Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nedokončená výroba - jedná se o produkty, na nichž byly provedeny některé výrobní operace

Hotové výrobky - finální produkty, které nejsou dosud prodané

Zboží - finální produkty, které byly nakoupeny nebo vyrobeny k přímému prodeji v obchodní síti

  • v peněžní formě

Pohledávky - z obchodního styku = dosud neuhrazené faktury, které podnik vystavil svým odb., ostatní pohledávky, např. vůči zaměstnancům, finančnímu úřadu, atd.

Krátkodobý finanční majetek - peníze v pokladně, BÚ, krátkodobé CP, ceniny, atd.

Časové rozlišení - položky přechodného charakteru mezi majetkem a náklady/výnosy

  • náklady příštích období - výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období

  • komplexní náklady příštích období - položky, které se týkají nákladů příštích účetních období a které se souhrnně vztahují k danému účelu

  • příjmy příštích období - částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU - STRUKTURA PASIV

VLASTNÍ KAPITÁL

- vlastní kapitál v podniku jednotlivce tvoří jeho peněžité i nepeněžité vklady

- vlastní kapitál obchodní společnosti je rozdělen do několika položek:

  • Základní kapitál

- je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků do společnosti

- ve společnosti s r. o. a v akciové společnosti se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku

- v a. s. základní kapitál vzniká vydáním (emisí) akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě

  • Kapitálové fondy

- jsou vytvářeny z kapitálových vkladů (darů, dotací a ostatních vkladů společníků) a nezvyšují základní kapitál společnosti

- patří sem i emisní ážio, tj. rozdíl mezi emisní a jmenovitou cenou akcií, popř. vkladů do základního kapitálu.

  • Fondy ze zisku

- jsou vytvářené podle ObchZ, popřípadě stanov, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny nebo podle zákona o státním podniku

- patří sem rezervní fond (ke krytí ztrát), u družstev nedělitelný fond a dále statutární a ostatní fondy.

  • Výsledek hospodaření

- je nerozdělený zisk (nebo neuhrazená ztráta) minulých účetních období a zisk nebo ztráta běžného účetního období

CIZÍ KAPITÁL

- je dluhem podniku, který podnik musí v určené době splatit

- podle této doby ho dělíme na:

  • Dlouhodobý cizí kapitál

- tvoří dlouhodobé bankovní úvěry (např. hypotekární úvěry), termínované půjčky (obvykle k financování určitého dlouhodobého majetku), vydané podnikové obligace a dlužní úpisy, leasingové dluhy a jiné dlouhodobé závazky

  • Krátkodobý cizí kapitál

- zahrnuje závazky podniku, které jsou splatné během jednoho roku

- patří mezi ně krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry (dodavatel dodá zboží na úvěr – v rozvaze jsou uvedeny pod názvem závazky z obchodního styku), zálohy přijaté od odběratelů (jsou k dispozici podniku do doby dodávky – označují se též jako odběratelský úvěr), půjčky, částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky k zaměstnancům), nezaplacené daně, výdaje příštích období (náklady, které budou zaplaceny v budoucnu), dlužné dividendy aj.

Témata, do kterých materiál patří