Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

u * přímý (jednicový) materiál * přímé (jednicové) mzdy * variabilní režie ...... ---------------------------------------- Marže -Fixní náklady v průměru připadající na výrobek ---------------------------------------- Zisk v průměru připadající na výrobek Postup stanovení ceny výrobku: Stanovení cíle podniku a jeho cenové politiky pro určitý výrobekUrčení poptávkyUrčení nákladůAnalýza cen a nabídek konkurenceVýběr metody tvorby cenyUrčení konečné ceny Nejpoužívanější metody tvorby ceny: Pomocí ziskové přirážky k jednotkovým nákladůmPomocí cílové návratnosti investicPomocí zákazníkem vnímané hodnoty výrobkuPomocí běžných cen konkurenceNa základě intenzity poptávky Účetnictví Evidence podnikatelské činnosti: daňová evidence - upravena zákonem o daních z příjmů (drobní podnikatelé, nezapsaní v OR), Evidence P a V, majetku a závazků.účetnictví- upraveno zákonem o účetnictví (PO - převážně obchodní spol., FO obrat >25 milionů, rozhodli se dobrovolně, nebo jsou zapsány v OR) Účetnictví: - ucelený systém informací o hospodářské činnosti účetní jednotky (právnické osoby) - Účetnictví je založeno na metodě podvojného účetního zápisu - zachycen na straně MD a na straně DAL Poskytuje informace o: Stavu a pohybu majetku a závazků (dlouhodobý, krátkodobý)Nákladech, výnosechVýsledku hospodaření (zisk, ztráta) Poskytuje informace komu: Interním uživatelům (vlastníci, akcionáři, manažeři)Externím uživatelům (věřitelé)Zaměstnancům Plní funkci: Informační – interním a externím uživatelům Dispoziční – informace pro rozhodování a řízení Kontrolní – kontrola stavu majetku a hospodaření Právní úprava UCE: Mezinárodní účetní standardyČeské účetní standardyProváděcí předpisy a vyhlášky MFDalší zákony (daňové, obchodní zákoník, živnostenský, zákoník práce, atd.)Zákon o účetnictví a jeho novely - základní předpis pro vedení UCE UCE se musí vést: úplně, průkazným způsobem a správně: úplné – jestliže ÚJ zaúčtovala všechny účetní případy týkající se účetního období. Účetnictví je vedeno průkazným způsobem, jestliže ÚJ účetní případy a účetní zápisy o nich doložila nebo prokázala předepsaným způsobem a inventarizovala majetek a závazky.správné, jestliže ÚJ s přihlédnutím ke všem okolnostem účetního případu neporušila povinnosti uložené ji zákonem o účetnictví. Účetní výkazy: RozvahaVýkaz zisků a ztráty (výsledovka)Příloha - CF Účetní záznamy: Účetní doklady Interní – příjemka, výdejka Externí – faktury, příjmové dokladyÚčetní knihy Deník účetních případů Hlavní kniha (syntetické účty) Analytická kniha (analytické účty) Kniha podrozvahových účtů – evidence mimo účetnictví, např. leasing Účetní knihy: Hlavní kniha Zapisují se zde účetní případy syntetických účtů. Zápisy jsou uspořádány věcně. Údaje, které je možné z hlavní knihy vyčíst:zůstatek k počátku období, obraty strany MD a D, konečné zůstatky.Účetní deník zobrazuje účetní zápisy chronologicky (tím zamezí dodatečným vpisům a úpravám) průkaznost účetních zápisů s vazbou na doklady, nápomocný při zjišťování chybného účtování Kniha analytických účtů Vedení knihy analytických účtů je v kompetenci každé účetní jednotky. Analytické účty slouží k upřesnění a k lehčí orientaci v účtech syntetických.Kniha podrozvahových účtů Sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení mejetkoprávní situace ÚJ a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo. O těchto skutečnostech se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetní případy -hospodářské operace doložené účetními doklady Účet v podobě T se stranami Má dát a Dal Rozvaha = majetek + zdroje financování - účty, vznikající rozpisem rozvahy = rozvahové účty, které se dělí na: účty aktiv (majetek)účty pasiv (zdroje financování) Uzávěrka rozvahových účtů: - rozvahové účty budou soustředěny na účtu 702 - Konečný účet rozvažený Výsledkové účty: - náklady = spotřeba hospodářských prostředků podniku (sp. materiálu, energie, vody, PHMpráce zam., ) na MD - výnosy = výkony vyjádřené v penězích, na DAL - při uzávěrce budou soustředěny na účtu 710 - účet zisků a ztrát Zjiš

Témata, do kterých materiál patří