Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

stálé místo Periodická - k okamžiku sestavení účetní závěrky Ověření skutečného stavu inventurou: Fyzická - u hmotného, popř. u nehmotného majetku (4 měsíc před a 1 měsíc po rozvahovém dni) Dokladová - u závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, kde nelze provést fyzickou inventuru Inventurní soupisy provedení inventarizace. Inventarizační rozdíly manko ( - ) přebytek ( + ) Účetní technika Účetní formy Vlivem techniky zpracování a vzhledem k rozdílným věcným a organizačním podmínkám se účetní zápisy prováděly různou formou: přepisovací účetní forma - že každý účetní případ se zapisuje dvakrát (deník a hlavní kniha) rozpisovací forma (tabelární) - do jediné účetní knihy se zapisují společné zápisy časové a věcné propisovací účetnictví - najednou pomocí propisu se provádí zápis časový i věcný, přizpůsobené formuláře, originál je hlavní kniha a průpis deník účetní formys větším počtem deníků - samostatné deníky pokladní, bankovní, nákupu, prodeje, všeobecný, apod. Mechanizované zpracování - střední mechanizace (účtovací a fakturovací stroje) Zpracovánístroji na děrné štítky - číselné, alfanumerické Počítačové (sálové, PC) Forma vedení účetních knihnení stanovena (není možné), volbu ovlivňuje používaná výpočetní technika. Přezkušování formální a věcné správnosti účetních zápisů Cílem přezkoušení je zjistit: podvojnost účetních zápisů číselnou shodu úhrnu částek všech zaúčtovaných účetních dokladů s úhrnem obratů na účtech návaznost syntetické a analytické evidence Nástroje přezkoušení jsou: předvaha - představuje kontrolní sestavu ověřující dodržení zásady podvojnosti (tabulková předvaha obsahuje zůstatky i obraty) souhrn obratů MD všech účtů = souhrn obratů D všech účtů kontrolní soupisky - ověřuje se číselná shoda syntetických účtů na součty údajů na příslušných analytických účtech kontrolní vazby - pomocí kontrolních čísel Zákon o účetnictví (č. 563/1991 ve znění zákona 353/2001 Sb.) Úkol zákona o účetnictví zajistit informace profinanční řízení prokázat stav a pohyb majetkua výsledku hospodaření dodržet soulad se směrnicemi Evropské unie (zejména čtvrté a sedmé) aaplikovat vybrané zásady a charakteristiky Mezinárodních účetních standardů (IAS) vytvořit pro české prostředí právní rámec pro vedení účetnictví a regulaci účetní závěrky včetně jejího zveřejňování Věcné (materiální) účetní zásady, základní předpoklady pojetí zákona akruální princip věrný a poctivý obraz poskytovaný v účetní závěrce přednost obsahu před formou nepřetržité pokračování činností účetní jednotky stálost používaných účetních metod zákaz kompenzace kontinuita zásada opatrnosti Účetní jednotky právnické osoby, které majísídlo na území České republiky zahraniční osoby, pokudna území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu fyzické osoby, které podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost, pokud prokazují své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro účely zjištění základu daně z příjmu Předmět účetnictví - stav a pohyb majetku a jiných aktiv - stav a

Témata, do kterých materiál patří