Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Metodické prvky účetnictví Účet, jeho podstata, funkce a forma ke každé rozvahové položce je zřízen základní třídící prvek podvojného účetnictví -účet účetní kniha, ve které jsou účty vedeny - hlavní kniha (při respektování zásady podvojnosti) -podvojný zápis schematické znázornění je ve tvaruT každý účet má 2 strany, na jedné straně se evidují stavy (počáteční a konečné) s přírůstky a úbytky na straně druhé levá strana se označuje „Má dáti“ (MD), resp. „debet“ nebo „na vrub“ pravá strana se označuje „Dal“ (D), resp. „kredit“ nebo „ve prospěch“ účet se otevírá (zřizuje) na počátku účetního období se stavem k tomuto datu, který je převzatý z rozvahy a označuje se jakopočáteční stav účty vzniklé z rozvahy, kde se sledují aktiva a pasiva podniku, se nazývajíúčty rozvahovými účet převzatý zaktivMD a nazýváme jejúčet aktivní (eviduje majetek dle jeho složek) účet převzatý z pasivDal a nazýváme jejúčet pasivní (eviduje zdroj financování neboli krytí aktiv) během účetního období se jeho stav účtu mění, zvyšuje se o přírůstky, snižuje o úbytky rozeznává seobrat strany Má dáti aobrat strany Dal konečný stav (zůstatek) se zjistí z počátečního stavu (zůstatku) a z jeho změn: Počáteční stav+ přírůstky – úbytky = konečný stav k dodržení zásady podvojnosti u převodu počátečních stavů jednotlivých aktivních a pasivních účtů se používá zvláštní účet -Počáteční účet rozvažný pro samostatné sledování nákladů a výnosů (za účelem zjištění výsledků hospodaření) se otevírají, podle jejich jednotlivých druhů, samostatné nákladové účty a výnosové účty, souhrnně nazývanéúčty výsledkové nákladové účty mají charakter účtů aktivních, výnosové účty mají charakter účtů pasivních na straně Dal a úbytky na straně MD Výsledkové účty se při účetní závěrce převedou naÚčet zisků a ztrátna MD, výnosové na D), tento spolu s účty rozvahovými se převede na zvláštní účet –Konečný účet rozvažný. Vznik nákladů a výnosů z pohledu účtů rozvahových a výsledkových 1. Zvýšení aktiv a vznik výnosů(A + V +) Př.: příjem peněz v hotovosti za provedené opravy 2. Zvýšení pasiv a vznik nákladů(P +N +)Př.: mzdové náklady přiznané, ale neproplacené 3. Snížení aktiv a vznik nákladů(A -N +)Př.: spotřeba materiálu 4. Snížení pasiv a vznik výnosů(P -V +)Př.: promlčený závazek Schéma základního třídění účtů 1.Rozvahové:účty aktivní a pasivní 2. Výsledkové:účty nákladů a výnosů 3. Závěrkové 4. Podrozvahové Podrozvahové účty Účtuje se na nich o majetku, který ÚJ užívá, ale nevlastní nebo o něj pečuje (najatý majetek, majetek přijatý do úschovy, zásoby přijaté ke zpracování) a dále o odepsaných pohledávkách, o přísně zúčtovatelných tiskopisech, zástavním právu, pohledávkách a závazcích z leasingu, z opcí, z termínovaných vkladů, …apod. Syntetické a analytické účty souborné zpracování účetních případů v peněžním vyjádření představujísyntetické účty, jsou tvořeny syntetickými rozvahovými a výsledkovými účty, na nichž se zaznamenávají aktiva, pasiva, náklady a výnosy podrobnější členění informací ze syntetických účtů je naanalytických účtech, jsou vedeny k těm syntetickým účtům, u nichž se vyžaduje podrobnější sledování záznamy na analytických účtech musí býtv peněžních jednotkách, nelze použít jen měrné jednotky a vyjádření množství hloubky členění kontrolní soupiskou (forma přezkušování) účetní vazba věcná je shoda zápisu počátečního stavu (obratu MD, obratu D, zůstatku) syntetického účtu a součet počátečních stavů (obratů

Témata, do kterých materiál patří