Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

e pojem „ochranná doba“ § 53 Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby , až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkcev době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci. Banka vydá prohlášení v záruční listině, že uspokojí věřitele do určité peněžní částky, jestliže dlužník nesplní svůj dluh. Jak se tento právní institut označuje? Jedná se o bankovní záruku, což je jedna z forem finanční záruky, která slouží k zajištění závazku. Vaši rodiče poskytli sousedovi k dočasnému užívání pole a vinohrad. Soused Vám za to platí určitou částku nebo dává část úrody. Jaký typ smlouvy jste uzavřeli? Pachtovní smlouva Byl/a jste zaměstnán/a u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014. Zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr výpovědí ze zdravotních důvodů – utrpěl/ a jste na pracovní úraz, který Vám neumožňuje vykonávat dosavadní práci. Uveďte, zda Vám náleží odstupné, resp. v jaké výši. § 52 + § 67 – ano, mám nárok na odstupné, protože jsem dostala výpověď dle § 52. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji méně než jeden rok, mám nárok na odstupné ve výši 1 násobek průměrného výdělku Uveďte 1 důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance § 56 Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže, podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebozaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije§ 67 odst. 3. Jste zaměstnán/a na základě pracovní smlouvy u finančního úřadu. Jaká je vaše zákonná výměra dovolené za kalendářní rok? § 213 – 5 týdnů (jedná se o státního zaměstnance) Jak se právně označuje forma odměny, kterou u zaměstnavatele uvedeného v otázce 16 (finanční úřad) za práci pobíráte? § 109 – Plat Byl/a jste zaměstnán/a u zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2015. Zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr výpovědí z důvodu nadbytečnosti. Uveďte, zda Vám náleží odstupné, resp. v jaké výši. § 52 + § 67 – ano, mám nárok na odstupné, protože jsem dostala výpověď dle § 52. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji déle než dva roky, mám nárok na odstupné ve výši 3 násobku průměrného výdělku Uveďte, kdo dědí v 1. dědické skupině? § 1635 – v první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti, totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka. Jste zaměstnán/a na základě pracovní smlouvy u Statutárního města Brno. Jaká je Vaše zákonná výměra dovolené za kalendářní rok? § 213 – 5 týdnů Jak se právně označuje forma odměny, kterou u zaměstnavatele uvedeného otázce 16 (statutární město Brno) za práci pobíráte? § 109 – Plat V jaké výši je zaměstnanec, který převzal odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí, povinen nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených věcí? § 259 – zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách nebo způsobenou ztrátou svěřených věcí, je povinen nahradit tuto škoduv plné výši Jaká je zákonná délka promlčecí lhůty dle občanského zákoníku? § 629 – promlčecí lhůta trvá tři roky. U zaměstnavatele pracujete na základě dohody o pracovní činnosti od 1. 6. 2013. Dnes, tj. 15. 5. 2014, jste uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o skončení práce z důvodu nadbytečnosti, a to ke dni 15. 6. 2014. Máte-li nárok na odstupné, v jaké výši? § 52 + § 67– ano, mám nárok na odstupné, protože jsme uzavřeli dohodu dle § 52. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji déle než jeden rok ale zároveň méně než dva (beru to podle dne skončení pracovního poměru tj. 15. 6. 2014, mám nárok na odstupné ve výši 2 násobku průměrného výdělku Kdy získá člověk právní osobnost ve smyslu občanského práva? Právní osobnost je způsobilost mít práva a povinnosti. Vzniká narozením a zaniká smrtí. Banka, od níž čerpáte úvěr, V

Témata, do kterých materiál patří