Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3) Členění dle doby splatnosti kapitálu:

  • zdroje po neomezeně dlouhou dobu

  • zdroje s definovanou dobou splatnosti:

    • krátkodobé

    • dlouhodobé

    • střednědobé

CASH FLOW

- přestavuje pohyb peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností

- je východiskem pro řízení likvidity

Likvidita je schopnost podniku uhrazovat v daném čase a potřebném objemu své splatné závazky

- je měřítkem okamžité solventnosti tj. schopnosti podniku získat prostředky na úhradu svých závazků

- lze ji chápat jako přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků

- jeho potřeba je zřejmá například tehdy, když podnik vykazuje zisk, ale je v platební neschopnosti, tedy má nedostatek pohotových prostředků

- v podstatě jde o nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy a mezi ziskem a stavem peněžních prostředků

- je třeba si uvědomit, že ne každý účtovaný náklad musí znamenat výdaj podniku a naopak ne každý účtovaný výnos musí znamenat příjem.

Výkaz cash flow je možné sestavovat dvěma způsoby:

  • přímo – jako rozdíl nákladů, které jsou současně peněžními výdaji, a výnosů, které jsou současně peněžními příjmy,

  • nepřímo – vychází se z výsledku hospodaření (čistého zisku) za období, který se upravuje o náklady a výnosy, jež nejsou peněžními výdaji a peněžními příjmy. Zjednodušeně se cash flow vypočítá takto:

cash flow (rozdíl příjmů a výdajů)

=

čistý zisk

+

náklady neznamenající peněžní výdaje (např. odpisy)

výnosy neznamenající peněžní příjmy

Zlatá pravidla financování I

- jedná se o obecná doporučení, kterými by se měli řídit finanční manažeři při financování podniku, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá stabilita a finanční zdraví.

1. Zlaté pravidlo financování: dlouhodobé investice se nesmí financovat krátkodobými zdroji.

2. Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika: vlastní zdroje mají být pokud možno větší než cizí zdroje, v krajním případě se mohou rovnat cizím zdrojům.

3. Zlaté pravidlo pari: předpokládá, že podnik účelně využívá k financování dlouhodobého majetku také cizích zdrojů a proto se dlouhodobý majetek může rovnat vlastním zdrojům jen v krajním případě.

4. Zlaté poměrové pravidlo: tempo růstu investic nesmí střednědobě ani krátkodobě předstihovat tempo růstu tržeb.

5. Zlaté bilanční pravidlo: vyžaduje, aby časový horizont zdrojů odpovídal časovému horizontu jejich vázání v těch částech majetku, které jsou z těchto zdrojů financovány (princip shodnosti lhůt). Podle „zlatého bilančního pravidla“ má být dlouhodobě vázaný majetek financován dlouhodobým kapitálem (z vlastních zdrojů nebo i z dlouhodobých cizích zdrojů) a oběžný majetek odpovídajícím krátkodobým kapitálem.

6. Pravidlo jedna ku jedné: určuje, že stav peněz v pokladně a na účtech v bance, směnek a dlužnických pohledávek dohromady nesmí být menší než krátkodobé cizí zdroje.

Témata, do kterých materiál patří