Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

racovního poměruzaloženého pracovní smlouvou. Výpověď byla zaměstnavateli doručena dne 10. 02. 2012. V pracovní smlouvě nebyla sjednaná výpovědní doba. Následně zaměstnaneconemocněla byl v pracovní neschopnosti od 19. 03. 2012 do 09. 05. 2012. Uveďte datum, kdy pracovní poměr skončí (den, měsíc, rok)Jelikož není určena doba trvání smlouvy, budeme uvažovat, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitouDoručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 10.2.2012Výpovědní doba tedy začíná běžet 1. 3. 2012 a skončí dne30. 4. 2012 Dne 31. 7. 2015 uplyne výpovědní doba uvýpovědi dané zaměstnavatelem u pracovní smlouvy. Jste přesvědčeni, že výpověď jeneplatná. Do kdy se můžete obrátit s žalobou na soud? (den, měsíc, rok) –30. 9. 2015§ 72Lze uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit neplatným rozvázánímTzn. Nejpozději do 30. 9. 2015 Zaměstnavatel dluží zaměstnanci část mzdy, který byla splatná 20. února 2008. Který den je posledním dnempromlčecí doby? Doplňte časový údaj (den, měsíc, rok) –21. 2. 2011Nárok na mzdu se promlčí ve lhůtě tří let od splatnostiJelikož 20. 2. 2011 je neděle, skončí promlčecí lhůta nejbližší následující pracovní den, tj. 21.2.2011 (musím řešit soboty, neděle, státní svátky)Pokud by byl nárok na mzdu písemně uznán zaměstnavatelem, činí výpovědní doba 10 let Dne 15. 4. 2014 jste jako kupující uzavřelikupní smlouvu na bytovou jednotku. Dne 22. 4. 2014 jste zaplatili celou kupní cenu, následně 29. 4. 2014 byl podanýnávrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dnes, tj. 27. 5. 2014, jste obdrželi z katastrálního úřadu vyrozumění o změně vlastníka. K jakému datu jste se stali vlastníky bytové jednotky? Vlastníkem se stávám ke dni podání návrhu na zápis, tj. 29. 4. 2014. Úvěr byl splatný 31. 3. 2014. Věřitel a dlužník ve smlouvě sjednalismluvní promlčecí lhůtu,a to nejkratší, jakou zákon povoluje. Uveďte přesné datum, kdy uplyne sjednaná promlčecí lhůta. Nejkratší smluvní promlčecí lhůta je jeden rok. Promlčení lhůta uplyne 31.3.2015 (úterý) Úvěr byl splatný 24. 12. 2014. Věřitel a dlužník ve smlouvěsjednali minimální smluvní promlčení lhůtu. Uveďte přesné datum, kdy uplyne promlčecí lhůta (den, měsíc, rok). Nejkratší smluvní promlčecí lhůta je jeden rok. Promlčení lhůta by měla uplynout 24.12.2015. Konec promlčecí doby se tedy posune na nejbližší následující pracovní den, tj. 28. 12. 2015 (pondělí) Dlužníkuznal dluh 4. 8. 2005 a v uznání se zavázal zaplatit dluh v náhradní lhůtě do31. 10. 2005. Uveďte, kdy skončí promlčecí lhůta. (den, měsíc a rok) § 639 – uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. Promlčecí lhůta by měla skončit 31. 10. 2015, ale vzhledem k tomu, že je to sobota, posune se konec promlčecí doby na pondělí 2. 11. 2015. Dlužníkuznal dluh 20. 5. 2005 a v uznání se zavázal zaplatit dluh v náhradní lhůtě do28. 10. 2005. Uveďte, kdy skončí promlčecí lhůta. (den, měsíc, rok) § 639 – uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. Promlčecí lhůta by měla skončit 28. 10. 2015, ale vzhledem k tomu, že je to státní svátek, posune se konec promlčecí doby na čtvrtek 29. 10. 2015. Dne 9. ledna 2003 uzavřela ABC s. r. o. jako prodávající a auditor Jan Novák jako kupující smlouvu kupní, na jejímž základě dodal prodávající kupujícímu zboží. Kupní cena byla splatná 24. ledna 2003. Kupující kupní cenu nezaplatil, a následněuznal svůj dluh ve středu 9. dubna 2008 a pak opakovaně v pátek 6. ledna 2012. Které datum je posledním dnem promlčecí doby? Nejsem si jistá, ale asi 6.1.2022. (nevím jak je to s tím opakovaným uznáním) Věřitel půjčil dlužníkovi peníze v pátek 11. ledna 2013, a to na jeden týden. Kterým dnem je půjčka splatná? 18. ledna 2013 Advokát poskytnul 31. 12. 2008 živnostníkovi půjčku 200.000,- Kč. Půjčka byla splatná v pondělí 25. května 2009. Který den je posledním dnem promlčecí doby? Doplňte časový údaj – den, měsíc a rok. 25. května 2012 Uzavřené otázky (více správných odpovědí – správná odpověď vyznačena tučně) (To co je kurzívou si nejsem jistá) Je pravdou: Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem (§1484)Základní délka promlčecí lhůty činí dle občanského zákoníku 5 let (§629 – promlčecí lhůta trvá tři roky)Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměrDohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou dohoda o provedení práce a pracovní smlouva (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti)Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí(§2054)Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit(§2051)nepřiměřeně vysokou smluvní pokutunemůže soud snížitZaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý (§2027)Dlužní úpis je potvrzení věřitele o splacení dluhu (§1952 – dlužní úpis je listina, kterou dlužník vystaví věřiteli a prohlásí jím existenci dluhu)Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku(§ 30)Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním p

Témata, do kterých materiál patří