Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VZZ v účelové struktuře je uspořádán následovně:

 • hrubý zisk nebo ztráta(tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb –náklady prodeje)

 • provozní výsledek hospodaření

 • finanční výsledek hospodaření

 • výsledek hospodaření za běžnou činnost

 • mimořádný výsledek hospodaření

 • výsledek hospodaření za účetní období

 • výsledek hospodaření před zdaněním

Financování podniku

Cíle:

 • objasnit pojem financování podniku

 • klasifikovat finanční zdroje podniku

 • vysvětlit princip cash flow pro finanční řízení

 • objasnit tzv. zlatá pravidla financování

 • definovat základní ukazatele finanční analýzy podniku

Financování = získávání finančních zdrojů (obecněji kapitálu ve všech jeho formách) a jejich použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku.

Důvody pro opatřování kapitálu:

 • založení podniku – prvotní vybavení podnikatelského subjektu zdroji za účelem krytí provozních a investičních potřeb;

 • rozšiřování podnikatelských aktivit – financování nových investičních projektů, pro které je nezbytné navýšení dosavadního kapitálu podniku;

 • financování sanace – opatření vedoucí k obnovení rentability a likvidity u podniků ohrožených ve své existenci.

Finanční řízení (finanční management) - má za úkol zajistit růst tržní hodnoty podniku, průběžnou platební schopnost a průběžnou likviditu majetku.

Hlavní úkoly finančního řízení podniku jsou:

 • získávat kapitál (peníze, fondy) pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře a jejích změnách (získat úvěr, vydat akcie nebo obligace, restrukturovat zdroje aj.),

 • rozhodovat o umístění kapitálu (nakoupit aktiva a financovat běžnou činnost podniku, vývoj nových výrobků a nových technologií, vracet vypůjčený kapitál investorům, volný kapitál investovat do pozemků a jiných hmotných statků nebo do akcií a jiných cenných papírů),

 • rozhodovat o rozdělení zisku (reinvestovat jej nebo vyplatit ve formě dividend, tj. navrhovat dividendovou politiku podniku (u a.s.)

 • plánovat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku tak, aby byla zajištěna jeho finanční stabilita.

Finanční řízení je ovlivňováno dvěma faktory:

 • faktorem času,

 • faktorem rizika.

Faktor času spočívá v tom, že peněžní jednotka vyplacená nebo přijatá v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu. Při finančním rozhodování je nutno mít na zřeteli, že hodnota peněz se v čase neustále mění.

Peníze, které máme k dispozici, mají dnes větší užitnou hodnotu než stejné množství peněz v budoucnosti, neboť:

 • při jejich investování mohou přinést v budoucnu další peníze (např. dividendy, úroky),

 • dnešní kupní síla je vyšší a tím nám umožní větší spotřebu oproti spotřebě stejného obnosu v budoucnosti.

Faktor rizika spočívá v tom, že ten, kdo rozhoduje, tj. vybírá jednu z možných variant, si není jist výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk a varianta s menším rizikem přináší menší zisk.

Témata, do kterých materiál patří