Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ukončení podnikání) řádná rozvahamimořádná rozvaha Oceňování majetku -hlavní zásadou je oceňování na bázi historických cen. - podnik oceňuje majetek a závazky při pořízení majetku, závazku, ke konci kalendářního roku (nebo v jiném okamžiku, např. likvidace). 1 - Oceňování DM - při pořízení (nabytí - v průběhu roku) - pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek pořízený dodavatelsky. - pořizovací cenou se oceňují majetkové účasti - cenné papíry a podíly. - vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností. - reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek nabytý darováním, bezúplatně nabytý, při inventarizaci nově zjištěný dl. maj, vklady dl. maj. Zůstatková cena = Pořizovací cena - Výše opotřebení. Účetní odpisy dl. maj. -Používané metody odpisování 1) Lineární, 2) Zrychlené - metoda DDB, metoda SYD, 3) Založená na výkonu. 2 - Oceňování krátkodobého majetku. Oceňování zásob - při pořízení, pořizovací cenou. Pořizovací cena se člení na cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. - vlastními náklady se oceňují zásoby vytvořené vlastní činností (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, hotové výrobky). - reprodukční cenou jsou oceněny zásoby pořízené bezplatně (dary, dědictví). Ve skladové evidenci seoceňují zásoby: váženým aritmetickým průměrem, FIFO (first in, first out) ke konci kalendářního roku. Reálnou hodnotou se oceňují zásoby v případě přeměn společností nebo družstev. Oceňování závazků, rezerv - při pořízení. Závazky při jejich vzniku, převzetí - jmenovitou hodnotou. Rezervy - ocenění ve výši stanovené podnikem. 3 - Oceňování majetku tržní hodnotou Majetek je pojem právnický - hmotný, nehmotný. Hodnota je ekonomický pojem. Tržní hodnota má vyjadřovat cenu, za kterou by pozemky a budovy mohly být prodány. Cena je ekonomický pojem.Smluvní cena - dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. Regulovaná cena - stanovení nebo usměrnění cen cenovými orgány.Zákon o účetnictví - 4 typy cen. Znalci majetku využívají - Cena zjištěná, obvyklá, výchozí, tržní, platná. Způsoby oceňování majetku Nákladový způsob - vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. Výnosový způsob - vychází z výnosu z předmětu ocenění. Porovnávací způsob - vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Oceňování podle jmenovité hodnoty - vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní. Oceňování podle účetní hodnoty - vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví. Oceňování podle kursové hodnoty- vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu. Oceňování sjednanou cenou - cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji. Oceňování podniku Hodnota brutto- hodnota podniku jako celku. Hodnota netto- ocenění na úrovni vlastníků podniku, tj. vlastní kapitál. Hodnota podniku -je dána očekávanými budoucími příjmy. Ocenění podniku jako celku vychází z toho, že celková hodnota podniku není dána součtem hodnot jednotlivých aktiv, ale je dána užitkem, který podnik poskytuje svému vlastníkovi. Metody používané při oceňování podniku Metody výnosné- metody posuzování peněžního toku - CF, zisku, volného CF. - metody založené na kapitalizaci zisku, metoda diskontovaného CF, metoda volného CF, metoda ekonomicky přidané hodnoty EVA. Metody založené na stavových veličinách Metoda účetní - na podnik nahlíží jako na majetek a jeho cenu stanoví na podkladě údajů z účetnictví. Metoda substituční - cenu podniku stanoví na základě reprodukčních cen všech majetkových složen podniku upravených o odpisy. Náklady, výnosy a jejich členění Náklady - představují peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů - vyjadřují spotřebu hodnot, nikoli výdaje - představují spotřebu majetku a práce v peněžním vyjádření Výdaje - jsou úbytkem peněžních prostředků bez vazby na konkrétní výkony (například zaplacení faktury, zaplacení za pohonné hmoty na benzínové pumpě) - výdaje se přeměňují v náklady jen tehdy, jestliže vynaložený majetek vstupuje bezprostředně do tvorby výrobku, práce či služby - finanční přírůstky či úbytky mohou být v jiných časech, než v jakých vznikají náklady. Mez

Témata, do kterých materiál patří