Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

leží společně oběma (podíly jsou stejné) Kdy nastává „fikce vypořádaní SJM“? Po 3 letech od nabytí právní moci rozsudku pracuji na základědohody o pracovní činnosti od 1.6.2013. Dnes 15.5.2014 jste uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o skončení práce z důvodu nadbytečnosti a to ke dni 15.6.2014. Máte-li nárok na odstupné, v jaké zákonné výši? Nemám nárok na odstupné, jelikož se jedná o dohodu a ne o pracovní smlouvu. Podle jaké částky se určuje náhrada škody? Podle částky v době poškození Vysvětlete pojem „zcizit“ Zcizit znamená převézt vlastnické právo k věci na jinou osobu DOPLŇOVÁNÍ Doplňte (občanský zákoník): Uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za10 let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo.Zákoník práce – doplňte správný údaj: Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.Rodiče vám darovali dům s podmínkou, že jim tam umožníte bydlet až do jejich smrti. Toto ujednání je zapsané v katastru nemovitostí jakovýměnek (věcné břemeno) (doplňte přesný právní pojem)Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, smí být uzavřena nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne18 let věku.Uzná-li v režimu občanského zákoníku dlužník svůj dluh, běží novápromlčecí dobav délce10 let.Zánik práva uplynutím doby se označuje právním pojmemprekluzePřípad, kdy zákon spojuje s nedodržením lhůty úplný zánik práva, se označuje pojmem prekluzeSmluvní promlčecí lhůta dle občanského zákoníku činí maximálně15 letRozsah práce, na který se uzavírá dohoda o provedení práce, nesmí být větší než300 hodin v kalendářním roce.K vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná držba trvající10 letZákladní zákonná promlčecí lhůta dle občanského zákoníku činí maximálně10 letPojištění dle občanského zákoníku se řadí mezi tzv. závazky ze smluvodvážnýchZa věci, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel do částky10 000 Kč. Jestliže se zjistí, že škodu na těchto věcech způsobil jiný zaměstnanec nebo došlo-li je škodě na věci, kterou zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy, je zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci v plné výši.Uzavřel/a jste 02. 04. 2012 kupní smlouvu, v níž jste jako prodávající prodal/a kupujícímu osobní automobil. Bylo dohodnuto, že osobní automobil předáte kupujícímu až následně 19. 04. 2012. Na sjednanou kupní cenu za osobní automobil jste jako prodávající převzal/a zálohu ve výši 50.000,- Kč. Předmět koupě (auto) jste následně nepředal/a, protože jste s ním havaroval/a a zcela ho zničila. Přijatá záloha na Vaší straně je (doplňte právní pojem)bezdůvodné obohaceníObecná promlčecí doba podle zákoníku práceje 3 rokyObecná promlčecí doba podle Občanského zákoníkuje 3 roky ANO / NE Změna v osobě věřitele nebo dlužníka má /nemá vliv na běh promlčení lhůty.Lze zrušit pracovní poměr sjednaný na dobu určitou před uplynutím sjednané doby (např. výpovědí nebo dohodou)? Ano / neJe podmínkounároku na smluvní pokutuvznik škody v důsledku porušení smluvní povinnosti? ano /nePrávo odpovídající věcnému břemenu určité osobě (věcné břemeno osobní), může tato oprávněná osoba věcné břemeno půjčit či převézt na někoho jiného ano/ne POČÍTÁNÍ LHŮT Dne 27. 5. 2014 Vám byla doručena výpověďpracovní smlouvy uzavřené dle zákoníku práce. Platízákonná výpovědní doba. Uveďte datum, kdy skončí výpovědní doba (den, měsíc, rok) –31. 7. 2014 Výpovědní doba je 2 měsíce §51 Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.6.2014 a skončí 31. 7. 2014. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 31. 12. 2014 jste dal/a zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru založenéhopracovní smlouvou. Neměl/a jste výpovědní dobu, platí tedy zákonná výpovědní doba. Kterým dnem Váš pracovní poměr skončí? (den, měsíc, rok)- 28. 2. 2015Výpovědní doba je 2 měsíce §51Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.1.2015 a skončí 28. 2. 2015. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Výpočet výpovědní lhůty u normálního PP. Výpověď k 2.5. 2012, kdy půjdeme naposled do práce? -31. 7. 2012.Výpovědní doba je 2 měsíce §51Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.6.2012 a skončí 31. 7. 2012. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 25. 4. 2014 Vám byla doručena výpověďpracovní smlouvy uzavřené dle zákoníku práce. Uveďte datum, kdy naposled musíte jít do práce (den, měsíc, rok) –30. 6. 2015Výpovědní doba je 2 měsíce §51Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.5.2015 a skončí 30. 6. 2015. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 05. 12. 2012 (středa) Vám byla doručena výpověď pracovní smlouvy uzavřené dle zákoníku práce. Neměli jste sjednanou délku výpovědní doby. Uveďte datum, kdy Váš pracovní poměr skončí. –28. 2. 2013 Výpovědní doba je 2 měsíce §

Témata, do kterých materiál patří