Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Promlčecí lhůta by měla skončit 31. 10. 2015, ale vzhledem k tomu, že je to sobota, posune se konec promlčecí doby na pondělí 2. 11. 2015.

 1. Dlužník uznal dluh 20. 5. 2005 a v uznání se zavázal zaplatit dluh v náhradní lhůtě do 28. 10. 2005. Uveďte, kdy skončí promlčecí lhůta. (den, měsíc, rok)

§ 639 – uzná-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Promlčecí lhůta by měla skončit 28. 10. 2015, ale vzhledem k tomu, že je to státní svátek, posune se konec promlčecí doby na čtvrtek 29. 10. 2015.

 1. Dne 9. ledna 2003 uzavřela ABC s. r. o. jako prodávající a auditor Jan Novák jako kupující smlouvu kupní, na jejímž základě dodal prodávající kupujícímu zboží. Kupní cena byla splatná 24. ledna 2003. Kupující kupní cenu nezaplatil, a následně uznal svůj dluh ve středu 9. dubna 2008 a pak opakovaně v pátek 6. ledna 2012. Které datum je posledním dnem promlčecí doby?

Nejsem si jistá, ale asi 6.1.2022. (nevím jak je to s tím opakovaným uznáním)

 1. Věřitel půjčil dlužníkovi peníze v pátek 11. ledna 2013, a to na jeden týden. Kterým dnem je půjčka splatná?

18. ledna 2013

 1. Advokát poskytnul 31. 12. 2008 živnostníkovi půjčku 200.000,- Kč. Půjčka byla splatná v pondělí 25. května 2009. Který den je posledním dnem promlčecí doby? Doplňte časový údaj – den, měsíc a rok.

25. května 2012

Uzavřené otázky (více správných odpovědí – správná odpověď vyznačena tučně)

(To co je kurzívou si nejsem jistá)

Je pravdou:

 • Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem (§1484)

 • Základní délka promlčecí lhůty činí dle občanského zákoníku 5 let (§629 – promlčecí lhůta trvá tři roky)

 • Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou dohoda o provedení práce a pracovní smlouva (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti)

 • Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí (§2054)

 • Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit (§2051)

 • nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu nemůže soud snížit

 • Zaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý (§2027)

 • Dlužní úpis je potvrzení věřitele o splacení dluhu (§1952 – dlužní úpis je listina, kterou dlužník vystaví věřiteli a prohlásí jím existenci dluhu)

 • Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku (§ 30)

 • Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) (§15)

 • Svéprávnost nabytá uzavřením manželství po rozvodu manželství zaniká (získání plné svéprávnosti je uzavření manželství, dosáhl-li nezletilý také 16 let věku. V takovém případě se pak takto nabytá svéprávnost neztrácí ani případným zánikem manželství, ani jeho prohlášením za neplatné.)

 • Veřejnou listinou je smlouva sepsaná Vámi, na které necháte notářsky ověřit podpisy

 • Vlastnoruční závěť je platná, když ji sepíšete, vytiskneme z počítače a necháte na ní notářsky ověřit svůj podpis. (vlastnoruční závěť je platná, pokud je vlastní rukou napsána a podepsána)

 • Délka stanovené týdenní pracovní doby činí ve třísměnných pracovních režimech 37,5 hodiny týdně (§79)

 • Hromadné čerpání dovolené může zaměstnavatel nařídit v maximálním rozsahu dva týdny (§220)

 • Krátí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou, může takové krácení činit jeden až tři dny za neomluveně zameškanou směnu (§223)

 • Dovolená za kalendářní rok činí nejméně 60 dnů. (§ 213 – výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce)

 • Zákonná délka výpovědní doby u pracovní smlouvy může být dohodou zaměstnance a zaměstnavatele krácena (může být prodloužena, ale ne krácena)

 • Zaměstnancem může být osoba, která dovršila 15 let a ukončila povinnou školní docházku

 • Zkušební doba může být maximálně 2 měsíce (minimálně dva měsíce)

 • Pracovním úrazem je i úraz, který vznikl zaměstnanci cestou do práce

 • Vydědit lze děti a manžela / manželku zůstavitele (pouze děti zůstavitele)

 • Náhradní splnění v případě, že je věřitel neznámý nebo nepřítomný, lze provést složením předmětu plnění do notářské úschovy (pouze do soudní úschovy)

 • Od smlouvy lze odstoupit pouze tehdy, stanoví-li to zákon nebo je-li to sjednáno dohodou smluvních stran

 • Všichni podnikatelé nemusí být zapsáni v obchodním rejstříku

 • Jednostranně nelze započíst splatnou pohledávku vůči pohledávce nesplatné abychom mohli započíst pohledávku, musí být obě dvě po splatnosti)

 • Stavba je součástí pozemku

 • Při prodeji spotřebního zboží v obchodě lze právo z vady uplatnit do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží

 • Započtení lze platně provést i jednostranným prohlášením jedné strany vůči druhé straně

 • Plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím banky, je dluh splněn odepsáním peněžní částky z účtu banky dlužníka (plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím peněžního ústavu nebo provozovatele poštovních služeb, je dluh splněn připsáním částky na účet věřitele vedený u peněžního ústavu, nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, opět však jen není-li dohodnuto jinak)

 • Postoupení pohledávky lze platně sjednat pouze tehdy, souhlasí-li s tím dlužník (já jako věřitelka může postoupit pohledávku někomu jinému a nepotřebuji k tomu souhlas dlužníka; pokud by se ovšem měnila osoba dlužníka, potřeboval by k tomu souhlas věřitele)

 • Právní osobnost má člověk od narození do smrti

 • Dědit může pouze svéprávný člověk (dědit může i nesvéprávný člověk, ale o dědictví se stará jeho zákonný zástupce nebo opatrovník)

 • Nezletilý člověk nemůže uzavřít žádnou smlouvu (může se souhlasem zákonného zástupce - §31)

 • Dlužník může svůj dluh bez souhlasu věřitele převést písemnou smlouvou jinému. (ne věřitel s tím musí souhlasit)

 • Nelze postoupit pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí věřitele.

 • S postoupenou pohledávkou nepřechází její příslušenství. (mělo by přecházet, ale dohoda o tom, že by příslušenství nepřecházelo by neodporovala zákonu)

 • Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá vliv na běh promlčecí doby.

 • občanský zákoník od 1.1.12014 vymezuje čas plnění výrazem ihned a rozumí tím do pěti dnu, při dodávce potravin do dvou a při dodávce strojírenských výrobků do 10 dnů (§1959)

 • bankovní záruka vyžaduje písemnou formu (§ 2030)

Témata, do kterých materiál patří