Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

stil úmyslného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům a nebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele. Vydědit lze: kohokoli bez udání důvodu,pouze děti a jejich potomky, avšak pouze z důvodu stanovených občanským zákoníkem,kohokoli, avšak pouze z důvodu stanovených občanským zákoníkem, Společné jmění manželů (SMJ) – je pravdou: z právních úkonu týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílněvzniká mezi manžely uzavřením manželství a mezi partnery stejného pohlaví, a to dnem uzavření registrovaného partnerstvítvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství s výjimkou majetku stanoveného občanským zákoníkem. Závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, do SJM patří, a to s výjimkami stanovenými občanským zákoníkem.tvoří veškerý majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství bez výjimky a dále závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství s výjimkou závazků stanovených občanským zákoníkemmůže vzniknout i mezi druhem a družkou, žijí-li ve společné domácnosti alespoň 3 roky,zaniká dnem podpisu dohody o zrušení SJM nebo dnem vydání soudního rozsudku o zrušením SJM, (lze uzavřít dohodu a oddělených jměních) Bezdůvodné obohacení – je pravdou: Za bezdůvodné obohacení se nepovažuje, bylo-li přijato plnění dluhu, u něhož uplynula prekluzivní lhůta.Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se nepromlčuje.Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil. Nejpozději se promlčí za tři roky. Uplynutím promlčecí doby právo zaniká. K zániku soud přihlédne z úřední povinnosti.Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil. Nejpozději se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo. Podílové spoluvlastnictví – je pravdou: nemůže existovat mezi manželi (mezi manželi existuje bezpodílové spoluvlastnictví, neboli společné jmění manželů)o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle počtu spoluvlastníků, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas spoluvlastníka, který má největší podíl (rozhoduje se podle velikosti podílu)lze zrušit soudem na návrh některého ze spoluvlastníků je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí být dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví písemná. Podílové spoluvlastnictví – není pravdou: může existovat mezi manželio hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle počtu spoluvlastníků, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas spoluvlastníka, který má největší podíl.lze zrušit pouze soudem na návrh některého ze spoluvlastníkůlze zrušit soudem na návrh některého ze spoluvlastníků nebo dohodou spoluvlastníků
je-li předmětem spoluvlastnická nemovitost, musí být dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví písemnáPřevádí-li se spoluvlastnický podíl k nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, i když jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. (myslím, že ano) U podílového spoluvlastnictví rozhodují o hospodaření se společnou věcí spoluvlastníci většinou: podle velikosti podílů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas spoluvlastníka, který má podíl v držením nejdelší dobu,podle počtu spoluvlastníků, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas spoluvlastníka, který má podíl v držením nejdelší dobu,podle velikosti podílů, při rovnosti hlasů rozhodne soud,podle počtu spoluvlastníků, při rovnosti hlasů rozhodne soud. Obecná promlčecí doba dle občanského zákoníku trvá 1 rok,3 roky,4 roky,10 let Náhrada škody podle občanského zákoníku – je pravdou: právo na náhradu škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za deset let ode dne, kdy došlo k události, na níž škoda vznikla.Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Nejpozději se promlčí za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla; a to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo ke škodě a kdo za ni odpovídá. Nejpozději se promlčí za tři roky od vzniku škody. Uplynutím promlčecí doby právo zaniká. K zániku soud přihlédne z úřední povinnosti.
(nepřihlíží)Z důvodu zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Snížení nelze provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně.Nemůže-li škodu nahradit ten, kdo za ni odpovídá, platí náhradu škody stát.Při určení výše škody na věci se vychází z pořizovací ceny. (z aktuální ceny)Právo na úhradu škody se nepromlčuje.Soud nemůže náhradu škody snížit. Vlastnické právo k nemovitostem zapisovaným do katastru nemovit

Témata, do kterých materiál patří