Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím o budoucím vývoji podniku.slouží řadu let a jsou zdrojempřírůstků zisku podniku, ale zároveň i fixních nákladů.nesprávně zaměřená a neefektivní investice může podniku způsobitvážné finanční problémy a přivést podnik i k bankrotu. Investiční rozhodnutí: Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice je její: výnosnost(rentabilita), tj. vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí,rizikovost(tj. stupeň nebezpečí), že nebude dosaženo očekávaných výnosů,doba splacení(tzv. stupeň likvidity investice), tj. doba přeměny investice zpět do peněžní formy. Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. Rozhodování o investicích: do čeho investovat (např. nová řídící jednotka výrobní linky)kolik (cena pořízení 4 mil. Kč, doprava + instalace 1 mil. Kč)kdy (v návaznosti na vývoj nového produktu)kde (místní příslušnost) Určení kapitálových výdajů na investici: pořizovací cena investice - nákupní ceny plus veškeré pořizovací a jiné náklady,výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného majetku - o příjmy se investiční náklady snižují,daňové vlivy apod. Odhad budoucích čistých příjmů (CF) odhadována jsou i rizika, se kterým jsou tyto příjmy spojeny,marketingové oddělení připraví analýzu trhu,technický a výrobní úsek musí zjistit výrobní náklady,zásobovací oddělení dodá podklady pro materiálové kalkulace výrobků,finanční oddělení poskytne údaje o ceně použitých zdrojů. Určení nákladů na kapitál: vlastní kapitál - nákladem je požadovaný výnos z kapitálu (očekávané dividendy)cizí zdroje - (úvěr, obligace), pak náklady je úrok z úvěru.UrčeníWACC Diskontní sazba: Diskontní sazba výrazně ovlivňuje výpočet rozhodujících kritériíSprávná volba diskontní sazby ovlivňuje výsledek našeho rozhodováníMožné určení diskontní sazby: Metoda průměrných nákladů kapitálu D E WACC = kd (1 – T) ------ + ke -------- C C Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů: účelem je její porovnání s kapitálovými výdaji na investici.výnosy vznikají v delším období, a proto je musíme přepočítat na stejnou časovou bázi(rok pořízení investice).budoucí hodnotu tedy přepočítáváme na současnou hodnotu. Na reálnosti odhadu kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého investičního plánování. Metodou diskontovaných cash flow DCF Základní členění úloh o budoucí kapacitě: Úlohy, které berou na zřetel faktor času: Čistá současná hodnota Index rentability Vnitřní výnosové procentoOstatní kritéria : Doba návratnosti 1) Doba návratnosti investice: Vyjadřuje čas provozu, za který se investované prostředky navrátí provozním efektem I = Suma(Zi + Qi) I – investiční náklad (kapitálový výdaj), Zi – zisk v i-tém roce, Qi – odpisy v i-tém roce. Nevýhody metody doby splacení: nerespektování faktoru času (tento nedostatek lze odstranit diskontováním čistých výnosů),zanedbání výnosů po době návratnosti, které mohou mít pro projekt rozhodující význam. 2) Hodnocení investic – Čistá současná hodnota (ČSH) • Jde o teoreticky nejpřesnější metodu investičního rozhodování, založenou na respektování faktoru času pomocí diskontního počtu. • ČSH vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotu kapitálových výdajů na investice. 3) Vnitřní výnosové procento Tato metoda je rovněž založena na koncepci současné hodnotySpočívá v nalezení diskontní míry, při které je současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná hodnotě kapitálových výdajů na investiciProtožei (diskontní sazba)je číslo, které hledáme, musíme postupovat metodou pokusů a a omylů, a postupně rozdíl levé a pravé strany rovnice snižovat tak dlouho, až se rovnají a nebo je jejich rozdíl nulový.Tato metoda je v praxi velmi oblíbená a používaná, protože udává předpokládanou výnosnost investicePokud je investice na úvěr, mělo by být VVP vyšší než je úroková míra 4) Metoda indexu ziskovosti:Index ziskovosti = Σ SHCF / kapitálové výdaje; Index > 1 přijatelná investice INVESTIČNÍ RIZIKO Jedním ze znaků podnikání je nejistota a riziko. Investiční riziko je tedy spojeno s pravděpodobností budoucích výnosů: Čím je větší pravděpodobnost nízkých nebo dokonce záporných výnosů (ztráty), tím je investice (nebo jiné rozhodnuto rizikovější. Analýza rizika tvoří důležitou část hodnocení každého jednotlivého projektu. K jejich určení se u velkých firem vytváří specializované týmy a používají se různé metody (rozhodovací stromy, scénáře, simulace aj.). Analyzuje se i citlivost očekávaného zisku na jednotlivé faktory, tzv. analýzy citlivosti (sensitivity analysis). Ta u zjištěných rizikových faktorů určuje sílu jejich vlivu na

Témata, do kterých materiál patří