Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Diskontní sazba:

 • Diskontní sazba výrazně ovlivňuje výpočet rozhodujících kritérií

 • Správná volba diskontní sazby ovlivňuje výsledek našeho rozhodování

 • Možné určení diskontní sazby:

  • Metoda průměrných nákladů kapitálu

D E

WACC = kd (1 – T) ------ + ke --------

C C

Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů:

 • účelem je její porovnání s kapitálovými výdaji na investici.

 • výnosy vznikají v delším období, a proto je musíme přepočítat na stejnou časovou bázi (rok pořízení investice).

 • budoucí hodnotu tedy přepočítáváme na současnou hodnotu.

Na reálnosti odhadu kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého investičního plánování.

 • Metodou diskontovaných cash flow DCF

Základní členění úloh o budoucí kapacitě:

 • Úlohy, které berou na zřetel faktor času:

  • Čistá současná hodnota

  • Index rentability

  • Vnitřní výnosové procento

 • Ostatní kritéria :

  • Doba návratnosti

1) Doba návratnosti investice:

Vyjadřuje čas provozu, za který se investované prostředky navrátí provozním efektem

I = Suma(Zi + Qi)

I – investiční náklad (kapitálový výdaj),

Zi – zisk v i-tém roce,

Qi – odpisy v i-tém roce.

Nevýhody metody doby splacení:

 • nerespektování faktoru času (tento nedostatek lze odstranit diskontováním čistých výnosů),

 • zanedbání výnosů po době návratnosti, které mohou mít pro projekt rozhodující význam.

2) Hodnocení investic – Čistá současná hodnota (ČSH)

• Jde o teoreticky nejpřesnější metodu investičního rozhodování, založenou na respektování faktoru času pomocí diskontního počtu.

• ČSH vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a

aktualizovanou hodnotu kapitálových výdajů na investice.

3) Vnitřní výnosové procento

 • Tato metoda je rovněž založena na koncepci současné hodnoty

 • Spočívá v nalezení diskontní míry, při které je současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná hodnotě kapitálových výdajů na investici

 • Protože i (diskontní sazba) je číslo, které hledáme, musíme postupovat metodou pokusů a a omylů, a postupně rozdíl levé a pravé strany rovnice snižovat tak dlouho, až se rovnají a nebo je jejich rozdíl nulový.

 • Tato metoda je v praxi velmi oblíbená a používaná, protože udává předpokládanou výnosnost investice

 • Pokud je investice na úvěr, mělo by být VVP vyšší než je úroková míra

4) Metoda indexu ziskovosti: Index ziskovosti = Σ SHCF / kapitálové výdaje; Index > 1 přijatelná investice

INVESTIČNÍ RIZIKO

Jedním ze znaků podnikání je nejistota a riziko.

Investiční riziko je tedy spojeno s pravděpodobností budoucích výnosů: Čím je větší pravděpodobnost nízkých nebo dokonce záporných výnosů (ztráty), tím je investice (nebo jiné rozhodnuto rizikovější.

Analýza rizika tvoří důležitou část hodnocení každého jednotlivého projektu. K jejich určení se u velkých firem vytváří specializované týmy a používají se různé metody (rozhodovací stromy, scénáře, simulace aj.).

Témata, do kterých materiál patří