Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

informace požadované podle zvláštních právních předpisů o tom, zda ÚJ má organizační složku v zahraničí podléhá auditu obdobně jako ÚZ Zveřejňování účetní jednotky zapisované do obchodního rejstříku uložením do sbírky listin obchodního rejstříku (plný, zjednodušený, vč. výroční zprávy, bez ní, vč. výroku auditora, bez nich) do 30 dnů po schválení orgánem ÚJ a ověření auditorem předání Komisi pro cenné papíry Konsolidovaná účetní závěrka - je účetní závěrka sestavená a upravená metodami konsolidace (plná, poměrná, konsolidace ekvivalencí) -KÚZ podléhá vždy ověření auditorem - Konsolidující účetní jednotkaje osvobozena od konsolidace, pokud účetní jednotky ve skupiněnepřekročily nebo nedosáhly 2 ze 3 kritérií: úhrn rozvahy větší než 350 mil. Kč čistý obrat větší než 700 mil. Kč průměrný stav zaměstnanců vyšší než 500 -Osvobození nelze použít u bank a účetních jednotek, které provozují pojištění nebo zajištění - V případě konsolidace namísto účetních metod dle zákona o účetnictví může konsolidující ÚJ, která předkládá zprávu KCP použít IAS/IFRS nebo jiné mezinárodně uznávané účetní zásady. Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případuk okamžiku, k němuž se sestaví ÚZ dlouhodobý hmotný majetekopravné položky zásobyodpisy příchovky zvířatrezervy nehmotný majetekzisky, rizika a ztráty pohledávkycizí měna peněžní prostředky, ceninyreálná hodnota podíly, cenné papíry, deriváty závazky Úroveň oceňování pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena vlastní náklady jmenovitá hodnota reálná hodnota metoda váženého aritmetického průměru metoda FIFO Úschova účetních záznamů Druh účetního záznamu Uschovací doba Účetní závěrka, výroční zpráva po dobu 10 let(počínaje koncem účetního období, kterého se týkají) Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtovací rozvrh, přehledy po dobu 5 let(počínaje koncem účetního období, kterého se týkají) Účetní záznamy dokládajícíformu vedení účetnictví po dobu 5 let(počínaje koncem účetního období, kterého se týkají) Mzdové listy, daňové doklady, jiná dokumentace dle zvláštních právních předpisů – splňující podmínky pro účetní záznam podle účelu, k němuž v účetnictví slouží Mzdové listy neboúčetní záznamy o údajích potřebnýchpro účely důchodového pojištění po dobu 30 kalendářních letnásledujících po roce, kterého se týkají Účetnízáznamy pro stanovení a odvod pojistného na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti následujících po roce, kterého se týkají Účetní záznamy Obsah účetního záznamu – informace obsažená v účetním záznamu Forma účetního záznamu - konkrétní způsob zaznamenávání informace písemná forma – čitelná technická forma – čiteln

Témata, do kterých materiál patří