Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3 dny * 4 hodiny = 12 hodin týdně * 4 = 48 hodin měsíčně * 6 měsíců = 288 hodin za půl roku

§ 76 – měla by se mnou uzavřena dohoda o pracovní činnosti (jelikož pracuji 12 hodin týdně, tzn., že nepřekračuji polovinu stanovené týdenní pracovní doby)

§ 75 – jelikož pracuji pouze půl roku, nepřekročím 300 hodin za rok, tudíž by mohla být uzavřena i dohoda o provedení práce

 1. Stručně a jasně vysvětlete právní terminologií pojem „svéprávnost“

§ 15 – svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)

 1. Na příkladu vysvětlete pojem smlouva uzavřená adhezním způsobem

§ 1798 – smlouva uzavřená adhezním způsobem je taková smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit – příkladem jsou například smlouvy uzavírané s mobilními operátory, poskytovateli elektrické energie (EON, RWE)

 1. Stručně a jasně vysvětlete právní terminologií pojem „kvitance“

§ 1949 – kvitance je potvrzení o splnění dluhu, kterou vydá věřitel dlužníkovi, když od něj přijímá plnění, vydává jej na žádost dlužníka

 1. Na příkladu z občanského zákoníku vysvětlete stručně a jasně podstatu pojmu „taxativní výčet“

Taxativní výčet je výčet, který je úplný, postihující vyčerpávajícím způsobem rozsah svých prvků.

Příklad: vymezení šesti dědických tříd

 1. Uveďte 1 příklad utvrzení dluhu

Uznání dluhu

 1. Vysvětlete stručně a jasně podstatu „smlouvy uzavírané adhezním způsobem“

§ 1798 – smlouva uzavřená adhezním způsobem je taková smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit – příkladem jsou například smlouvy uzavírané s mobilními operátory, poskytovateli elektrické energie (EON, RWE)

 1. Vysvětlete stručně a jasně právní terminologií „promlčecí lhůta“

Promlčecí lhůta je lhůta, během které může jedna ze stran uplatnit své nároky vůči druhé osobě případně vůči příslušnému orgánu.

 1. Uveďte 1 důvod pro vydědění

§ 1646 – zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice (vydědit lze pouze nepominutelného dědice, nikoho jiného), který:

 1. Mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi

 2. O zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl

 3. Byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze

 4. Vede trvale nezřízený život

 1. Zavázali jste se, že umožníte rodičům bydlet (dožít) v domě, který Vám darovali. Jak se právně označuje závazek, který jste převzali?

Výměnek (věcné břemeno)

 1. Na příkladu vysvětlete pojem „prekluze“

Témata, do kterých materiál patří