Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zákona o zemědělství) Druhy živností: Ohlašovací - podnikají na základě živnostenského oprávněnívolnévázanéřemeslné Koncesované - na základě koncesované listiny Majetková a kapitálová struktura podniku Cíl: definovat A a P podnikupopsat jednotlivé složky A a Pcharakterizovat rozvahu MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU -STRUKTURA AKTIV DLOUHODOBÝ MAJETEK: Hmotný - člení se na movitý majetek, který lze přemísťovat a nemovitý, který přemísťovat nelzepozemky (neodepisují se) budovy, haly a stavby (bez ohledu na PC) samostatné movité věci s pořizovací cenou >40 tis. Kč a dobou použitelnosti > než 1 rok trvalé porosty, základní stádo umělecká díla, drahé kovy a předměty kulturní hodnoty Nehmotný - tvoří za úplatu získaná různá oprávnění, pořizovací cena > 60 tis. Kčpatentylicenceautorská a vydavatelská právasoftwarezřizovací výdajegoodwillFinanční - tvoří finanční účasti podniku v jiných podnicích, které podnik nakoupil jako dlouhodobou investici (CP: akcie, dluhopisy) OBĚŽNÝ MAJETEK: - OM je v podniku přítomen v různých formách: ve věcné formě Výrobní zásoby - jsou to zejména suroviny a další pro podnik nepostradatelné výrobní zásoby Nedokončená výroba - jedná se o produkty, na nichž byly provedeny některé výrobní operace Hotové výrobky - finální produkty, které nejsou dosud prodané Zboží - finální produkty, které byly nakoupeny nebo vyrobeny k přímému prodeji v obchodní síti v peněžní formě Pohledávky- z obchodního styku = dosud neuhrazené faktury, které podnik vystavil svým odb., ostatní pohledávky, např. vůči zaměstnancům, finančnímu úřadu, atd. Krátkodobý finanční majetek - peníze v pokladně, BÚ, krátkodobé CP, ceniny, atd. Časové rozlišení -položky přechodného charakteru mezi majetkem a náklady/výnosy náklady příštích období - výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních obdobíkomplexní náklady příštích období - položky, které se týkají nákladů příštích účetních období a které se souhrnně vztahují k danému účelupříjmy příštích období - částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU -STRUKTURA PASIV VLASTNÍ KAPITÁL - vlastní kapitál v podniku jednotlivce tvoří jeho peněžité i nepeněžité vklady - vlastní kapitál obchodní společnosti je rozdělen do několika položek: Základní kapitál - je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků do společnosti - ve společnosti s r. o. a v akciové společnosti se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku - v a. s. základní kapitál vzniká vydáním (emisí) akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě Kapitálové fondy - jsou vytvářeny z kapitálových vkladů (darů, dotací a ostatních vkladů společníků) a nezvyšují základní kapitál společnosti - patří sem i emisní ážio, tj. rozdíl mezi emisní a jmenovitou cenou akcií, popř. vkladů do základního kapitálu. Fondy ze zisku - jsou vytvářené podle ObchZ, popřípadě stanov, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny nebo podle zákona o státním podniku - patří sem rezervní fond (ke krytí ztrát), u družstev nedělitelný fond a dále statutární a ostatní fondy. Výsledekhospodaření - je nerozdělený zisk (nebo neuhrazená ztráta) minulých účetních období a zisk nebo ztráta běžného účetního období CIZÍ KAPITÁL - je dluhem podniku, který podnik musí v určené době splatit - podle této doby ho dělíme na: Dlouhodobý cizí kapitál -tvoří dlouhodobé bankovní úvěry (např. hypotekární úvěry), termínované půjčky (obvykle k financování určitého dlouhodobého majetku), vydané podnikové obligace a dlužní úpisy, leasingové dluhy a jiné dlouhodobé závazky Krátkodobý cizí kapitál -zahrnuje závazky podniku, které jsou splatné během jednoho roku - patří mezi ně krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry (dodavatel dodá zboží na úvěr – v rozvaze jsou uvedeny pod názvem závazky z obchodního styku), zálohy přijaté od odběratelů (jsou k dispozici podniku do doby dodávky – označují se též jako odběratelský úvěr), půjčky, částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky k zaměstnancům), nezaplacené daně, výdaje příštích období (náklady, které budou zaplaceny v budoucnu), dlužné dividendy aj. Rezervy -vytváří podnik buď za určitým účelem (např. na opravy) nebo mají obecný charakter Časové rozlišení - obsahuje tituly časové rozlišení, které mají pasivní zůstatek výdaje příštích období - náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněnvýnosy příštích období - příjmy, které věcně patří do výnosů v příštích účetních obdobích) Bilanční rovnice Σ Aktiv = Σ Pasiv Druhy rozvahy (dle okamžiku sestavení): zahajovací rozvaha (ke dni založení podniku)počáteční rozvaha (na počátku účetního období)konečná rozvaha (na konci ú.o. a při

Témata, do kterých materiál patří