Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1 rok

 1. Uveďte jeden důvod pro okamžité skončení pracovního poměru se zaměstnancem ze strany zaměstnavatele

§ 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

(1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

(2) Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

 1. stručně a jasně vysvětlit účel odstupného v souvislosti se závazkovými vztahy dle Občanského zákoníku č.89/2012:

§ 1992 – ujednají-li si strany, že jedna z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

 1. Vysvětlete stručně a jasně ztráta výhody splátek

§ 1931 – pokud se dlužník opozdí se splátkou dluhu (jedna nebo více – dle dohody), musí zaplatit celý zbytek dluhu najednou.

 1. Nárok na odstupné dle zákona vzniká zaměstnanci:

§ 67 – nárok na odstupné má zaměstnanec, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodu (§52):

 1. Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

 2. Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část

 3. Stane-li se zaměstnanec nadbytečným

 4. Nesmí-li zaměstnanec dle lékařského posudku vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí

 5. Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku způsobilost vykonávat práci

 6. Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnosti atd.

Výše odstupného:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

 1. Co podle pracovního práva znamená taxativní.

Vylučují možnost použití ustanovení, které je vně normy. Tzn. má přesné, úplné a konečné vymezení.

 1. Dostali jsme podle kupní smlouvy zálohu na auto. Auto jsme před uskutečněním

Témata, do kterých materiál patří