Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

pohyb závazků a jiných pasiv - náklady a výnosy (nebo výdaje a příjmy) - výsledek hospodaření Účetní období Nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců: hospodářský rok nebo kalendářní rok než 12 měsíců Povinnost vést účetnictví správné - neodporuje zákonům, neobchází účel úplné- zaúčtovány jsou veškeré skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví průkazné - všechny účetní záznamy jsou průkazné srozumitelné- lze určit spolehlivě a jednoznačně obsah účetních případů trvanlivé- zajistit trvanlivost účetních záznamů po celé období, kdy s účetní záznamy využívají včetně doby archivace Požadavky zákona na účetní závěrku Účetní závěrka musí na základě účetnictví podávatvěrný a poctivý obraz věrné - obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je zobrazen v souladu s účetními metodami poctivé - účetní metody jsou použity způsobem, který vede k dosažení věrného zobrazení Respektování všeobecně uznávaných zásad: předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti stálost metod zákaz kompenzace Kvalitativní charakteristiky informace v účetní závěrce musí být spolehlivé srovnatelné srozumitelné významné Účetní soustavy Povinnostúčtovat v soustavě podvojného účetnictví V soustavějednoduchého účetnictví mohou účtovat (výjimky): občanská sdružení, církve, náboženské společnosti, nadační fondy pokud jejich příjmy jsou menší než 6 mil. Kč obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků ÚJ o nichž to stanoví zvláštní předpis Účetní doklad jeprůkazný účetní záznam, který musí prokázat vyjmenované informace: označení účetního dokladu obsah účetního případu a jeho účastníky peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství okamžik vyhotovení účetního dokladu okamžik uskutečnění účetního případu v technické formě) Účetní knihy Podvojné účetnictví:Jednoduché účetnictví: - Deník (y)- Peněžní deník - Hlavní kniha- Kniha pohledávek a závazků - Knihy analytických účtů- Pomocné knihy (ostat. složky maj. a záv.) (z pracovně právních vztahů) Účetní závěrka Účetní závěrka je nedílný celek: Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát aPříloha, popřípadě přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Ověřování účetní závěrky auditorem - akciové společnosti - ostatní obchodní společnosti a družstva kde - úhrn rozvahy je větší než 40 mil. Kč - čistý obrat je větší než 80 mil. Kč - průměrný stav zaměstnanců je větší než 50 - zahraniční osoby, splní-li uvedené podmínky - fyzické osoby, splní-li uvedené podmínky - účetní jednotky, kterým povinnost stanovuje zvláštní právní předpis Výroční zpráva musí obsahovat nejméně informace: o minulém vývoji činnosti ÚJ a o jejím postavení nejméně za 2 bezprostředně předcházející období o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne o předpokládaném budoucím vývoji činnosti ÚJ o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů o pořizování akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby v rozsahu účetní závěrky za účet. období a výrok auditora o této ÚZ, i v rozsahu ÚZ za bezprostředně předcházející 2 účetní období

Témata, do kterých materiál patří