Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

rávním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)(§15)Svéprávnost nabytá uzavřením manželství po rozvodu manželství zaniká (získání plné svéprávnosti je uzavření manželství, dosáhl-li nezletilý také 16 let věku. V takovém případě se pak takto nabytá svéprávnost neztrácí ani případným zánikem manželství, ani jeho prohlášením za neplatné.)Veřejnou listinou je smlouva sepsaná Vámi, na které necháte notářsky ověřit podpisyVlastnoruční závěť je platná, když ji sepíšete, vytiskneme z počítače a necháte na ní notářsky ověřit svůj podpis. (vlastnoruční závěť je platná, pokud je vlastní rukou napsána a podepsána)Délka stanovené týdenní pracovní doby činí ve třísměnných pracovních režimech 37,5 hodiny týdně (§79)Hromadné čerpání dovolené může zaměstnavatel nařídit v maximálním rozsahu dva týdny (§220)Krátí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou, může takové krácení činit jeden až tři dny za neomluveně zameškanou směnu (§223)Dovolená za kalendářní rok činí nejméně 60 dnů. (§ 213 – výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce)Zákonná délka výpovědní doby u pracovní smlouvy může být dohodou zaměstnance a zaměstnavatele krácena (může být prodloužena, ale ne krácena)Zaměstnancem může být osoba, která dovršila 15 let a ukončila povinnou školní docházkuZkušební doba může být maximálně 2 měsíce (minimálně dva měsíce)Pracovním úrazem je i úraz, který vznikl zaměstnanci cestou do práceVydědit lze děti a manžela / manželku zůstavitele (pouze děti zůstavitele)Náhradní splnění v případě, že je věřitel neznámý nebo nepřítomný, lze provést složením předmětu plnění do notářské úschovy (pouze do soudní úschovy)Od smlouvy lze odstoupit pouze tehdy, stanoví-li to zákon nebo je-li to sjednáno dohodou smluvních stranVšichni podnikatelé nemusí být zapsáni v obchodním rejstříkuJednostranně nelze započíst splatnou pohledávku vůči pohledávce nesplatnéabychom mohli započíst pohledávku, musí být obě dvě po splatnosti)Stavba je součástí pozemkuPři prodeji spotřebního zboží v obchodě lze právo z vady uplatnit do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zbožíZapočtení lze platně provést i jednostranným prohlášením jedné strany vůči druhé straněPlní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím banky, je dluh splněn odepsáním peněžní částky z účtu banky dlužníka (plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím peněžního ústavu nebo provozovatele poštovních služeb, je dluh splněn připsáním částky na účet věřitele vedený u peněžního ústavu, nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, opět však jen není-li dohodnuto jinak)Postoupení pohledávky lze platně sjednat pouze tehdy, souhlasí-li s tím dlužník (já jako věřitelka může postoupit pohledávku někomu jinému a nepotřebuji k tomu souhlas dlužníka; pokud by se ovšem měnila osoba dlužníka, potřeboval by k tomu souhlas věřitele)Právní osobnost má člověk od narození do smrtiDědit může pouze svéprávný člověk (dědit může i nesvéprávný člověk, ale o dědictví se stará jeho zákonný zástupce nebo opatrovník)Nezletilý člověk nemůže uzavřít žádnou smlouvu (může se souhlasem zákonného zástupce -§31)Dlužník může svůj dluh bez souhlasu věřitele převést písemnou smlouvou jinému. (ne věřitel s tím musí souhlasit)Nelze postoupit pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí věřitele.S postoupenou pohledávkou nepřechází její příslušenství. (mělo by přecházet, ale dohoda o tom, že by příslušenství nepřecházelo by neodporovala zákonu)Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá vliv na běh promlčecí doby.občanský zákoník od 1.1.12014 vymezuje čas plnění výrazem ihned a rozumí tím do pěti dnu, při dodávce potravin do dvou a při dodávce strojírenských výrobků do 10 dnů(§1959)bankovní záruka vyžaduje písemnou formu (§ 2030) Podle občanského zákoníku je pravdou: Pokud není doba splnění závazku dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh v režimu občanského práva dosedmi dnů poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán. (do jednoho dne, kdy byl o plnění věřitelem požádán)Pokud lze závazek dle občanského práva splnit více způsoby a způsob plnění není dohodnut, má vždy právo volbyvěřitel. (nebylo- li dohodnuto jinak, právo volby má dlužník)Uznání dluhu dlužníkemmusí být písemné. (NE - Uznání dluhu, a to jak dluhu peněžitého, tak i nepeněžitého, je jednostranným právním úkonem dlužníka adresovaným věřiteli. Dlužník tak může učinit buď výslovně, nebo konkludentně, jde výhradně o právo dlužníka svůj dluh uznat, nikoliv o jeho povinnost, záleží tedy jen na dlužníku, zda právní postavení svého věřitele tímto způsobem posílí či nikoli.)Plní-li dlužník peněžitý dluh dle občanského práva prostřednictvím peněžitého ústavu nebo provozovatele poštovních služeb, je dluh splněn odepsáním částky z účtu dlužníka nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak.Věřitel není povinen přijmout částečné plnění (Věřitel je povinen přijmout i částečné plnění, neodporuje-li to dohodě nebo povaze pohledávky)S postoupenou pohledávkou přechází její příslušenství.Věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému.Kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas.Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit.Nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do notářské úschovy. Jde o tzv. náhradní splnění dle občanského zákoníku. (pouze soudní úschova, nikoli notářská úschova)Pohledávku lze platně postoupit jen se souhlasem dlužníka. (věřitel nemusí žádat souhlas dlužníka)Smluvní pokuta je jedním ze způsobů zániku závazkuÚčastníky smlouvy a výpůjčce jsou půjčitel a vypůjčitelPacht se může týkat zemědělského pozemkuVýpůjčka a zápůjčka jsou synonyma (zápůjčka se týká peněz – vrátím stejnou sumu, ale jiné bankovky, u výpůjčky vracím tu věc, kterou jsem si vypůjčila)Úvěr patří m

Témata, do kterých materiál patří