Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účetní zápisy jsou účetní záznamy, jejichž obsah je určen zákonem o účetnictví a provádějí se na základě dokladů:

 • v českém jazyce (v cizím jazyce jen za podmínky srozumitelnosti)

 • trvanlivým způsobem

 • musí být připojen podpisový záznam

 • přehledně

 • srozumitelně

 • průběžně

 1. Účetní knihy

1. deník - účetní záznamy jsou uspořádány z hlediska časového (chronologicky), prokazuje zaúčtování všech účetních případů (má kontrolní funkce úplnosti)

2. hlavní kniha - účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky)

3. knihy analytických účtů - podrobnější potřebné údaje k syntetickým účtům

4. knihy podrozvahových účtů

Syntetické účty v hlavní knize obsahují minimálně:

 • zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha

 • souhrnné obraty stran MD a D účtů, alespoň za kalendářní měsíc

 • zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

 1. Nástroje průkaznosti účetnictví

Účetní jednotky jsou ze zákona o účetnictví povinny vést účetnictví:

 • úplně - zaúčtovat všechny účetní případy vztahující se k účetnímu období (věcná a časová souvislost)

 • průkazným způsobem - doložit účetní zápisy účetních případů (zdokladovat) a inventarizovat majetek a závazky

 • správně - neporušit povinnosti uložené zákonem a práv. předpisy.

Výsledkem je věrné zobrazení skutečností, které jsou předmětem účetnictví.

 1. Účetní doklady, jejich význam a druhy

Účetní doklady jsou průkazné

 • účetní záznamy, na kterých jsou zaznamenány hospodářské operace, jež jsou předmětem účetnictví a které musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.

 • ověřují hospodářskou operaci a prokazují její uskutečnění

Schéma rozdělení účetních dokladů:

podle obsahu podle počtu zaznamenaných operací

- vnější (došlé a vydané faktury) - jednotlivé (faktura, výdejka)

- vnitřní (příjemka) - sběrné (shrnutí více dokladů stejnorodých operací)

 1. Náležitosti účetních dokladů

  • označení účetního dokladu

  • obsah účetního případu a jeho účastníci

  • peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství

  • okamžik vyhotovení dokladu

  • okamžik uskutečnění účetního případu (není-li shodný s okamžikem vyhotovení dokladu)

  • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ

  • podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

 2. Oběh účetních dokladů

 1. třídění a číslování (rozdělení z hlediska věcného i časového)

 2. přezkoušení (ověření správnosti po stránce věcné i formální správnosti)

 3. zaúčtování (účtovací předpis)

 4. uschování a skartace

 1. Inventarizace majetku a závazků

  • je nezbytnou součástí účetní závěrky

  • význam spočívá v ověření průkaznosti účetních údajů

  • je povinná ze zákona o účetnictví

Kvalita inventarizace závisí na:

Témata, do kterých materiál patří