Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Základy účetnictví

Obsah:

 1. Význam, funkce a úkoly účetnictví a požadavky na něj kladené

(vznik a rozvoj účetnictví, význam a funkce, úkoly a požadavky, základ účetnictví jako systému, hlavní prvky účetního systému, uživatelé informací a jejich požadavky, účetnictví finanční a manažerské, účetní soustavy, účetní profese)

 1. Účetní konvence a všeobecné účetní zásady

(IAS/IFRS, DEU, všeobecné účetní zásady)

 1. Rozvaha (Bilance)

(Majetek podniku, rozvaha – její funkce, obsah a členění, Bilanční rovnice, oceňování majetku, koloběh majetku, Náklady – výnosy – zisk – ztráta, Osamostatnění nákladů a výnosů, rozvaha a výkaz zisků a ztát)

 1. Metodické prvky účetnictví

(účet – jeho podstata, funkce a forma, vznik nákladů a výnosů z pohledu účtů rozvahových a výsledkových, schéma základního třídění účtů, účetní záznamy, účetní knihy)

 1. Nástroje průkaznosti účetnictví

(účetní doklady, náležitosti účetních dokladů, oběh účetních dokladů, inventarizace majetku a závazků)

 1. Účetní technika

(Účetní formy)

 1. Přezkušování formální a věcné správnosti účetních zápisů

(Cíle, nástroje)

 1. Zákon o účetnictví (č. 563/1991 ve znění zákona 353/2001 Sb.)

(úkol zákona o účetnictví, věcné účetní zásady a základní předpoklady pojetí zákona, účetní jednotky, předmět účetnictví, účetní období, povinnost vést účetnictví, požadavky zákona na účetní závěrku, účetní soustavy, účetní doklad, účetní knihy, účetní závěrka, ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejňování, konsolidovaná účetní závěrka, oceňování a úroveň oceňování, úschova účetních záznamů, účetní záznamy, průkaznost účetních záznamů, přenos účetního záznamu, okamžik v účetním záznamu, opravy účetních záznamů, pokuty)

 1. Význam, funkce a úkoly účetnictví a požadavky na něj kladené

1.1. Vznik a vývoj účetnictví

Určitý stupeň ekonomického vývoje společnosti

 • První systematické vedení účetních knih – Luca Pacioli r. 1494, Severní Itálie

 • první počátky účetnictví na našem území – 2. polovina 18. století

 • rozvoj závislý na měnících se ekonomických podmínkách (industrializace)

 • pomoc rozvoje hospodářského života (zjišťování míry zhodnocení vloženého kapitálu a finanční situace, ochrana majetku, možnost rozhodování)

 • vývoj představuje rozšiřování jeho funkcí při zachování základních principů a poslání

1.2. Význam funkce účetnictví

Význam účetnictví vyplývá z užitečností jím poskytovaných informací pro jednotlivé uživatele

Základní funkce je poskytování spolehlivých informací o ekonomické zdatnosti (finanční situace, hospodářský výsledek, stabilita, výnosnost vložených prostředků, solventnost, očekávaný vývoj) všem uživatelům.

Témata, do kterých materiál patří