Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

jeme tři složky podnikového výsledku hospodaření: provozní HVfinanční HVmimořádný HV Výnosy - náklady =HV před zdaněním - daň z příjmů ____________________________ = HV po zdanění + čerpání z rezervních fondů - příděly rezervním fondům + HV minulých let _____________________________ =bilanční zisk (+) /bilanční ztráta (-) Ekonomický zisk Od účetního a „daňového“ zisku musíme ještě odlišovat zisk ekonomický, který zjistíme jako rozdíl meziúčetními výnosy aekonomickými náklady. Ekonomické náklady zahrnují kromě nákladů účetních (explicitních) též: - náklady implicitní = představují peněžní částky, o které jsme přišli, respektive které jsme nezískali tím, že zdroje (práce, kapitál) nebyly vynaloženy nejlepším alternativním způsobem - v praxi se za implicitní náklady považují především náklady VK a případně i ušlá mzda podnikatele Ekonomický zisk by měl být základem pro různá podnikatelská rozhodnutí Funkce zisku kriteriální funkce- zisk je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku (o objemu výroby, nových výrobcích, investicích apod.)rozvojová funkce -zisk je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podnikurozdělovací funkce -zisk je základem rozdělování důchodů mezi vlastníky (dividendy), investory (úroky) a stát (daně)motivační funkce -zisk je motivem veškerého podnikání a může být základem hmotné zainteresovanosti pracovníků Faktory ovlivňující výši zisku spokojenost zákazníků a proniknutí na nové trhy vedoucí ke zvýšení prodejů a objemu výroby,změny struktury sortimentu prodávaných výrobků,prodej nových výrobků vysoce konkurenčněschopných s vysokou úrovní užitnosti s relativně vyšší cenou,reengineering podniku vedoucí ke snížení nákladů,snížení fixních nákladů za období,snížení variabilních nákladů za období,zrychlení obratu oběžného majetku,finanční restrukturalizace podniku vedoucí ke zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu Možnosti rozdělení zisku po zdanění: povinná tvorba rezervního fonduzvýšení základního kapitálutvorba dalších fondůvýplata tantiémvýplata dividendvýplata podílů na zisku zaměstnancůmnerozdělený (zadržený) zisk Analýza bodu zvratu - vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Při neměnné ceně se tržby vyvíjejí podle vztahu: T = c*Q Celkové náklady mají tento průběh: N = F + v*Q (lineární nákladová funkce) Objem výroby, který odpovídá průsečíku přímky tržeb a přímky nákladů nazývámebod zvratu(též kritický bod rentability, bod krytí nákladů, bod zisku, bod vyrovnání, mrtvý bod, nulový bod) označíme jej QBZ. T = N c*Q = F + v*Q QBZ= F / (c –v) Cílem podniků je produkovat zisk a proto nestačí, aby operovaly na bodu zvratu, ale musí vyrábět a realizovat alespoň takový objem výroby, který přinese i určitý zisk. Je-li stanoven požadovaný objem zisku (Zmin), pak nový objem výroby zjistíme rozšířením rovnice o výši požadovaného zisku: QZmin = (F + Zmin) / (c –v) Ze vzorce pro výpočet bodu zvratu je zřejmé, že neznámou může být kterákoli veličina. Můžeme počítat minimální prodejní cenu, maximální variabilní náklady na 1 kus, maximální výši fixních nákladů, potřebné využití výrobní kapacity, popř. řešit kombinované úlohy. c = (F/Q) + v v = c –(F/Q) F = Q * (c –v) Výše uvedené vzorce platí pro podnik sestejnorodou výrobou(objem výroby je možné vyjádřit naturálními jednotkami). Vzorec pro výpočet bodu zvratu pro podnik, který vyrábírůznorodývýrobní sortiment(např.desítky různých druhů, jak tomu je u strojírenských, konfekčních a podobných podniků) je následující: Q*BZ= F / (1 –v*) kde Q*BZ=objem výroby v Kč (tržby) odpovídající bodu zvratu v*= variabilní náklady [Kč] na 1 Kč výroby (tržeb) v daném období V případě požadovaného (minimálního) zisku za určité období: Q*Zmin = (F + Zmin) / (1 -v*) Jmenovatel zlomku (1 -v*) je obdoba příspěvku na úhradu, tentokrát nikoli příspěvku připadajícího na 1 výrobek, ale příspěvku připadajícího na 1 Kč tržeb. Bod zvratu QBZbude vyjádřen vKč, tj. vobjemu výroby nebo tržeb vKč. Výkaz zisku a ztrát - přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření podniku podávávýkaz zisku a ztráty, stručně nazývaný výsledovka. Výkaz zisku a ztráty je možno sestavovat: v druhové struktuře nákladův účelové struktuře nákladů VZZ v druhé struktuře nákladů je uspořádán následovně: obchodní marže(tržby za prodej zboží –náklady na prodané zboží)přidaná hodnota(obchodní marže + výkony –výkonová spotřeba)provozní výsledek hospodařenífinanční výsledek hospodařenívýsledek hospodaření za běžnou činnostmimořádný výsledek hospodařenívýsledek hospodaření za účetní obdobívýsledek hospo

Témata, do kterých materiál patří