Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Počáteční stav + přírůstky – úbytky = konečný stav

 • k dodržení zásady podvojnosti u převodu počátečních stavů jednotlivých aktivních a pasivních účtů se používá zvláštní účet - Počáteční účet rozvažný

 • pro samostatné sledování nákladů a výnosů (za účelem zjištění výsledků hospodaření) se otevírají, podle jejich jednotlivých druhů, samostatné nákladové účty a výnosové účty, souhrnně nazývané účty výsledkové

 • nákladové účty mají charakter účtů aktivních, výnosové účty mají charakter účtů pasivních

 • nákladové účty mají přírůstky na straně MD a úbytky na straně Dal, výnosové účty mají přírůstky na straně Dal a úbytky na straně MD

 • Výsledkové účty se při účetní závěrce převedou na Účet zisků a ztrát (účty nákladové na MD, výnosové na D), tento spolu s účty rozvahovými se převede na zvláštní účet – Konečný účet rozvažný.

 1. Vznik nákladů a výnosů z pohledu účtů rozvahových a výsledkových

1. Zvýšení aktiv a vznik výnosů (A + V +) Př.: příjem peněz v hotovosti za provedené opravy

2. Zvýšení pasiv a vznik nákladů (P + N +) Př.: mzdové náklady přiznané, ale neproplacené

3. Snížení aktiv a vznik nákladů (A - N +) Př.: spotřeba materiálu

4. Snížení pasiv a vznik výnosů (P - V +) Př.: promlčený závazek

 1. Schéma základního třídění účtů

1. Rozvahové: účty aktivní a pasivní

2. Výsledkové: účty nákladů a výnosů

3. Závěrkové

4. Podrozvahové

Podrozvahové účty

Účtuje se na nich o majetku, který ÚJ užívá, ale nevlastní nebo o něj pečuje (najatý majetek, majetek přijatý do úschovy, zásoby přijaté ke zpracování) a dále o odepsaných pohledávkách, o přísně zúčtovatelných tiskopisech, zástavním právu, pohledávkách a závazcích z leasingu, z opcí, z termínovaných vkladů, …apod.

 1. Syntetické a analytické účty

  • souborné zpracování účetních případů v peněžním vyjádření představují syntetické účty, jsou tvořeny syntetickými rozvahovými a výsledkovými účty, na nichž se zaznamenávají aktiva, pasiva, náklady a výnosy

  • podrobnější členění informací ze syntetických účtů je na analytických účtech, jsou vedeny k těm syntetickým účtům, u nichž se vyžaduje podrobnější sledování

  • záznamy na analytických účtech musí být v peněžních jednotkách, nelze použít jen měrné jednotky a vyjádření množství

  • k jednomu syntetickému účtu lze vytvořit několik úrovní analytických účtů podle potřebné hloubky členění

  • shoda mezi syntetickým účtem a k němu patřící skupinou analytických účtů se ověřujekontrolní soupiskou (forma přezkušování)

  • účetní vazba věcná je shoda zápisu počátečního stavu (obratu MD, obratu D, zůstatku) syntetického účtu a součet počátečních stavů (obratů MD, obratů D, zůstatku) všech k němu vytvořených analytických účtů

  • účetní vazba formální je shoda zápisu počátečních stavů (účetních případů) na téže straně účtu syntetického i účtu analytických

 2. Účetní zápisy

Témata, do kterých materiál patří