Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

daření před zdaněním VZZ v účelové struktuře je uspořádán následovně: hrubý zisk nebo ztráta(tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb –náklady prodeje)provozní výsledek hospodařenífinanční výsledek hospodařenívýsledek hospodaření za běžnou činnostmimořádný výsledek hospodařenívýsledek hospodaření za účetní obdobívýsledek hospodaření před zdaněním Financování podniku Cíle: objasnit pojem financování podniku klasifikovat finanční zdroje podniku vysvětlit princip cash flow pro finanční řízení objasnit tzv. zlatá pravidla financování definovat základní ukazatele finanční analýzy podniku Financování = získávání finančních zdrojů (obecněji kapitálu ve všech jeho formách) a jejich použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku. Důvody pro opatřování kapitálu: založení podniku – prvotní vybavení podnikatelského subjektu zdroji za účelem krytí provozních a investičních potřeb;rozšiřování podnikatelských aktivit – financování nových investičních projektů, pro které je nezbytné navýšení dosavadního kapitálu podniku;financování sanace – opatření vedoucí k obnovení rentability a likvidity u podniků ohrožených ve své existenci. Finanční řízení(finanční management) - má za úkol zajistit růst tržní hodnoty podniku, průběžnou platební schopnost a průběžnou likviditu majetku. Hlavní úkoly finančního řízení podniku jsou: získávat kapitál (peníze, fondy) pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře a jejích změnách (získat úvěr, vydat akcie nebo obligace, restrukturovat zdroje aj.), rozhodovat o umístění kapitálu (nakoupit aktiva a financovat běžnou činnost podniku, vývoj nových výrobků a nových technologií, vracet vypůjčený kapitál investorům, volný kapitál investovat do pozemků a jiných hmotných statků nebo do akcií a jiných cenných papírů), rozhodovat o rozdělení zisku (reinvestovat jej nebo vyplatit ve formě dividend, tj. navrhovat dividendovou politiku podniku (u a.s.) plánovat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku tak, aby byla zajištěna jeho finanční stabilita. Finanční řízení je ovlivňováno dvěma faktory: faktorem času, faktorem rizika. Faktor času spočívá v tom, že peněžní jednotka vyplacená nebo přijatá v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu. Při finančním rozhodování je nutno mít na zřeteli, žehodnota peněz se v čase neustále mění. Peníze, které máme k dispozici, mají dnes větší užitnou hodnotu než stejné množství peněz v budoucnosti, neboť: při jejich investování mohou přinést v budoucnu další peníze (např. dividendy, úroky), dnešní kupní síla je vyšší a tím nám umožní větší spotřebu oproti spotřebě stejného obnosu v budoucnosti. Faktor rizika spočívá v tom, že ten, kdo rozhoduje, tj. vybírá jednu z možných variant, si není jist výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk a varianta s menším rizikem přináší menší zisk. Přitomriziko představuje nebezpečí, že očekávané výnosy nebudou získány, nebo dokonce, že investovaný kapitál bude zcela ztracen. Všeobecná pravidla finančního rozhodování při stejném riziku se preferuje vždy větší výnos před výnosem menším,při stejném výnosu se preferuje vždy menší riziko před rizikem větším,za větší riziko se požaduje větší výnos,motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím k míře rizika,preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později. FORMY FINANCOVÁNÍ PODNIKU: právní postavení poskytovatelepůvod kapitáludoba jeho splatnosti ad 1)Členění dle právního postavení poskytovatele (vlastnictví) vlastní zdroje – poskytovatel = vlastníkcizí zdroje – poskytovatel = věřitel Vlastní a cizí kapitál v podmínkách akciové společnosti: ad 2)Členění dle původu kapitálu INTERNÍ zdroje – v důsledku realizace podnikatelské činnosti podniku Nutnou podmínkou pro využití všech interních zdrojů při financování rozvoje podniku je, aby došlok inkasu prodejní ceny, tj. v konečném důsledku k přeměně účetně vykazovaného výsledku hospodaření na peněžní prostředky.Výhodou interních zdrojů podnikového financování je zejména rychlost, s jakou jsou podniku k dispozici. Nezvyšuje se počet akcionářů ani věřitelů, nevznikají náklady na emisi cenných papírů, nedochází k růstu zadlužení podniku a s ním spojených rizik.Nevýhodou interního financování je jeho relativně vysoká cena a hodnotová omezenost. Společnost tak může investovat do svého rozvoje jenom tolik, kolik si sama vydělá.Interní zdroje proto většinou stačí pouze na organický růst akciové společnosti. EXTERNÍ zdroje – mimo činnost podniku A)Financování akciovým kapitálem Soukromá emise akcií(Private Offering)První veřejná emise akcií(IPO - Initial Public Offering)Následující veřejná emise(SEO - Secondary Public Offering) Výhody: zvýšení kvóty vlastního kapitálu a snazší přístup k úvěrovým zdrojům; zvýšení nezávislosti na financování prostřednictvím bankovních úvěrů; publicita, vylepšení image společnosti; řešení probl

Témata, do kterých materiál patří