Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Diagnostická činnost vybraného žáka - portfoliový úkol se sebehodnocením

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Pedagogická diagnostika Portfoliový úkol – diagnostická činnost v praxi Obor studia: Učitelství matematiky pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy Forma studia: magisterské navazující prezenční dvouoborové Školní rok: 2017/2018 (semestr: podzim 2017) Jméno studenta: Bc. Daniel Sikora (UČO 430 115, skupina SZ6046/03) Sebehodnocení 5 4 3 2 1 N Velmi úspěšně Úspěšně Průměrně Částečně neúspěšně Zcela neúspěšně Kritérium nelze použít Používám terminologi PD 4 Volím vhodné metody a nástroje k cílům diagnostické činnosti 5 Provádím sběr adekvátních dat 5 Vyhodnocuji a interpretuji získaná data 5 Formuluji zjištění (diagnózu) a možná opatření 4 Formální úprava práce 5 Peer-assessment 5 4 3 2 1 N Velmi úspěšně Úspěšně Průměrně Částečně neúspěšně Zcela neúspěšně Kritérium nelze použít Používá terminologi PD 5 Volí vhodné metody a nástroje k cílům diagnostické činnosti 5 Provádí sběr adekvátních dat 5 Vyhodnocuje a interpretuje získaná data 5 Formuluje zj ištění (diagnózu) a možná opatření 4 Formální úprava práce 5 Diagnostika žáka Zadání práce: Vyberete si jednoho žáka třídy, ideálně žáka s obtížemi při učení, v chování, nebo i žáka nadaného a realizujte diagnostickou činnost dle následujícího postupu: 1. Zjistěte si informace k vybranému žákovi od učitele, třídního učitele, popř. pracovníků školního poradenského pracoviště. 2. Charakterizujte žáka, jeho obtíže a uveďte důvod, proč jste si ho vybrali. 3. Zformulujte cíl diagnostické činnosti. 4. K danému cíli zvolte vhodné metody diagnostické činnosti: vyberete si minimálně tři metody, které použijete a doložíte sběr dat. 5. Vyhodnoťte data, interpretujte je. 6. Zformulujte zjištění. 7. Zformulujte opatření a připravte si plán podpůrných opatření, nebo IVP. 1. Charakteristika žáka Při příležitosti této diagnostické činnosti jsem si vybral chlapce jménem Milan ve věku 12 let, který je žákem 6. třídy běžné vesnické základní školy v obci Písek, náležící okresu Frýdek-Místek, v Moravskoslezském kraji. Milan nežije se svými biologickými rodiči, je v péči adoptivních rodičů, kteří si Milana osvojili poměrně brzy po jeho narození. Jeho adoptivní rodiče jsou údajně vysokoškolsky vzdělaní a na dobré úrovni, na výchově Milana se podílí poměrně pečlivě, kromě něj již žádné děti nemají. Důvodem, proč jsem si vybral právě Milana je ten, že mi již na první pohled přišel velice odlišný od svých spolužáků. Zejména je nápadný svým vzrůstem. Výška jeho postavy je výrazně menší než u ostatních spolužáků, dala by se přirovnat zhruba žákovi 4. třídy. Také jeho hmotnost je spíše nižší. Ve své třídě ani ve škole údajně nikým šikanován není. Často se však u něj vyskytují obtíže při celkovém zvládání svých školních povinností především v důsledku jeho projevů nepozornosti či roztěkanosti. Diagnostickou činnost Milana mi bylo umožněno provádět v hodinách matematiky, kde údajně přes zvýšené úsilí paní učitelky i rodičů byl Milan na čtvrtletí hodnocen známkou 3, je zde však obava, že se jeho prospěch bude zhoršovat. 2. Cíl diagnostické činnosti Položil jsem si v rámci své diagnostické činnosti za cíl zjistit více informací týkajících se příčin Milanových potíží především při zvládání školních povinností. Dále se také pokusit co nejpřesněji pojmenovat druh jeho potíží, případně konkrétně přiřadit ke kterému typu žáka se specifickými vzdělávacími potřebami se nejvíce podobá. V závěru pak formulovat vhodná doporučení v rámci návrhu podpůrného opatření. 3. Plán diagnostické činnosti Před realizací samotné diagnostické činnosti je nejprve potřeba mít s Milanem alespoň v dostatečné míře přátelský vztah, aby věděl, že se nemá vůbec bát mě ani naší spolupráce. Měl by mít pocit jistoty, že si můžeme vzájemně důvěřovat. Během realizace diagnostické činnosti při zjišťování dalších informací o Milanovi se již nenechat ovlivňovat názory či reakcemi od žáků ani od učitelů. K informacím bych měl dojít sám a názory či postřehy, které mi případně následně pomohou tyto informace vyhodnotit, by měly být taktéž vytvořeny pouze mnou samotným, bez vlivů jiných osob. Pokud mi například již bylo sděleno, případně pokud se již i sám domnívám, že Milan bývá nepozorný či roztěkaný, měl bych v rámci své diagnostické činnosti sám ověřit, jak se tyto vlastnosti u něj projevují, případně zda se vůbec projevují, anebo zda se projevuje ještě něco jiného. V závěru své diagnostické činnosti si uvědomovat a mít na paměti, že ve skutečnosti by bylo potřeba věnovat se poznávání žáka značně déle, aby mé úsudky mohly být co nejobjektivnější a má formulovaná doporučení měla v praxi co nejpřínosnější efektivitu. 4. Zvolené metody a nástroje diagnostické činnosti a) Pozorování – nestrukturované, přímé, krátkodobé, celkové, individuální, extrospekce; chronologicky zaznamenávané, během hodiny matematiky při probírání učiva dělení desetinných čísel, pondělí 4. prosince 2017, 2. vyučovací hodina b) Rozhovor – polostrukturovaný, řízený, individuální, zaznamenáván po doznění odpovědi nebo průběžně; o učebních strategiích, v době individuálního doučování z matematiky ve škole, středa 6. prosince 2017, v době 7. vyučovací hodiny, asi 20 minut c) Analýza produktu činnosti žáka – písemný produkt; zápis z žákovského sešitu z hodiny matematiky, z pátku 8. prosince 2017, 4. vyučovací hodiny  Sběr a zpracování diagnostických údajů Záznam z pozorování - sedí v první lavici u dveří - nesedí v lavici rovně, brblá si, tašku bere od umyvadla k sobě, dali mu ji tam údajně kluci ze třídy, pomůcky si sám rozházel na lavici i pod lavicí či vedle lavice (což se mu údajně stává běžně, že si sám rozhází pomůcky), místy mu z lavice stále něco padá, především propiska - pošťuchování se sousedem - projevuje známky nepozornosti, při interakci se však neprojevuje drze - když se probírá učivo, sedí sice nerovně, ale zatím celkem zaujal pozornost - odklání se, hraje si s obalem sešitu, paní učitelka (p. uč.) píše na tabuli, Milan pak zpozorní, otevírá sešit - kroutí se, nesleduje tabuli, jeho pohled vypadá spíše skleslý - hraj

Témata, do kterých materiál patří