Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

i příjmy a náklady vzniká tedy časový nesoulad Klasifikace(členění) nákladů: podle druhů vynaložených ekonomických zdrojů (druhové členění),podle účelupodle závislosti na změnách v rozsahu aktivity (objemu) výrobkůz hlediska potřeb rozhodování ad 1)Druhové členění nákladů Odpovídají na otázku: Co bylo spotřebováno? Spotřeba surovin a materiálu,odpisy,mzdové a ostatní osobní náklady,finanční náklady,náklady na externí služby, apod. ad 2)Účelové členění N podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů a středisekpodle výkonů tj. kalkulační třídění nákladů ad 3)Členění nákladů dle objemu výroby Náklady fixníFN - s vyráběným množství se tyto náklady nemění, musí se hradit, i když se nevyrábí - do fixních nákladů patří zejména: odpisy, splátky úvěrů, leasingy, pronájem, daně a další Náklady variabilní VN - s vyráběným množstvím se zvyšují - mezi variabilní náklady řadíme přímé mzdy, přímý materiál a ostatní přímé náklady Nákladová fce -parametrem N fce se rozumí stanovení hodnot VN v jednotkových a celkových FN v nákladové funkci - obecná nákladová funkce:N = FN + vn∙Q Rozdíl mezi homogenní a nehomogenní produkci Homogenní produkce– nebo-li produkce stejnorodá, podnik vyrábí pouze jeden druh výrobku. V tomto případě jsou jednotkové variabilní náklady vyjádřeny v Kč/ks a objem produkce v ks. Nehomogenní produkce –nebo-li produkce různorodá, podnik vyrábí široké spektrum různých výrobků (desítky, stovky nebo tisíce různých výrobků). - pokud chceme vyjádřit nákladovou funkci za celou výrobu, nemohou být variabilní náklady a objem produkce vyjádřeny ve stejných jednotkách jako u homogenní produkce - v tomto případě je variabilní složka vyjádřena jako – průměrný variabilní náklad připadající na 1 Kč objemu produkce, nebo-li kolik je variabilní složka z jedné koruny tržeb - objem produkce je u nehomogenní produkce vyjádřen v peněžních jednotkách PŘ: Firma ČIPEX vyrábí počítačové čipy. Vypočítejte velikost fixních a variabilních nákladů, jsou-li celkové náklady prvovýrobu 10 000 čipů 100 000Kč, při výrobě 20 000čipů 150 000Kč. ŘEŠ: Nákladová f-ce: 100 000 = FN + 10 000 × vn a zároveň 150 000 = FN + 20 000 × vn. Fixní náklady(FN) jsou 50 000KčVariabilní náklady na výrobu jedné položky(vn) jsou 5Kč Metody pro stanovení parametrů nákladových funkcí: klasifikační analýza (expertní analýza),metoda dvou období,metoda průměrů,grafické řešení (bodový diagram),regresní a korelační analýza,aj. ad 1)Klasifikační analýza - založena na roztřídění jednotlivých nákladových položek do skupin variabilních a fixních (konstantních) nákladů na základě posouzení jejich chování při měnícím se objemu produkce ad2)Metoda dvou období - využívá ke konstrukci nákladové funkce pouze dva extrémní body ve výrobě - principem řešení je sestavení rovnice přímky s využitím „souřadnic“ dvou extrémních bodů: 1. NQMIN=v· QMIN +FN 2. NQMAX =v∙ QMAX +FN ad 3)Metoda průměrů Sledovaná období se seřadí buď vzestupně nebo sestupně dle objemu produkce s příslušnou výší celkových nákladůTakto seřazený interval se rozdělí na poloviny, kde jedna polovina obsahuje maximální hodnoty a druhá minimální hodnoty objemů produkce s příslušnou výší celkových nákladůPro maxima i minima se vyjádří průměrné hodnoty objemů produkce a nákladů. Dostáváme tedy průměrné hodnoty Qmax, Nmax, Qmin a Nmin.Pro maximum i minimum se sestaví výchozí nákladová funkce. Tímto se vytvoří soustava 2 lineárních rovnic o dvou neznámých (FN, v)Řešení soustavy je nalezení konstant nákladové funkce (FN, v) Využití nákladových funkcí v podnikové praxi Znalost fixních a variabilních nákladů umožňuje posuzovat efektivnost racionalizačních opatření, slouží ke srovnání různých variant technologických postupů, výběru vhodné lokality pro pobočkovou síť a podobně. Výsledek hospodaření a jeho členění Cíl: vysvětlit pojem výsledek hospodaření podnikuvysvětlit úlohu zisku v podnikáníurčit vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a nákladycharakterizovat výkaz zisku a ztráty Výnosy - představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období, bez ohledu na to jestli za ně bylo zaplaceno provozní výnosy,finanční výnosy,mimořádní výnosy. Výsledek hospodaření (HV = V - N) - je rozdíl mezi jeho celkovými výnosy a celkovými náklady za určité období - je-li rozdíl kladný, vzniká podniku zisk - je-li záporný, vzniká ztráta Rozlišu

Témata, do kterých materiál patří