Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ému nástupnictví u rodinných podniků. Nevýhody: „vysoká cena“, daňová neuznatelnost dividend, rozšíření hlasovacích práv na další akcionáře, emisní náklady, časová náročnost B)Dluhové financování emise dlouhodobých dluhopisů (obligací) čerpání dlouhodobých úvěrů substituty dluhu Výhody: nižší náklady na dluhovou službu, úroky jsou daňově uznatelným nákladem, omezená možnost zasahovat do chodu společnosti Nevýhody: nárůst finančního rizika vyplývajícího ze zvýšení podílu dluhu na celkovém kapitálu, nutnost hradit úroky i v případě poklesu podnikového zisku a vysoké zatížení peněžního toku v době splatnosti obligací, emisní náklady 3)Členění dle doby splatnosti kapitálu: zdroje po neomezeně dlouhou dobuzdroje s definovanou dobou splatnosti: krátkodobé dlouhodobé střednědobé CASH FLOW - přestavujepohyb peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností - je východiskem pro řízení likvidity Likvidita je schopnost podniku uhrazovat v daném čase a potřebném objemu své splatné závazky - je měřítkem okamžité solventnosti tj. schopnosti podniku získat prostředky na úhradu svých závazků - lze ji chápat jako přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků - jeho potřeba je zřejmá například tehdy, když podnik vykazuje zisk, ale je v platební neschopnosti, tedy má nedostatek pohotových prostředků - v podstatě jde o nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy a mezi ziskem a stavem peněžních prostředků - je třeba si uvědomit, že ne každý účtovaný náklad musí znamenat výdaj podniku a naopak ne každý účtovaný výnos musí znamenat příjem. Výkaz cash flow je možné sestavovat dvěma způsoby: přímo– jako rozdíl nákladů, které jsou současně peněžními výdaji, a výnosů, které jsou současně peněžními příjmy,nepřímo – vychází se z výsledku hospodaření (čistého zisku) za období, který se upravuje o náklady a výnosy, jež nejsou peněžními výdaji a peněžními příjmy. Zjednodušeně se cash flow vypočítá takto: cash flow (rozdíl příjmů a výdajů) = čistý zisk + náklady neznamenající peněžní výdaje (např. odpisy) – výnosy neznamenající peněžní příjmy Zlatá pravidla financování I - jedná se o obecná doporučení, kterými by se měli řídit finanční manažeři při financování podniku, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá stabilita a finanční zdraví. 1.Zlaté pravidlo financování: dlouhodobé investice se nesmí financovat krátkodobými zdroji. 2.Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika: vlastní zdroje mají být pokud možno větší než cizí zdroje, v krajním případě se mohou rovnat cizím zdrojům. 3.Zlaté pravidlo pari: předpokládá, že podnik účelně využívá k financování dlouhodobého majetku také cizích zdrojů a proto se dlouhodobý majetek může rovnat vlastním zdrojům jen v krajním případě. 4.Zlaté poměrové pravidlo: tempo růstu investic nesmí střednědobě ani krátkodobě předstihovat tempo růstu tržeb. 5.Zlaté bilanční pravidlo: vyžaduje, aby časový horizont zdrojů odpovídal časovému horizontu jejich vázání v těch částech majetku, které jsou z těchto zdrojů financovány (princip shodnosti lhůt). Podle „zlatého bilančního pravidla“ má být dlouhodobě vázaný majetek financován dlouhodobým kapitálem (z vlastních zdrojů nebo i z dlouhodobých cizích zdrojů) a oběžný majetek odpovídajícím krátkodobým kapitálem. 6.Pravidlo jedna ku jedné: určuje, že stav peněz v pokladně a na účtech v bance, směnek a dlužnických pohledávek dohromady nesmí být menší než krátkodobé cizí zdroje. 7.Pravidlo dva ku jedné: říká, že oběžný majetek by měl být minimálně dvakrát tak velký než krátkodobé cizí zdroje. Investiční činnost Zdroje financování podniku: Externí - úvěry - dotace - zvláštní formy financování Interní - čistý zisk, nerozdělený zisk - odpisy - finanční prostředky z prodeje majetku firmy Vlastní x cizíKrátkodobé x dlouhodobé Co představují investice? Jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v budoucnostiRozhodování o investicích patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutímRozhodnutí musí vycházet ze strategických cílů a záměrů podnikuV době pořízení představují peněžní výdajDo nákladů vstupují formou odpisů až při svém užívání Základní typy investic: Finanční investice – (nákup cenných papírů s cílem získat úrok)Kapitálové investice – (věcné – dlouhodobé), které tvoří základ pro rozšíření výrobní kapacity, zařízení, budov…Nehmotné – know-how, výsledky výzkumu, vývoje… Důležitá východiska investice: pa

Témata, do kterých materiál patří