Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

zisk (výsledek hospodaření) projektu. Dva možné způsoby: úprava výnosů (cash flow)úpravou podnikové diskontní míry Součástí analýzy rizika projektu je i stanovení tzv. operačního prostoru investičního projektu, který vymezuje takové změny rizikových faktorů, v jejichž rámci je projekt ještě přijatelný. Sem patří i stanovení tzv. bodu zvratu (kritického bodu rentability, kritického bodu objemu výroby), minimální ceny, maximálních nákladů atd., SHRNUTÍ: Dlouhodobé úlohy, resp. úlohy o budoucí kapacitě ovlivňují budoucí úspěšnost podnikuŘešení těchto úloh obecně vychází z ekonomického pojetí nákladůMetody řešení obecně vychází ze dvou základních situací a to buď hledáme pro náš záměr nejlepší variantu, nebo náš kapitál nejvýhodněji investujemeJe v hodné často jednotlivá kriteria kombinovat, resp. Použít více kriteriálního hodnoceníČím je vyšší hodnota diskontní sazby použitá při výpočtu čisté současné hodnoty, tím je vypočtená hodnota čisté současné hodnoty nižší a naopakVnitřní výnosové procento musí být vyšší než je hodnota použité diskontní sazby. Výrobní a zásobovací činnost podniku VÝROBNÍ ČINNOST - proces vytváření výrobků (služeb) prostřednictvím nasazení pracovní síly, technických prostředků, materiálu, služeb, informací s ohledem na technologické podmínky a pravidla jednání7 -Výroba je proces,kdy jsou vytvářeny za spoluúčasti všech výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje, kapitál) nové hodnoty, a to statky a služby, které mají uspokojit lidské potřeby. - Je transformace vstupů na výstupy prostřednictvím hmotných, nehmotných a lidských složek. Členění výrobního procesu a)Podle stupně mechanizace : ruční výroba - práci vykonává člověk,mechanizovaná výroba - práci vykonává stroj, který řídí člověk,automatizovaná výroba - práci vykonává stroj bez zásahu lidské ruky; b)Podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu: kusová výroba - jeden nebo několik málo kusů určitého druhu a velká rozmanitost vyráběných druhů. Většinou se jedná o výrobu na zakázku (např. zubní protézy, lanovky, výrobky na míru).sériová výroba - větší množství výrobků jednoho druhu a menší množství vyráběných druhů. Vyznačuje se opakovatelností (např. el. spotřebiče, motocykly, atd..). Podle počtu vyráběných kusů ji členíme na velkosériovou a malosériovou. hromadná výroba - velké množství jednoho druhu výrobku (případně v několika typových obměnách). Typická pro spotřební průmysl. (např. výroba šroubů, hřebíků, obuvy atd…). Kapacita, výkon, norma pracnosti Kapacita – schopnost určitého zařízení (stroje, dílny) za optimálních podmínek vyrobit určité množství výrobků za určitou dobu. (V nejjednodušším vyjádření je to součin výkonu zařízení a doby činnosti)Výkon výrobního zařízení – maximální množství výrobků vyrobených za jednotku časuNorma pracnosti výrobku – čas potřebný k výrobě jednoho výrobku Výrobní kapacita výrobní kapacitapodniku je maximální množství výrobků, které podnik může vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (zpravidla rok).optimální podmínky jsou podmínky nejpříznivější (dostatečný počet pracovníků, dostatek materiálu, stroje o běžné poruchovosti apod.). Produktivita práce Produktivita – v obecném pojetí jde o poměřování výstupů se vstupy. Čím více výstupů je s danými vstupy dosaženo, tím je vyšší produktivita.Produktivita práce (PP) představuje množství produkce připadající na pracovníka, na hodinu práce, atd. Časový efektivní fond - Představuje kalendářní časový fond (365 dnů), od kterého odečteme všechny neprovozní dny (neděle, soboty, svátky, plánované opravy strojů, celozávodní dovolená apod.) a dále odečteme časové ztráty na opravy, seřízení a údržbu výrobních zařízení. - Takto získaný čistý časový fond se vynásobí směnností a počtem hodin ve směně. Zjistíme-li, že stávajícíkapacita je nedostatečná: zvažujeme, zda by se dalo zvýšit její využití např. zavedením více směn, zkrácením doby oprav, odstraněním prostojů...;není-li možno využití zvýšit, pak pořídíme další investiční majetek Nový investiční majetek pořizujeme: je-li stávající kapacita nedostatečná (i po případném zvýšení jejího využití),jestliže začínáme s podnikáním nebo rozšiřujeme svou činnost,je-li stávající investiční majetek již opotřeben nebo zastaralý. ZÁSOBOVACÍ ČINNOST - Důležitost této činnosti spočívá v co nejmenších nutných zásobách. - Tento důvod je dán v tom, že v zásobách materiálu, nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, nakupovaných součástí je vázán kapitál. - Základní dělení zásob tedy je: zásoby materiálu, nedokončené výroby, zboží a hotových výrobků. Členění zásob nedokončená výroba– nedokončené výrobky v takovém stupni technologické rozpracovanosti, že zatím nejsou prodejné – rozešité kalhoty, roztavené železo v peci atd…polotovary – rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už dokončené. Je možné je již prodat, např. odlitek, deska dřeva atd…hotové výrobky– výrobky, které firma již dokončila a jsou tedy určeny k prodeji zboží– je vše co je nakoupené (už hotové) za účelem dalšího prodejemateriál

Témata, do kterých materiál patří