Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Starší prvohory (Paleozoikum)

 • starší prvohory jsou členěny na kambrium, ordovik, silur, devon

 • kambrium - původní PANGEA I. se rozdělila na LAURASII A GONDWANU

 • kaledonské vrásnění (Ural, Skandinávské pohoří, Appalače) - kolize Laurentie a Baltiky → vznik Laurasie

 • tip. – prudce vzrůstá biodiverzita mnohobuněčných, nástup živočichů s pevnými schránkami, hojný výskyt ichnofosílií

 • v kambriu se objevují zástupci většiny kmenů živočichů (zvláště hojní láčkovci, měkkýši, hlísti, ostnokožci, členovci (trilobiti), polostrunatci (graptoliti – graptolitové břidlice); objevují se 1. obratlovci (ryby s pancířem a bez čelistí, ti jsou pak nahrazeni čelistnatci), Ichtyosteya – nejstarší obojživelník, z lalokoploutvých ryb

 • koncem ordoviku zalednění Gondwany → rozsáhlé vymírání (85% druhů)

 • v siluru – výstup rostlin na souš – vývoj mechorostů, výtrusných rostlin, nahosemenných rostlin

 • v devonu – 1. obojživelníci (krytolebci)

- počátek variského (hercynského) vrásnění

- poblíž rovníku rozvoj korálových útesů

 • sražení Gondwany a Laurasie > obří pohoří Pangea II – hercynské vrásnění

barrandien – silurské a devonské vápence, CHKO Český kras, trilobiti

Mladší prvohory (mladší paleozoikum)

 • útvary karbon, perm (permokarbon)

 • variské (hercynské) vrásnění - vznik Pangey II., vyvrásnění Českého masívu

 • v karbonu – Evropa na rovníku, tropické klima → vznik ložisek černého uhlí

 • v permu – vysušení klimatu, rozsáhlé vymírání (výron CO2? Zalednění?) – 95 % druhů (např. trilobiti) → uvolnění prostoru pro obratlovce

 • éra hmyzu (metrové stonožky…), převaha výtrusných rostlin, rozvoj nahosemenných (od permu dominují)

 • rozvoj paprskoploutvých ryb a obojživelníků

 • teplo a sucho, v karbonu – 1. plazi

 • zkamenělé stromy – arankarity

Druhohory (mezozoikum)

 • rozděluje se na trias, juru a křídu

 • rozpad Pangey II., postupně vznikají dnešní kontinenty a oceány

 • v křídě – poč. alpínského vrásnění, transgrese v severní a střední Evropě → česká křídová tabule

 • teplé (o 10°C tepleji než dnes) a vlhké klima → mohutný rozvoj života – éra plazů (dinosauři)

 • rozvoj hlavonožců (amoniti – hlavonožec, připomíná loděnku), měkkýšů, korálů, ryb…

 • v triasu – 1. savci (vačnatci, hmyzožravci), v juře – 1. ptáci (archeopteryx – spojovací článek mezi ptáky a ještěry)

 • převaha nahosemenných rostlin, od křídy - rozvoj krytosemenných rostlin (možný důvod vyhynutí dinosaurů)

 • rozhraní K – T – pád asteroidu →vymírání (vymření až 75% druhů, např. dinosaurů a amonitů)

 • v triasu – největší – mastodonsaurus (4 m), rozvoj plazů

 • DINOSAUŘI > PLAZI > PTÁCI

SAVCI

lochneska (Pleziosaurus), ptakoještěr (Pterosaurus) ozubené čelisti a místo křídel blány, Apatosaurus (Brontosaurus) – býložravec, Tyranoaurus Rex (dravec a mrchožrout) – 2 mozky – jeden v hlavě a jeden v křížové míše, Ichtyornis – pták s odlehčenou kostrou, křídly, ale pořád ozubený, Thrinaxodon – savcovitý plaz

Témata, do kterých materiál patří