Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Povinnost auditu vymezuje obchodní zákoník, zákon o účetnictví a další zvláštní zákony. ÚJ může dobrovolně požádat o audit. Celá činnost auditorů a vlastní audit je legislativně vymezen v zákoně č. 254/2000 Sb. (o auditorech) a dále etickým řádem a auditorskými směrnicemi vydávanými KA ČR.

 1. Účetní konvence a všeobecné účetní zásady

Harmonizace v rámci Evropského společenství představuje vytvoření jednotného podnikatelského prostředí, včetně účetního, daňového systému a právních norem. Nástroji harmonizace účetního systému jsou mezinárodní účetní konvence, kterými jsou mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) a direktivy Evropské unie (DEU)

IAS/IFRS jsou doporučené postupy ve finančním účetnictví včetně výkaznictví. Jsou to rámcové zásady, které představují základní přístup, z něhož vychází řešení jednotlivých problémových okruhů. Používají se jednak jako národní požadavky či jako měřítko pro země, které vyvíjejí své vlastní požadavky. Každá země se musí řídit svými právními předpisy, do kterých by měly být tyto účetní standardy implementovány. IAS/IFRS jsou zaměřeny na metody a principy účtování.

DEU jsou závazné předpisy pro všechny členské státy EU. Zdůrazňují formální stránku výkaznictví. Evropská unie (resp. Evropská komise) ukládá jejich zabudování do účetních soustav. Nejznámější jsou:

Čtvrtá direktiva – zaměřuje se na harmonizaci účetní závěrky, výroční zprávy a zveřejňování

Sedmá direktiva – řeší problematiku konsolidace v ekonomickém seskupení podniků (koncern, holding,…)

Osmá direktiva – týká se auditu (ověřování) účetních výkazů.

Všeobecné účetní zásady

 • věrné zobrazení skutečnosti (vyjádření majetkové, finanční a důchodové situace ÚJ)

 • zásada ÚJ - nositelem účetnictví je vymezený subjekt

 • zásada neomezené doby trvání ÚJ (going concern)

 • zásada periodicity zjišťování HV a finanční situace ÚJ

 • zásada opatrnosti

 • vymezení okamžiku realizace

 • zákaz kompenzace, zásada konzistentnosti

 • přednost obsahu před formou

 1. Rozvaha (Bilance)

 1. Majetek podniku

Majetek podniku = všechny prostředky potřebné k jeho činnosti (hospodářské prostředky)

Účetnictví člení majetek ze dvou hledisek:

 • forma – vázanost rozmanitých hospodářských prostředků

 • zdroj – financování hospodářských prostředků

Dva pohledy na jedinou podstatu = dvojjediné chápání majetku:

konkrétní formy = AKTIVA

původ majetku = PASIVA

výchozí metodický prvek = BILANČNÍ PRINCIP (základ konstrukce rovnováhy)

R o z v a h a

AKTIVA = PASIVA

3.2. Rozvaha, její funkce, obsah a členění

MAJETEK

STÁLÁ AKTIVA OBÉŽNÁ AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek Zásoby

Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky

Dlouhodobý finanční majetek Finanční majetek

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU

VLASTNÍ KAPITÁL CIZÍ ZDROJE

Témata, do kterých materiál patří