Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vznik druhů – speciace (= vznik dceřinného druhu z druhu mateřského a jejich zmnožování a rozrůzňování; součást makroevoluce)

druh – rozmnožováním vzniknou plodní potomci, u pohl. rozmnožování, u nepohlavně se rozmnožujících se druh určuje podobnými vlastnostmi

fylogeneze – odvětvování druhu od počátku

fylogenetický strom (fylogram) – grafické znázornění fylogeneze

taxon – určitá ucelená oblast (větev) fylogenetického stromu

- nejčastější příčinou speciace je oddělení geologickou překážkou – vyvíjejí se izolovaně > alopatrická speciace – vznikají endemité

adaptivní radiace - (pěnkavy)

reprodukčně izolační mechanismy – zabraňují křížení dvou druhů

 1. Prezygotické – biotopové, časové, etologické, mechanické, inkompatibilita gamet

 2. Postzygotické – mortalita v různém stádiu vývoje, sterilita hybridů (mezek – hřebec a oslice, tygon – tygr a lvice, liger – tygřice a lev)

okamžitá speciace – polyploidizace (u rostlin potomci životaschopní)

konvergence – druhy ve stejném prostředí vypadají podobně (rybičky ve vodě)

druhová rozmanitost (biodiverzita), popsány cca 2 mil. druhů, celkem jich je 10 – 100 milionů (bez mikroorganismů)

rovník – centrum biodiverzity - prales (Amazonie, Kongo) a oceán – stálé klima a nezalidněné

extinkce – vymírání druhů, průběžné a hromadné (biotická krize – na přechodu období), při změnách klimatu, vliv člověka

- největší rychlost vymírání v Evropě, J Asii a V Americe

velkou roli zde hraje náhoda (např. impakt asteroidu)

Průběh fylogenetického vývoje organismů včetně člověka

paleontologie – zkoumání na základě fosílií

časový sled hornin – znázorněn (chrono-) stratigrafickým schématem >>>

Geologické datování –

a) relativní

princip superpozice

princip stejných fosílií

biostratigrafie – dělí vrstvy pomocí zkamenělin

b) absolutní (radiometrické datování)

metoda radioaktivního rozpadu

postupné odštěpování neutronů, ty se slučují s 12C > těžší izotopy

koncentrace 14C v těle jako v atmosféře (10-10), po smrti se rozpadá – zmenšuje se množství; poločas rozpadu je 5730 let

PREKAMBIUM

Prahory (archaikum), starohory (proterozoikum)

 • období od vzniku zemské kůry až po hranici s paleozoikem

 • diferenciace Země, tvorba atmosféry a hydrosféry

 • mnoho opakovaných vrásnění → vznik štítů → tvoří Pangeu I. (na jihu)

 • ve starohorách – vzniká oceán – obklopuje prakontinent Pangeu I.

 • před 3,5 – 4 mld lety – 1. živé organismy

 • před 2,5 – 3 mld lety – sinice → do atmosféry O2; stromatolity – útvary tvořené činností sinic, na povrchu CaCO3 – první jednobuněčný org.

 • tip.– málo rozvinutý život, nedostatek zkamenělin (hlavně bakterie, jednobuněčné řasy)

 • 1. mnohobuněční – před 1 mld let

 • před 800 - 700 mil. lety – globální zalednění Země? („ledová koule“ – i na rovníku?), po odtání život – mnohobuň. organismy se nově objevují před 600 mil. lety

 • Ediacarská fauna (Austrálie) – 1. otisky mnohobuněčných živočichů (svrchní proterozoikum)

Témata, do kterých materiál patří