Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Možnosti rozdělení zisku po zdanění:

 • povinná tvorba rezervního fondu

 • zvýšení základního kapitálu

 • tvorba dalších fondů

 • výplata tantiém

 • výplata dividend

 • výplata podílů na zisku zaměstnancům

 • nerozdělený (zadržený) zisk

Analýza bodu zvratu

- vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady

Při neměnné ceně se tržby vyvíjejí podle vztahu:

T = c*Q

Celkové náklady mají tento průběh:

N = F + v*Q

(lineární nákladová funkce)

Objem výroby, který odpovídá průsečíku přímky tržeb a přímky nákladů nazýváme bod zvratu (též kritický bod rentability, bod krytí nákladů, bod zisku, bod vyrovnání, mrtvý bod, nulový bod) označíme jej QBZ.

T = N

c*Q = F + v*Q

QBZ= F / (c –v)

Cílem podniků je produkovat zisk a proto nestačí, aby operovaly na bodu zvratu, ale musí vyrábět a realizovat alespoň takový objem výroby, který přinese i určitý zisk.

Je-li stanoven požadovaný objem zisku (Zmin), pak nový objem výroby zjistíme rozšířením rovnice o výši požadovaného zisku:

QZmin = (F + Zmin) / (c –v)

Ze vzorce pro výpočet bodu zvratu je zřejmé, že neznámou může být kterákoli veličina.

Můžeme počítat minimální prodejní cenu, maximální variabilní náklady na 1 kus, maximální výši fixních nákladů, potřebné využití výrobní kapacity, popř. řešit kombinované úlohy.

c = (F/Q) + v

v = c –(F/Q)

F = Q * (c –v)

Výše uvedené vzorce platí pro podnik se stejnorodou výrobou (objem výroby je možné vyjádřit naturálními jednotkami).

Vzorec pro výpočet bodu zvratu pro podnik, který vyrábí různorodý výrobní sortiment (např.desítky různých druhů, jak tomu je u strojírenských, konfekčních a podobných podniků) je následující:

Q*BZ= F / (1 –v*)

kde Q*BZ=objem výroby v Kč (tržby) odpovídající bodu zvratu

v*= variabilní náklady [Kč] na 1 Kč výroby (tržeb) v daném období

V případě požadovaného (minimálního) zisku za určité období:

Q*Zmin = (F + Zmin) / (1 -v*)

Jmenovatel zlomku (1 -v*) je obdoba příspěvku na úhradu, tentokrát nikoli příspěvku připadajícího na 1 výrobek, ale příspěvku připadajícího na 1 Kč tržeb. Bod zvratu QBZbude vyjádřen vKč, tj. vobjemu výroby nebo tržeb vKč.

Výkaz zisku a ztrát

- přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření podniku podává výkaz zisku a ztráty, stručně nazývaný výsledovka. Výkaz zisku a ztráty je možno sestavovat:

 • v druhové struktuře nákladů

 • v účelové struktuře nákladů

VZZ v druhé struktuře nákladů je uspořádán následovně:

 • obchodní marže(tržby za prodej zboží –náklady na prodané zboží)

 • přidaná hodnota(obchodní marže + výkony –výkonová spotřeba)

 • provozní výsledek hospodaření

 • finanční výsledek hospodaření

 • výsledek hospodaření za běžnou činnost

 • mimořádný výsledek hospodaření

 • výsledek hospodaření za účetní období

 • výsledek hospodaření před zdaněním

Témata, do kterých materiál patří