Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Management

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (260 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8.MANAGEMENT vymezení pojmu management a druhy řízení vlastnosti a dovednosti manažera, hierarchie manažerů složky managementu– kontrola – rozhodování a komunikace Vymezení pojmu management a druhy řízení Management (= řízení) - je to činnost řídících pracovníků za účelem zajištění všech činností podniku a dosažení určitých cílů. Řízení zahrnujeplánování, organizování, vedení lidí a kontrolu, všechny tyto činnosti jsou propojenyrozhodováním a komunikací. Management - skupina řídících pracovníků, manažerů Druhy řízení z hlediska času: řízení koncepční - dlouhodobé - na několik let, zabývá se tím, jaké statky a služby bude podnik produkovat, v jakém rozsahu, kde bude působit řízení operativní - krátkodobé – každodenní, na týden, měsíc, čtvrtletí, je konkrétní, stanovuje objem výroby, přijetí pracovníka, změnu cen … Vlastnosti a dovednosti manažera, hierarchie manažerů Dobrý řídící pracovník - manažer musí mít: vrozené vlastnosti: inteligence, temperament, potřeba řídit činnost jiných, umění vcítit se, porozumět, klást otázky, přesvědčovat znalosti získanéstudiem a praxí: znalosti ekonomických teorií, metod řízení, znalosti psychologie a sociologie, vyjadřovací schopnosti Manažerské dovednosti: koncepčníschopnost koordinovat a integrovat všechny zájmy organizace, rozlišovat podstatné od nepodstatného, předvídat změny, analyzovat jejich důsledky komunikačníschopnosti chápat a motivovat lidi, komunikovat s nimi, přesvědčit je technickévykonávat a rozumět práci po technické stránce,zvládnout obecné dovednosti: práce na PC, řízení auta, moderní komunikace Hierarchie manažerů vrcholový management (top management)- nejvýše postavení řídící pracovníci – např.ředitel, náměstci, prezidenti a viceprezidenti společností je to nepočetná skupina nejlépe placených lidí má odpovědnost za úspěch (prosperitu) podniku převládá práce koncepční a strategická střední management vedoucí jednotlivých podnikových útvarů, jsou podřízeni top managementu a nadřízeni nejnižšímu managementu je to početnější skupina než ta předešlá v práci převládá poskytování a získávání informací převažuje operativní řízení management "první linie", nejnižší management je nadřízen výkonným pracovníkům, jsou to mistři, vedoucí dílen, je to nejpočetnější skupina, v práci převládá operativní řízení, požaduje se znalost detailů a zvládání každodenních problémů Toto členění se vyskytuje u větších firem, u menších chybí střední management. Obr. Hierarchie managementu Složky managementu Manažerské funkce jsou typické činnosti, které vedoucí pracovníci provádějí v procesu své řídící práce: plánování organizování vedení lidí a motivace kontrola Během těchto funkcí jsou vykonávány tzv. průběžné činnosti: analyzování problémů, rozhodování, realizace a komunikace. 1. PLÁNOVÁNÍ je proces stanovení cílů, a poté vymezení cest a prostředků k jejich dosažení (několik variant). Jednu variantu zvolíme, to je plán. Plány členíme z časového hlediska na strategické, taktické a operativní. Obr.: Typy plánů STRATEGICKÉ (DLOUHODOBÉ)– rámcové, celková koncepce (2-5 let) SWOT analýza-silné (Strengths) aslabé (Weaknesses)stránkypodniku (tradice, kvalita, dodací lhůty, -příležitosti (Opportunity) ahrozby (Threat)vnějšího prostředí (růst cen ropy, energií, změny daní, nedostatek pracovníků) Volba podnikatelské strategie podle postavení na trhu:- ofenzivní (leader) – vedoucí firma na trhu, má největší zisky, musí hodně investovat -mírně ofenzivní– vyzývatel, má pozici druhého na trhu, nemusí tolik investovat do inovací, - defenzivní – následovatel, podíl na trhu je malý, jde o udržení pozice, často musí jít s cenou níže - zůstatková (zbytková) – troškař, zaměřují se na okraje a mezery trhu, to však neznamená, že se jedná o firmy malé a prodělečné (např. Johnson & Johnson) Analýza výrobního programuHodnotívýrobky podle jejich podílu na trhu a růstu tohoto podílu: HVĚZDYPENĚŽNÍ KRÁVYOTAZNÍKYPSI= Nízký podíl na trhu, který dlouhou dobu stagnuje, případně mírně klesá. Udržení ve výrobním programu je účelné, jestliže výrobky jsou vyráběny pro stabilní tržní segment. Jinak uvažujeme o jejich vypuštění, pokud budeme moci naše výrobní zdroje lépe využít. Obr.: Matice BCG TAKTICKÉ (STŘEDNĚDOBÉ) – konkretizace cílů a prostředků na roční období, sestavují se plány jednotlivých útvarů: plán prodeje, plán výroby, plán finanční, plán investic, plán zásobování, plán potřeby zaměstnanců OPERATIVNÍ (KRÁTKODOBÉ)– podrobné vymezení cílů a prostředků na krátký časový úsek (měsíce, týdny, dny) - stanoví konkrétní úkoly jednotlivým organizačním složkám podniku, řeší především vztahy uvnitř podniku. V rámci operativního plánování se sestavujílhůtové plány. Jejich realizaci zajišťujedispečerské řízení. 2. ORGANIZOVÁNÍ = cílevědomé uspořádání činností a prvků (lidí a věcí) v systému Organizování zahrnuje: organizování činnostíc) seskupování činností a pracovníků do organizačních jednotek Způsoby vytváření organizačních jednotek: podle funkcí – členění podniku na odborné úseky, ty se pak dále dělí na odbory či oddělení (nákup, zásobování, výroba, prodej, personální a technický úsek…) podle výrobků – např. divize výrobku A, divize výrobku B. Divize na rozdíl od závodu je finančně samostatná, sleduje své náklady, výnosy a tvoří zisk, část zisku odevzdává centrále a o části rozhoduje sama. podle území a oblastí – pokud má podnik své hlavní činnosti rozložené do odlišných oblastí podle zákazníků (vytvářejí často např. banky – bankovní služby pro obyvatelstvo, podniky, pro zemědělce) vytvoření organizační strukturypodniku V praxi jsou organizační struktury velmi různorodé, jsou ovlivněny: velikostí podniku, druhem výroby, územním rozmístěním, etapou rozvoje firmy Organizační struktury Liniová struktura- založena na principu jediného vedoucího v každém útvaru organizačního stupně 4. stupeň řízení-PODNIK, v čele ředitel 3. stupeň řízení-ZÁVOD, v čele ředitel závodu 2. stupeň řízení-PROVOZ, v čele vedoucí provozu 1. stupeň řízení-DÍLNA, v čele mistr Každý podnik nemusí mít všechny 4 organizační st

Témata, do kterých materiál patří