Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ď z pracovního poměru: pouze z důvodu uvedeného v zákoníku práce. Výpovědní doba činí minimálně tři měsíce, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami dle zákoníku práce.pouze z důvodu uvedeného v zákoníku práce. Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami dle zákoníku práce.z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Výpovědní doba činí patnáct dnů. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.zejména z důvodů uvedených v zákoníku práce. Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí vždy nejpozději uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami dle zákoníku práce. Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr založený pracovní smlouvou: písemnou výpovědí, a to pouze z důvodů stanovených zákoníkem prácePísemnou výpovědí, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvoduPísemnou výpovědí bez uvedení důvoduPísemnou výpovědí, přičemž má vždy nárok na odstupnéPísemnou dohodou, přičemž má v zákonem stanovených případech nárok na odstupné (pokud by šlo o organizační důvody)Písemnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí nejméně 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straněPísemnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straněokamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnancem bez udání důvodu, avšak pouze tehdy, jestliže je zaměstnavatel v prodlení s výplatou celé mzdy (nikoli pouze její části) o více než 15 dnů po výplatním termínu. Okamžité zrušení lze provést písemně či ústně přede svědky.Okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnancem bez udání důvodu, avšak pouze tehdy, jestliže je zaměstnavatel v prodlení s výplatou celé mzdy (nikoli pouze její části) o více než 10 dnů po výplatním termínuOkamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnancem bez udání důvodu, avšak pouze tehdy, jestliže je zaměstnavatel v prodlení s výplatou celé mzdy (nikoli pouze její části) o více něž 14 dnů po výplatním termínuzaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, jestliže podle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoliv jejich část 15 dnů od po uplynutí termínu splatnostipísemnou či ústní výpovědí bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce a počíná běžet od prvního dně měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Při doručování zaměstnance vůči zaměstnavateli neplatí fikce doručení. Nárok na odstupné dle zákona vzniká zaměstnanci: při ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů nadbytečnosti zaměstnance nebo ruší-li se zaměstnavatel nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo při ukončení pracovního poměru dohodou z týchž důvodů, a to ve výši nejméně dvojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce (neuspokojivé pracovní výsledky) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanácti násobku průměrného výdělku.při ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů nadbytečnosti zaměstnance nebo ruší-li se zaměstnavatel nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo při ukončení pracovního poměru dohodou z týchž důvodů, a to ve výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku (podle délky trvání pracovního poměrupři ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů nadbytečnosti zaměstnance nebo ruší-li se zaměstnavatel nebo přemisťuje-li se zaměstnavatel, a to ve výši nejvýše dvojnásobku průměrného výdělku.při ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 50 písm. d) zák. práce (pracovní úraz, nemoc z povolání) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělkupři ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti zaměstnance nebo ruší-li se zaměstnavatel nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo při ukončení pracovního poměru dohodou z týchž důvodů, a to ve výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výsledku (podle délky trvání pracovního poměru). Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zák. práce (pracovní úraz, nemoc z povolání) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.Při ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce (pracovní úraz, nemoc z povolání) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělkuPři ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti zaměstnance nebo ruší-li se zaměstnavatel nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel, a to ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělkuvždy při ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z jaké

Témata, do kterých materiál patří