Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

nanci. - Upravuje zejména tyto problémy pracovně-právních vztahů: způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, práce konané mimo hlavní pracovní poměr – dohody o provedení práce a pracovní činnosti Zákon o zaměstnanostiZákon o mzdě - Vnitřní předpisy podniku: Slouží k provedení základních pracovně-právních zákonů. - Kolektivní smlouva: •zaměstnavatel – odbory •Kolektivní smlouva je dohoda vedení podniku s odbory příp. výborem zaměstnanců. •Sjednávají se v ní všechny pracovně-právní podmínky, na kterých mají zaměstnanci i zaměstnavatelé zájem. •Úlohou odborů je formulovat, obhajovat a prosazovat zájmy a potřeby zaměstnanců v podnicích. •Zaměstnavatelé bez odborů upravují podmínky v rámci vnitřních předpisů. Odměňování pracovníků: - zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda. - mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty. - mzda se především sjednává v pracovní smlouvě. Systém odměňování pracovníků by měl:Přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnáníStabilizovat žádoucí pracovníky.Odměňovat pracovníky za jejich úsilí, výsledky, loajalitu, zkušenost a schopnosti.Hrát pozitivní roli v motivování pracovníků.Sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovníků. Formy mzdy: časová mzdaúkolová mzdapodílová mzdasmíšená mzdadalší formy mzdy – prémie, odměny, osobní ohodnocení, podíl na hospodářských výsledcích podniku, podíly na zisku, aj. Kalkulační metody Kalkulace -stanovení nákladů na výkon - metodu kalkulace jako standardizovaný kalkulační postup - výsledek kalkulační činnosti - kalkulované náklady - středisko kalkulace - místo, kde se kalkulace provádí Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení výše nákladů, která je závislá: a)na vymezení předmětu kalkulace b) na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace c) na struktuře nákladů na kalkulační jednici. Klasifikace kalkulací Podle časového horizontu: - operativní - uplatňováno hledisko věcné souvislosti nákladů a od nich se odvíjejících výkonů (výrobky,práce,služby) - strategické - může jít o alokaci kapitálu, jeho návratnost a příští výnos Z hlediska zahrnutých nákladů: - absorpční (s plnými náklady) - s neúplnými náklady Podle účelu: - předběžná - pro operativní řízení a plánové rozpočtování - výsledná - ke stanovení vlastních nákladů a stanovení konečné ceny - následné (propočtové) a rozdílové ( pro dodržení norem) metoda „Standardních nákladů“ Kalkulační jednice - konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou a druhem, na který se stanovují jednicové náklady (ks, hod., km, Kč). Kalkulační množství - zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady. Rozvrhová základna -je zásadně „spojovacím můstkem“, který umožňuje překlenout zprostředkovatelský vztah nepřímých nákladů k jednici výkonu.(např.přímé mzdy, počet hodin chodu stroje, ujeté kilometry apod.) Celkové náklady: Přímé nákladyNepřímé náklady Typový kalkulační vzorec : 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie Vlastní náklady výroby 5. Správní režie Vlastní náklady výkonu 6. Odbytová režie (OR) Úplné vlastní náklady výkonu 7. Zisk Kalkulační metody Kalkulace dělením(prostá, stupňovitá, s poměrovými čísly)Kalkulace přirážkováMetoda ABC ad 1) Kalkulace dělením prostá - používá se, vyrábí-li se pouze jeden druh výrobku - (uhlí, výroba piva), - vypočte se jako N / Q (náklady / produkce) Kalkulace dělenímstupňovitá - uplatnění ve výrobě, kdy výrobek prochází několika výrobními stupni. - uplatnění v chemické výrobě. Kalkulace dělením s poměrovými čísly - používá se při výrobě výrobků lišících se pouze velikostí, tvarem, hmotností, pracností neb jakostí, u nichž by zjišťování výrobních nákladů bylo obtížné. - různorodá produkce ad 2)Kalkulace přirážková - používá se pro rozvrhování nepřímých nákladů při produkci různorodých výrobků s různou technologií a množstvím nepřímých nákladů. - volí serozvrhová základna. - propočtem se finančně vyjádří režijní přirážka v %. (Režijní náklady / Rozvrhová základna) * 100 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady (kalkulace variabilních nákladů): CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobk

Témata, do kterých materiál patří