Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

prodeje nabourali. Co je pro nás přijatá záloha?

Bezdůvodné obohacení

 1. Jak se nazývá příklad, kdy nám zaměstnavatel nesmí dát výpověď, např. při nemoci

Ochranná doba

 1. Jaký vliv má změna v osobě věřitele na průběh promlčecí doby

Změna v osobě věřitele ani dlužníka na průběh promlčecí doby nemá vliv

 1. Vysvětlete pojem „fikce vypořádaní společného jmění manželů (SJM)“

Nedojde-li k vypořádání SJM ve lhůtě tří let, nastupuje zákonná fikce vypořádání, na základě níž se SJM stane výlučným vlastnictvím podle toho, kdo věci užívá. § 741

 1. Hmotné věci jsou ve vlastnictví toho, kdo je užívá pro svou potřebu nebo pro potřebu rodiny

 2. Ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou (podíly jsou stejné)

 3. Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma (podíly jsou stejné)

 1. Kdy nastává „fikce vypořádaní SJM“?

Po 3 letech od nabytí právní moci rozsudku

 1. pracuji na základě dohody o pracovní činnosti od 1.6.2013. Dnes 15.5.2014 jste uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o skončení práce z důvodu nadbytečnosti a to ke dni 15.6.2014. Máte-li nárok na odstupné, v jaké zákonné výši?

Nemám nárok na odstupné, jelikož se jedná o dohodu a ne o pracovní smlouvu.

 1. Podle jaké částky se určuje náhrada škody?

Podle částky v době poškození

 1. Vysvětlete pojem „zcizit“

Zcizit znamená převézt vlastnické právo k věci na jinou osobu

DOPLŇOVÁNÍ

 1. Doplňte (občanský zákoník): Uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za 10 let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo.

 2. Zákoník práce – doplňte správný údaj: Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

 3. Rodiče vám darovali dům s podmínkou, že jim tam umožníte bydlet až do jejich smrti. Toto ujednání je zapsané v katastru nemovitostí jako výměnek (věcné břemeno) (doplňte přesný právní pojem)

 4. Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, smí být uzavřena nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku.

 5. Uzná-li v režimu občanského zákoníku dlužník svůj dluh, běží nová promlčecí doba v délce 10 let.

 6. Zánik práva uplynutím doby se označuje právním pojmem prekluze

 7. Případ, kdy zákon spojuje s nedodržením lhůty úplný zánik práva, se označuje pojmem prekluze

 8. Smluvní promlčecí lhůta dle občanského zákoníku činí maximálně 15 let

 9. Rozsah práce, na který se uzavírá dohoda o provedení práce, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.

 10. K vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná držba trvající 10 let

 11. Základní zákonná promlčecí lhůta dle občanského zákoníku činí maximálně 10 let

 12. Pojištění dle občanského zákoníku se řadí mezi tzv. závazky ze smluv odvážných

 13. Za věci, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel do částky 10 000 Kč. Jestliže se zjistí, že škodu na těchto věcech způsobil jiný zaměstnanec nebo došlo-li je škodě na věci, kterou zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy, je zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci v plné výši.

 14. Uzavřel/a jste 02. 04. 2012 kupní smlouvu, v níž jste jako prodávající prodal/a kupujícímu osobní automobil. Bylo dohodnuto, že osobní automobil předáte kupujícímu až následně 19. 04. 2012. Na sjednanou kupní cenu za osobní automobil jste jako prodávající převzal/a zálohu ve výši 50.000,- Kč. Předmět koupě (auto) jste následně nepředal/a, protože jste s ním havaroval/a a zcela ho zničila. Přijatá záloha na Vaší straně je (doplňte právní pojem) bezdůvodné obohacení

 15. Obecná promlčecí doba podle zákoníku práce je 3 roky

 16. Obecná promlčecí doba podle Občanského zákoníku je 3 roky

Témata, do kterých materiál patří