Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

účtu do pokladny, přijatá úhrada od odběratele Změna pasiv ( P1 + P2 - ) Zvýšení jedné položky pasiv způsobuje snížení jiné položky pasiv Příklad: úhrada závazku k dodavateli z úvěru, zvýšení základ. kapitálu z vlastních zdrojů Oboustranný přírůstek( A + P + ) Zvýšení jedné položky aktiv způsobuje současně zvýšení jiné položky pasiv Příklad: nákup zboží od dodavatele na dodavatelský úvěr, poskytnutí bankovního úvěru na účet Oboustranný úbytek( A - P - ) Snížení jedné položky aktiv současně způsobuje snížení jedné položky pasiv Příklad: úhrada závazku ke státu z běžného účtu, úhrada dodavateli v hotovosti Oceňování majetku Účetní informace je determinována (ovlivňována) naturálním vyjádřením a přiřazením oceňovací veličiny. V současné době zná naše legislativa čtyři typy cen s určitým způsobem jejich užití: cena pořízení pořizovací cena reprodukční pořizovací cena vlastní náklady Koloběh majetku je postupná přeměna hodnoty majetku z jedné formy do druhé. Charakter koloběhu závisí na typu účetní jednotky a na povaze její hospodářské činnosti. Koloběh se skládá z cyklů, které jsou charakterizovány rozsahem prostředků a jejich dobou. Podíl těchto dvou veličin se nazývá obrat. Účetnictví soustavně a důsledně zobrazuje koloběh majetku ve všech fázích přeměny jeho norem a zdrojů s použitím vhodných typů účtů. Náklady, výnosy, zisk a ztráta Účetní případy nemají vliv na velikost vlastního kapitálu Účetní případy mají vliv na velikost vlastního kapitálu (zhodnocování, efektivnost operací) při hospodářské činnosti se spotřebovává majetek (snižují se aktiva), vynakládají se práce na výrobu, nakupují se služby - vznikají náklady výsledky hospodářské činnosti jsou určeny k prodeji a představujívýnosy, které znamenají zvýšení aktiv rozdíl mezi náklady a výnosy jevýsledek hospodaření jsou-li výnosy vyšší než náklady, je dosaženzisk jsou-li výnosy nižší než náklady, vznikáztráta zisk zvyšuje stav vlastního kapitálu, ztráta vlastní kapitál snižuje Příklad: Přímý vliv nákladů a výnosů na vlastní kapitál AktivaPočáteční rozvahaPasiva Dlouhodobý majetek400Vlastní kapitál 560 Materiál200Závazky z obchod. styku 140 Peníze100 Celkem aktiva700Celkem pasiva 700 Hospodářské operace běžného období: Vliv na vlastní kapitál 560 1. Opotřebení strojů 20 -20 2. Spotřeba materiálu100-100 3. Mzdové a jiné náklady 80 -80 4. Prodej výrobků 40 +240 Konečný stav 600 AktivaKonečná rozvahaPasiva Dlouhodobý majetek380Vlastní kapitál 600 Materiál100Závazky z obchod. styku 140 Peníze100 Celkem aktiva740Celkem pasiva 740 Porovnáním konečného a počátečního zůstatku vlastního kapitálu zjistíme vytvořený výsledek hospodaření: 600 – 560 = 40, jde o zisk. Osamostatnění nákladů a výnosů Náklady a výnosy se nesledují „přes vlastní kapitál“, ale samostatně závěrečný přehled nákladů a výnosů = výkaz zisků a ztrát (výsledovka) hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy náklady Rozvaha avýkaz zisku a ztráty zobrazují dvě základní stránky téhož ekonomického jevu: majetek (formy a zdroje financování) výsledky dosažené používáním majetku za určité období Výkazy jsou vnitřně propojeny prostřednictvím výsledku hospodaření, protostejný výsledek Výkaz zisků a ztrátKonečná rozvaha Odpisy20Tržby 240Dlouhodob. majetek380Vlast. kapitál560 Spotřeb. mat. 100Materiál100Dodavatelé140 Mzdy aj.80Peníze260Zisk 40 Zisk40 Náklady 240Výnosy240Aktiva740Pasiva740

Témata, do kterých materiál patří