Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Využití nákladových funkcí v podnikové praxi

Znalost fixních a variabilních nákladů umožňuje posuzovat efektivnost racionalizačních opatření, slouží ke srovnání různých variant technologických postupů, výběru vhodné lokality pro pobočkovou síť a podobně.

Výsledek hospodaření a jeho členění

Cíl:

 • vysvětlit pojem výsledek hospodaření podniku

 • vysvětlit úlohu zisku v podnikání

 • určit vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady

 • charakterizovat výkaz zisku a ztráty

Výnosy

- představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období, bez ohledu na to jestli za ně bylo zaplaceno

 • provozní výnosy,

 • finanční výnosy,

 • mimořádní výnosy.

Výsledek hospodaření (HV = V - N)

- je rozdíl mezi jeho celkovými výnosy a celkovými náklady za určité období

- je-li rozdíl kladný, vzniká podniku zisk

- je-li záporný, vzniká ztráta

Rozlišujeme tři složky podnikového výsledku hospodaření:

 • provozní HV

 • finanční HV

 • mimořádný HV

Výnosy - náklady = HV před zdaněním

- daň z příjmů

____________________________

= HV po zdanění

+ čerpání z rezervních fondů

- příděly rezervním fondům

+ HV minulých let

_____________________________

= bilanční zisk (+) / bilanční ztráta (-)

Ekonomický zisk

Od účetního a „daňového“ zisku musíme ještě odlišovat zisk ekonomický, který zjistíme jako rozdíl mezi účetními výnosy a ekonomickými náklady.

 • Ekonomické náklady zahrnují kromě nákladů účetních (explicitních) též:

- náklady implicitní = představují peněžní částky, o které jsme přišli, respektive které jsme nezískali tím, že zdroje (práce, kapitál) nebyly vynaloženy nejlepším alternativním způsobem

- v praxi se za implicitní náklady považují především náklady VK a případně i ušlá mzda podnikatele

 • Ekonomický zisk by měl být základem pro různá podnikatelská rozhodnutí

Funkce zisku

 • kriteriální funkce - zisk je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku (o objemu výroby, nových výrobcích, investicích apod.)

 • rozvojová funkce - zisk je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku

 • rozdělovací funkce - zisk je základem rozdělování důchodů mezi vlastníky (dividendy), investory (úroky) a stát (daně)

 • motivační funkce - zisk je motivem veškerého podnikání a může být základem hmotné zainteresovanosti pracovníků

Faktory ovlivňující výši zisku

 • spokojenost zákazníků a proniknutí na nové trhy vedoucí ke zvýšení prodejů a objemu výroby,

 • změny struktury sortimentu prodávaných výrobků,

 • prodej nových výrobků vysoce konkurenčněschopných s vysokou úrovní užitnosti s relativně vyšší cenou,

 • reengineering podniku vedoucí ke snížení nákladů,

 • snížení fixních nákladů za období,

 • snížení variabilních nákladů za období,

 • zrychlení obratu oběžného majetku,

 • finanční restrukturalizace podniku vedoucí ke zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu

Témata, do kterých materiál patří