Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- sektor veřejný

- sektor soukromý

- sektor smíšený

II.

- sektor primární (podniky prvovýroby)

- sektor sekundární (podniky druhovýroby)

- sektor terciární (služby)

III.

- sektor zemědělství (zemědělství, rybolov, lesní hospod.)

- sektor průmyslu (včetně stavebnictví)

- sektor služeb (obchod, doprava, školství, atd.)

3) podle velikosti na:

- malé (do 100 zaměstnanců + obrat do 30 mil. Kč)

- střední (do 500 zaměstnanců + obrat do 100 mil. Kč)

- velké (>500 + obrat více než 100 mil. Kč)

- malé organizace

- organizace

- mikro podnik <10

- malý podnik <50

- střední podnik <250

4) podle typu výroby

 • hromadná výroba - podnik po dlouhou dobu, často po celé své trvání, vyrábí pouze jeden druh výrobku (např. elektrárny apod.)

 • sériová výroba - vyrábí se v sériích, tj. ve skupinách výrobků, které najednou procházejí výrobním procesem; je charakteristická pro velkou část strojírenské výroby, konfekci apod.

 • kusová výroba - vyrábí se různé druhy výrobků v malém množství nebo jednotlivě, většinou na zakázku.

Podnikatel (FO)

- je nositelem podnikání, osobnostními rysy podnikatele jsou tvořivost, schopnost přicházet s novými myšlenkami, využívat příležitosti nebo je dokonce vytvářet

- osoba samostatně výdělečná činná (OSVČ) je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti

Může podnikat:

 1. na základě živnostenského oprávnění

 2. na základě zvláštního oprávnění (lékaři, veterináři, auditoři, daňoví poradci, …)

 3. jako samostatně hospodařící zemědělec (podle Zákona o zemědělství)

Druhy živností:

 1. Ohlašovací - podnikají na základě živnostenského oprávnění

 • volné

 • vázané

 • řemeslné

 1. Koncesované - na základě koncesované listiny

Majetková a kapitálová struktura podniku

Cíl:

 • definovat A a P podniku

 • popsat jednotlivé složky A a P

 • charakterizovat rozvahu

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU - STRUKTURA AKTIV

DLOUHODOBÝ MAJETEK:

 • Hmotný - člení se na movitý majetek, který lze přemísťovat a nemovitý, který přemísťovat nelze

 • pozemky (neodepisují se)

budovy, haly a stavby (bez ohledu na PC)

samostatné movité věci s pořizovací cenou >40 tis. Kč a dobou použitelnosti > než 1 rok

trvalé porosty, základní stádo

umělecká díla, drahé kovy a předměty kulturní hodnoty

 • Nehmotný - tvoří za úplatu získaná různá oprávnění, pořizovací cena > 60 tis. Kč

 • patenty

 • licence

 • autorská a vydavatelská práva

 • software

 • zřizovací výdaje

 • goodwill

 • Finanční - tvoří finanční účasti podniku v jiných podnicích, které podnik nakoupil jako dlouhodobou investici (CP: akcie, dluhopisy)

OBĚŽNÝ MAJETEK:

- OM je v podniku přítomen v různých formách:

 • ve věcné formě

Výrobní zásoby - jsou to zejména suroviny a další pro podnik nepostradatelné výrobní zásoby

Témata, do kterých materiál patří