Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Základní kapitál Rezervy

Kapitálové fondy Dlouhodobé závazky

Fondy ze zisku Krátkodobé závazky

Hospodářský výsledek Bankovní úvěry

Rozvaha

 • utříděný přehled aktiv a pasiv v určitém ocenění k určitému okamžiku

 • stav a složení majetku

 • z jakých zdrojů byl majetek pořízen

 • z časového hlediska: zahajovací, počáteční a konečná

 • statický pohled na stav a strukturu aktiv a pasiv

 • dynamický pohled jen z porovnání rozvah za více období (následných)

 • umožňuje vypočítat hospodářský výsledek

AKTIVA = PASIVA (bez zisku) + ZISK

AKTIVA + ZTRÁTA = PASIVA

 • rozvahový den, rozvahové položky, rozvahové stavy

 1. Bilanční rovnice

MAJETEK = VLASTNÍ KAPITÁL + ZISK

VLASTNÍ KAPITÁL = MAJETEK - CIZÍ ZDROJE

CIZÍ ZDROJE = MAJETEK - VLASTNÍ KAPITÁL

Vliv hospodářských operací na rozvahu

 • hospodářské operace

 1. bez vlivu na majetek a závazky

 2. vyvolávající změnu majetku a závazků

 3. účetní operace

  • účetní případy

  • účetní zápisy

 1. Čtyři základní typy změn

 1. Změna aktiv ( A1 + A2 - )

Zvýšení jedné položky aktiv způsobuje snížení jiné položky aktiv

Příklad: výběr z účtu do pokladny, přijatá úhrada od odběratele

 1. Změna pasiv ( P1 + P2 - )

Zvýšení jedné položky pasiv způsobuje snížení jiné položky pasiv

Příklad: úhrada závazku k dodavateli z úvěru, zvýšení základ. kapitálu z vlastních zdrojů

 1. Oboustranný přírůstek ( A + P + )

Zvýšení jedné položky aktiv způsobuje současně zvýšení jiné položky pasiv

Příklad: nákup zboží od dodavatele na dodavatelský úvěr, poskytnutí bankovního úvěru na účet

 1. Oboustranný úbytek ( A - P - )

Snížení jedné položky aktiv současně způsobuje snížení jedné položky pasiv

Příklad: úhrada závazku ke státu z běžného účtu, úhrada dodavateli v hotovosti

 1. Oceňování majetku

Účetní informace je determinována (ovlivňována) naturálním vyjádřením a přiřazením oceňovací veličiny.

V současné době zná naše legislativa čtyři typy cen s určitým způsobem jejich užití:

 1. cena pořízení

 2. pořizovací cena

 3. reprodukční pořizovací cena

 4. vlastní náklady

Koloběh majetku je postupná přeměna hodnoty majetku z jedné formy do druhé. Charakter koloběhu závisí na typu účetní jednotky a na povaze její hospodářské činnosti. Koloběh se skládá z cyklů, které jsou charakterizovány rozsahem prostředků a jejich dobou. Podíl těchto dvou veličin se nazývá obrat. Účetnictví soustavně a důsledně zobrazuje koloběh majetku ve všech fázích přeměny jeho norem a zdrojů s použitím vhodných typů účtů.

 1. Náklady, výnosy, zisk a ztráta

 1. Účetní případy nemají vliv na velikost vlastního kapitálu

 2. Účetní případy mají vliv na velikost vlastního kapitálu (zhodnocování, efektivnost operací)

  • při hospodářské činnosti se spotřebovává majetek (snižují se aktiva), vynakládají se práce na výrobu, nakupují se služby - vznikají náklady

  • výsledky hospodářské činnosti jsou určeny k prodeji a představují výnosy, které znamenají zvýšení aktiv

  • rozdíl mezi náklady a výnosy je výsledek hospodaření

  • jsou-li výnosy vyšší než náklady, je dosažen zisk

  • jsou-li výnosy nižší než náklady, vzniká ztráta

  • zisk zvyšuje stav vlastního kapitálu, ztráta vlastní kapitál snižuje

Témata, do kterých materiál patří