Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3 typy přirozeného výběru >>> pohlavní výběr selekce jedinců s větší sexuální zdatností – vývoj nápadných sekundárních znaků,hypotéza handicapu– kompromis mezi přirozeným a pohl. výběrem (velké parohy = větší úspěch u samic, ale i snazší ulovení) Darwin předpokládá dědičnost znaků na potomky jen u nepohlavně se rozmnožujících; u člověka to závisí na namixování genů evoluce nesměřuje k nejlepšímu možnému řešení („celkový plán“), ale takovému, které v dané situaci maximalizuje počet potomků organismy jsou nedokonalé („evoluční fušeřina“) alela = konkrétní varianta genu teorie sobeckého genu (alely) – R. Dawkins, v evoluci nejsou selektovány organismy, ale alely, organismy jsou jen nosiče alel, které si vytvořily sobecké geny a určují tak pravidla hry koevoluce evoluce dvou druhů, které spolu souvisí (kořist a lovec), o kousek dopředu je lovec, ale dlouhodobě je dopředu kořist vznik druhů – speciace (= vznik dceřinného druhu z druhu mateřského a jejich zmnožování a rozrůzňování; součást makroevoluce) druh – rozmnožováním vzniknou plodní potomci, u pohl. rozmnožování, u nepohlavně se rozmnožujících se druh určuje podobnými vlastnostmi fylogeneze – odvětvování druhu od počátku fylogenetický strom (fylogram) – grafické znázornění fylogeneze taxon – určitá ucelená oblast (větev) fylogenetického stromu - nejčastější příčinou speciace je oddělení geologickou překážkou – vyvíjejí se izolovaně >alopatrická speciace – vznikají endemité adaptivní radiace- (pěnkavy) reprodukčně izolační mechanismy– zabraňují křížení dvou druhů Prezygotické – biotopové, časové, etologické, mechanické, inkompatibilita gametPostzygotické – mortalita v různém stádiu vývoje, sterilita hybridů (mezek – hřebec a oslice, tygon – tygr a lvice, liger – tygřice a lev) okamžitá speciace – polyploidizace (u rostlin potomci životaschopní) konvergence– druhy ve stejném prostředí vypadají podobně (rybičky ve vodě) druhová rozmanitost (biodiverzita), popsány cca 2 mil. druhů, celkem jich je 10 – 100 milionů (bez mikroorganismů) rovník – centrum biodiverzity - prales (Amazonie, Kongo) a oceán – stálé klima a nezalidněné extinkce – vymírání druhů, průběžné a hromadné (biotická krize – na přechodu období), při změnách klimatu, vliv člověka - největší rychlost vymírání v Evropě, J Asii a V Americe velkou roli zde hraje náhoda (např. impakt asteroidu) Průběh fylogenetického vývoje organismů včetně člověka paleontologie – zkoumání na základě fosílií časový sled hornin – znázorněn (chrono-)stratigrafickým schématem >>> Geologické datování – a) relativní princip superpozice princip stejných fosílií biostratigrafie – dělí vrstvy pomocí zkamenělin b) absolutní (radiometrické datování) metoda radioaktivního rozpadu postupné odštěpování neutronů, ty se slučují s 12C > těžší izotopy koncentrace14C v těle jako v atmosféře (10-10), po smrti se rozpadá – zmenšuje se množství; poločas rozpadu je 5730 let PREKAMBIUM Prahory (archaikum), starohory (proterozoikum) období od vzniku zemské kůry až po hranici s paleozoikemdiferenciace Země, tvorba atmosféry a hydrosférymnoho opakovaných vrásnění vznik štítů tvoří Pangeu I. (na jihu)ve starohorách – vzniká oceán – obklopuje prakontinent Pangeu I.před 3,5 – 4 mld lety – 1. živé organismypřed 2,5 – 3 mld lety – sinice do atmosféry O2; stromatolity – útvary tvořené činností sinic, na povrchu CaCO3 – první jednobuněčný org.tip.– málo rozvinutý život, nedostatek zkamenělin (hlavně bakterie, jednobuněčné řasy)1. mnohobuněční – před 1 mld letpřed 800 - 700 mil. lety – globální zalednění Země? („ledová koule“ – i na rovníku?), po odtání život – mnohobuň. organismy se nově objevují před 600 mil. letyEdiacarská fauna (Austrálie) – 1. otisky mnohobuněčných živočichů (svrchní proterozoikum) Starší prvohory (Paleozoikum) starší prvohory jsou členěny na kambrium, ordovik, silur, devonkambrium - původní PANGEA I. se rozdělila na LAURASII A GONDWANUkaledonské vrásnění (Ural, Skandinávské pohoří, Appalače) - kolize Laurentie a Baltiky vznik Laurasietip. – prudce vzrůstá biodiverzita mnohobuněčných, nástup živočichů s pevnými schránkami, hojný výskyt ichnofosíliív kambriu se objevují zástupci většiny kmenů živočichů (zvláště hojní láčkovci, měkkýši, hlísti, ostnokožci, členovci (trilobiti), polostrunatci (graptoliti – graptolitové břidlice); objevují se 1. obratlovci (ryby s pancířem a bez čelistí, ti jsou pak nahrazeni čelistnatci), Ichtyosteya – nejstarší obojživelník, z lalokoploutvých rybkoncem ordoviku zalednění Gondwany rozsáhlé vymírání (85% druhů)v siluru – výstup rostlin na souš – vývoj mechorostů, výtrusných rostlin, nahosemenných rostlinv devonu – 1. obojživelníci (krytolebci) - počátek variského (hercynského) vrásně

Témata, do kterých materiál patří