Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Podle občanského zákoníku je pravdou:

 • Pokud není doba splnění závazku dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh v režimu občanského práva do sedmi dnů poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán. (do jednoho dne, kdy byl o plnění věřitelem požádán)

 • Pokud lze závazek dle občanského práva splnit více způsoby a způsob plnění není dohodnut, má vždy právo volby věřitel. (nebylo- li dohodnuto jinak, právo volby má dlužník)

 • Uznání dluhu dlužníkem musí být písemné. (NE - Uznání dluhu, a to jak dluhu peněžitého, tak i nepeněžitého, je jednostranným právním úkonem dlužníka adresovaným věřiteli. Dlužník tak může učinit buď výslovně, nebo konkludentně, jde výhradně o právo dlužníka svůj dluh uznat, nikoliv o jeho povinnost, záleží tedy jen na dlužníku, zda právní postavení svého věřitele tímto způsobem posílí či nikoli.)

 • Plní-li dlužník peněžitý dluh dle občanského práva prostřednictvím peněžitého ústavu nebo provozovatele poštovních služeb, je dluh splněn odepsáním částky z účtu dlužníka nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak.

 • Věřitel není povinen přijmout částečné plnění (Věřitel je povinen přijmout i částečné plnění, neodporuje-li to dohodě nebo povaze pohledávky)

 • S postoupenou pohledávkou přechází její příslušenství.

 • Věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému.

 • Kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas.

 • Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit.

 • Nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do notářské úschovy. Jde o tzv. náhradní splnění dle občanského zákoníku. (pouze soudní úschova, nikoli notářská úschova)

 • Pohledávku lze platně postoupit jen se souhlasem dlužníka. (věřitel nemusí žádat souhlas dlužníka)

 • Smluvní pokuta je jedním ze způsobů zániku závazku

 • Účastníky smlouvy a výpůjčce jsou půjčitel a vypůjčitel

 • Pacht se může týkat zemědělského pozemku

 • Výpůjčka a zápůjčka jsou synonyma (zápůjčka se týká peněz – vrátím stejnou sumu, ale jiné bankovky, u výpůjčky vracím tu věc, kterou jsem si vypůjčila)

 • Úvěr patří mezi odvážné smlouvy (Za odvážné smlouvy považujeme takové, u nichž není jisté, zda nastane plnění, přičemž rozhodující roli hraje náhoda či štěstí. Do této skupiny smluv patří i sázka či hra.)

 • Soudní poplatek za zahájení soudního řízení v souvislosti s vymáháním pohledávky je příslušenstvím pohledávky (Je-li pohledávka uplatněna u soudu (za takové uplatnění pak lze nepochybně považovat též vymáhání pohledávky cestou soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce) považuje se nárok na náhradu nákladů řízení za její příslušenství.)????

 • Záloha přijatá prodávajícím na základě kupní smlouvy, kdy následně došlo před předáním věci kupujícímu ke zničení předmětu koupě, je bezdůvodným obohacením

 • Vlastnické právo se řadí k právům věcným

 • Smluvní pokutu může věřitel požadovat, i když mu porušením smluvené povinnosti nevznikla škoda.

 • Uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za 15 let ode dne uznání (§639 – 10 let)

 • vlastnické právo zapisované do katastru nemovitostí nabývá kupující zpětně ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 • Finanční záruka je jedním ze způsobů zajištění závazku

 • Když je věřitel neznámý nebo odmítl přijmout plnění, lze dluh splnit do soudní úschovy

 • Zaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich za dluh celý.

 • Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů

 • Příslušenstvím peněžité pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním

 • Závěť lze platně sepsat pouze ve formě veřejné listiny (lze ji sepsat i ručně)

 • Rozhrada je například plot, zeď, mez apod.

 • Škoda se nahrazuje do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích

 • Dědická smlouva může být platně sepsána vlastnoručně před svědky

 • dědická smlouva musí být sepsána formou veřejné listiny, tj. např. notářský zápis

 • Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jednoho nebo více osobám podíl na pozůstalosti, případně i odkaz

 • Dědicky nezpůsobilí mohou být pouze nepominutelní dědici (§ 1481 – kdokoliv, kdo se trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku, manželu…)

 • Dědictví se lze platně zřeknout před smrtí zůstavitele

 • nepominutelnými dědci jsou děti a manžel/ka (pouze děti)

 • Platně nelze uzavřít smlouvu, která není jako typ smlouvy upravená (lze uzavřít jakýkoli typ smlouvy, i ta která není v zákoně upravena)

 • Kvitance je potvrzení dlužníka o splnění dluhu (kvitance je potvrzení věřitele o tom, že dlužník splnil dluh)

 • Od smlouvy lze platně odstoupit pouze tehdy, stanoví-li tak zákon. (lze uzavřít i dohodu s druhou stranou smlouvy)

 • Nebyla-li ujednána lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení věci (výhrada zpětné koupě), platí vzhledem k movité věci za ujednanou tříletá lhůta a vzhledem k nemovité věci desetiletá lhůta (§ 2137)

 • Zkušební lhůta u koupě na zkoušku a lhůta výhrady lepšího kupce je dle zákona č. 89/2012 Sb. Stejná (§ 2150 – pokud si strany neujednají něco jiného u koupě na zkoušku je zkušební lhůta u movitých věci tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. § 2152 výhrada lepší kupce – lhůta u movitých věcí je tři dny a u nemovitých věcí 1 rok)

 • Předkupník je povinen zaplatit kupní cenu nemovité věci do dvou měsíců po nabídce (§2148 – předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce)

 • Výhrada vlastnického práva znamená, že kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny

 • mezi věcná práva k věci cizí nepatří právo stavby (patří)

 • zástavou může být věc movitá i nemovitá

 • předmětem zadržovacího práva může být věc movitá i nemovitá (pouze věc movitá, kterou mám u sebe)

 • za podmínek ustanovených zákonem lze platně sjednat, že věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem (pokud si s dlužníkem nedohodnu, jak bude zástava zpeněžena, preferujeme veřejnou dražbu)

Témata, do kterých materiál patří