Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 • správném vymezení jejího předmětu a časovém harmonogramu

 • přípravě včetně výběru pracovníků

 • správném oceňování

 • správném vyčíslení a identifikaci inventurních rozdílů (včetně přirozených úbytků)

 • případné opravě účetních chyb a inventurních soupisů

 • vypořádání inventarizačních. rozdílů a účtování jak výsledků inventarizace, tak případných opravných položek

 • zahrnutí i předmětů na podrozvahových účtech, případně v jiné evidenci (např. operativní evidence)

Druhy inventarizace:

Průběžná - u zásob účtovaných podle druhů a dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo

Periodická - k okamžiku sestavení účetní závěrky

Ověření skutečného stavu inventurou:

Fyzická - u hmotného, popř. u nehmotného majetku (4 měsíc před a 1 měsíc po rozvahovém dni)

Dokladová - u závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, kde nelze provést fyzickou inventuru

Inventurní soupisy

- jsou průkazné účetní záznamy, mají zákonem předepsaný minimální obsah, archivují se 5 let po provedení inventarizace.

Inventarizační rozdíly

 • manko ( - )

 • přebytek ( + )

 1. Účetní technika

Účetní formy

Vlivem techniky zpracování a vzhledem k rozdílným věcným a organizačním podmínkám se účetní zápisy prováděly různou formou:

přepisovací účetní forma - že každý účetní případ se zapisuje dvakrát (deník a hlavní kniha)

rozpisovací forma (tabelární) - do jediné účetní knihy se zapisují společné zápisy časové a věcné

propisovací účetnictví - najednou pomocí propisu se provádí zápis časový i věcný, přizpůsobené formuláře, originál je hlavní kniha a průpis deník

účetní formy s větším počtem deníků - samostatné deníky pokladní, bankovní, nákupu, prodeje, všeobecný, apod.

Mechanizované zpracování - střední mechanizace (účtovací a fakturovací stroje)

Zpracování stroji na děrné štítky - číselné, alfanumerické

Počítačové (sálové, PC)

Forma vedení účetních knih není stanovena (není možné), volbu ovlivňuje používaná výpočetní technika.

 1. Přezkušování formální a věcné správnosti účetních zápisů

Cílem přezkoušení je zjistit:

 • podvojnost účetních zápisů

 • číselnou shodu úhrnu částek všech zaúčtovaných účetních dokladů s úhrnem obratů na účtech

 • návaznost syntetické a analytické evidence

Nástroje přezkoušení jsou:

 • předvaha - představuje kontrolní sestavu ověřující dodržení zásady podvojnosti (tabulková předvaha obsahuje zůstatky i obraty)

souhrn obratů MD všech účtů = souhrn obratů D všech účtů

 • kontrolní soupisky - ověřuje se číselná shoda syntetických účtů na součty údajů na příslušných analytických účtech

 • kontrolní vazby - pomocí kontrolních čísel

 1. Zákon o účetnictví (č. 563/1991 ve znění zákona 353/2001 Sb.)

Témata, do kterých materiál patří