Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  • Rezervy

- vytváří podnik buď za určitým účelem (např. na opravy) nebo mají obecný charakter

Časové rozlišení

- obsahuje tituly časové rozlišení, které mají pasivní zůstatek

  • výdaje příštích období - náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn

  • výnosy příštích období - příjmy, které věcně patří do výnosů v příštích účetních obdobích)

Bilanční rovnice

Σ Aktiv = Σ Pasiv

Druhy rozvahy (dle okamžiku sestavení):

  • zahajovací rozvaha (ke dni založení podniku)

  • počáteční rozvaha (na počátku účetního období)

  • konečná rozvaha (na konci ú.o. a při ukončení podnikání)

  • řádná rozvaha

  • mimořádná rozvaha

Oceňování majetku

- hlavní zásadou je oceňování na bázi historických cen.

- podnik oceňuje majetek a závazky při pořízení majetku, závazku, ke konci kalendářního roku (nebo v jiném okamžiku, např. likvidace).

1 - Oceňování DM - při pořízení (nabytí - v průběhu roku)

- pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek pořízený dodavatelsky.

- pořizovací cenou se oceňují majetkové účasti - cenné papíry a podíly.

- vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.

- reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek nabytý darováním, bezúplatně nabytý, při inventarizaci nově zjištěný dl. maj, vklady dl. maj.

Zůstatková cena = Pořizovací cena - Výše opotřebení.

Účetní odpisy dl. maj. - Používané metody odpisování

1) Lineární,

2) Zrychlené - metoda DDB, metoda SYD,

3) Založená na výkonu.

2 - Oceňování krátkodobého majetku.

Oceňování zásob - při pořízení, pořizovací cenou. Pořizovací cena se člení na cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady.

- vlastními náklady se oceňují zásoby vytvořené vlastní činností (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, hotové výrobky).

- reprodukční cenou jsou oceněny zásoby pořízené bezplatně (dary, dědictví).

Ve skladové evidenci se oceňují zásoby: váženým aritmetickým průměrem, FIFO (first in, first out) ke konci kalendářního roku.

Reálnou hodnotou se oceňují zásoby v případě přeměn společností nebo družstev.

Oceňování závazků, rezerv

- při pořízení. Závazky při jejich vzniku, převzetí - jmenovitou hodnotou.

Rezervy - ocenění ve výši stanovené podnikem.

3 - Oceňování majetku tržní hodnotou

Majetek je pojem právnický - hmotný, nehmotný.

Hodnota je ekonomický pojem.

Tržní hodnota má vyjadřovat cenu, za kterou by pozemky a budovy mohly být prodány.

Cena je ekonomický pojem. Smluvní cena - dohoda mezi prodávajícím a kupujícím.

Regulovaná cena - stanovení nebo usměrnění cen cenovými orgány. Zákon o účetnictví - 4 typy cen.

Znalci majetku využívají - Cena zjištěná, obvyklá, výchozí, tržní, platná.

Způsoby oceňování majetku

Témata, do kterých materiál patří