 20. 2. 2011 je neděle, skončí promlčecí lhůta nejbližší následující pracovní den, tj. 21.2.2011 (musím řešit soboty, neděle, státní svátky)

 • Pokud by byl nárok na mzdu písemně uznán zaměstnavatelem, činí výpovědní doba 10 let

 1. Dne 15. 4. 2014 jste jako kupující uzavřeli kupní smlouvu na bytovou jednotku. Dne 22. 4. 2014 jste zaplatili celou kupní cenu, následně 29. 4. 2014 byl podaný návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dnes, tj. 27. 5. 2014, jste obdrželi z katastrálního úřadu vyrozumění o změně vlastníka. K jakému datu jste se stali vlastníky bytové jednotky?

Vlastníkem se stávám ke dni podání návrhu na zápis, tj. 29. 4. 2014.

 1. Úvěr byl splatný 31. 3. 2014. Věřitel a dlužník ve smlouvě sjednali smluvní promlčecí lhůtu, a to nejkratší, jakou zákon povoluje. Uveďte přesné datum, kdy uplyne sjednaná promlčecí lhůta.

Nejkratší smluvní promlčecí lhůta je jeden rok. Promlčení lhůta uplyne 31.3.2015 (úterý)

 1. Úvěr byl splatný 24. 12. 2014. Věřitel a dlužník ve smlouvě sjednali minimální smluvní promlčení lhůtu. Uveďte přesné datum, kdy uplyne promlčecí lhůta (den, měsíc, rok).

Nejkratší smluvní promlčecí lhůta je jeden rok. Promlčení lhůta by měla uplynout 24.12.2015. Konec promlčecí doby se tedy posune na nejbližší následující pracovní den, tj. 28. 12. 2015 (pondělí)

 1. Dlužník uznal dluh 4. 8. 2005 a v uznání se zavázal zaplatit dluh v náhradní lhůtě do 31. 10. 2005. Uveďte, kdy skončí promlčecí lhůta. (den, měsíc a rok)

§ 639 – uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Témata, do kterých materiál patří