Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přitom riziko představuje nebezpečí, že očekávané výnosy nebudou získány, nebo dokonce, že investovaný kapitál bude zcela ztracen.

Všeobecná pravidla finančního rozhodování

 • při stejném riziku se preferuje vždy větší výnos před výnosem menším,

 • při stejném výnosu se preferuje vždy menší riziko před rizikem větším,

 • za větší riziko se požaduje větší výnos,

 • motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím k míře rizika,

 • preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později.

FORMY FINANCOVÁNÍ PODNIKU:

 1. právní postavení poskytovatele

 2. původ kapitálu

 3. doba jeho splatnosti

ad 1) Členění dle právního postavení poskytovatele (vlastnictví)

 • vlastní zdroje – poskytovatel = vlastník

 • cizí zdroje – poskytovatel = věřitel

Vlastní a cizí kapitál v podmínkách akciové společnosti:

ad 2) Členění dle původu kapitálu

 • INTERNÍ zdroje – v důsledku realizace podnikatelské činnosti podniku

 • Nutnou podmínkou pro využití všech interních zdrojů při financování rozvoje podniku je, aby došlo k inkasu prodejní ceny, tj. v konečném důsledku k přeměně účetně vykazovaného výsledku hospodaření na peněžní prostředky.

 • Výhodou interních zdrojů podnikového financování je zejména rychlost, s jakou jsou podniku k dispozici. Nezvyšuje se počet akcionářů ani věřitelů, nevznikají náklady na emisi cenných papírů, nedochází k růstu zadlužení podniku a s ním spojených rizik.

 • Nevýhodou interního financování je jeho relativně vysoká cena a hodnotová omezenost. Společnost tak může investovat do svého rozvoje jenom tolik, kolik si sama vydělá. Interní zdroje proto většinou stačí pouze na organický růst akciové společnosti.

 • EXTERNÍ zdroje – mimo činnost podniku

A) Financování akciovým kapitálem

 • Soukromá emise akcií (Private Offering)

 • První veřejná emise akcií (IPO - Initial Public Offering)

 • Následující veřejná emise (SEO - Secondary Public Offering)

Výhody: zvýšení kvóty vlastního kapitálu a snazší přístup k úvěrovým zdrojům; zvýšení nezávislosti na financování prostřednictvím bankovních úvěrů; publicita, vylepšení image společnosti; řešení problému nástupnictví u rodinných podniků.

Nevýhody: „vysoká cena“, daňová neuznatelnost dividend, rozšíření hlasovacích práv na další akcionáře, emisní náklady, časová náročnost

B) Dluhové financování

 • emise dlouhodobých dluhopisů (obligací)

  • čerpání dlouhodobých úvěrů

  • substituty dluhu

Výhody: nižší náklady na dluhovou službu, úroky jsou daňově uznatelným nákladem, omezená možnost zasahovat do chodu společnosti

Nevýhody: nárůst finančního rizika vyplývajícího ze zvýšení podílu dluhu na celkovém kapitálu, nutnost hradit úroky i v případě poklesu podnikového zisku a vysoké zatížení peněžního toku v době splatnosti obligací, emisní náklady

Témata, do kterých materiál patří